Opšti uslovi i politika privatnosti

Molimo vas da pročitate sledeći tekst kako biste saznali više o našoj politici privatnosti i načinu na koji koristimo i obrađujemo lične podatke koje primamo i sakupljamo od naših korisnika.

BeotelNet-ISP ozbiljno shvata vašu privatnost. Registracijom kod BeotelNet-ISP smatra se da je korisnik upoznat i saglasan sa navodima iz ove politike.

Prikupljanje ličnih podataka

BeotelNet-ISP vrši prikupljanje ličnih podataka na različite načine, kao na primer preko web sajt "cookies" (u daljem tekstu "kolačići"), prilikom naručivanja naših usluga ili učešćem u BeotelNet-ISP anketama.

Kada se registrujete kod nas kao korisnik, BeotelNet-ISP će tražiti vaše podatke u toku registracije u cilju pružanja informacija i usluga koje tražite, kao i za marketing, prodaju i razvoj proizvoda i usluga. BeotelNet-ISP takođe prikuplja informacije korisnika usluga o aktivnostima na web sajtu preko log zapisa na web serveru.

Osim u slučajevima registracije, BeotelNet-ISP može prikupljati lične podatke koje ste popunili prilikom učešća na manifestacijama, promocijama, takmičenjima, on-line anketama koje organizuje BeotelNet-ISP ili neki od BeotelNet-ISP partnera.

Korišćenje ličnih podataka

Glavni cilj BeotelNet-ISP-a prilikom prikupljanja ličnih podataka jeste pružanje željenih usluga našim korisnicima, kao i unapređenje kvaliteta usluga.

BeotelNet-ISP se bavi obradom i istraživanjem prikupljenih ličnih podataka iz različitih izvora zbog boljeg razumevanja potreba i interesovanja korisnika.

Osim u slučaju da se aktivno opredelite da ne primate informacije iz BeotelNet-ISP, mi ćemo vam periodično slati informacije, kao što su akcije, izmene ili nove usluge, kao i BeotelNet-ISP bilten.

Zaštita ličnih podataka

BeotelNet-ISP ne ustupa, prodaje, niti deli vaše lične podatke trećim licima osim u slučaju nabavke proizvoda ili pružanja usluge na vaš zahtev.

BeotelNet-ISP može deliti vaše podatke sa BeotelNet-ISP partnerima i možemo vam slati informacije o proizvodima ili uslugama BeotelNet-ISP partnera koje bi vas mogle zanimati.

Ukoliko ne želite da primate promotivni materijal koji se tiče proizvoda i usluga BeotelNet-ISP partnera, i naglasite ovaj izbor prilikom predaje ličnih podataka BeotelNet-ISP -u, BeotelNet-ISP će poštovati vaš izbor tako što neće dostaviti vaše podatke BeotelNet-ISP partnerima.

Upotreba kolačića (eng. "cookies")

U cilju unapređenja našeg sajta koristimo "kolačiće" za praćenje vaših poseta. "Kolačić" je jedan deo podatka koji web server može privremeno da snimi u vaš pretraživač. Ovo je korisno zbog toga što omogućuje vašem pretraživaču da zapamti određene podatke kojima web server kasnije može pristupiti.

BeotelNet-ISP koristi kolačiće zbog:

 1. Identifikacije web korisnika - Kolačić će biti formiran kada se prijavite na našu web stranicu i biće uništen kada se odjavite.
 2. Procene broja poseta - Svakom korisničkom pretraživaču biće dodeljen jedinstveni kolačić koji će zatim biti upotrebljen za analizu razlika u ponašanju između registrovanih korisnika i običnih posetilaca web sajta.
 3. Praćenja pretraživanja sajta - BeotelNet-ISP prati i analizira načine pretraživanja web sajta.
 4. Merenja web saobraćaja - BeotelNet-ISP koristi kolačiće radi razumevanja i sagledavanja broja posetilaca i saobraćaja koji se realizuje unutar sajta.

Objave i izmene

BeotelNet-ISP zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu politiku u bilo kom trenutku. Ukoliko BeotelNet-ISP izvrši izmenu ove politike, nova verzija će biti postavljena na web sajt BeotelNet-ISP-a. Korisnici su obavezni da redovno pregledaju ovu politiku kako bi u svakom trenutku bili upoznati sa politikom privatnosti BeotelNet-ISP-a.

BeotelNet-ISP je otvoren za sve vrste sugestija tako da možete slobodno da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakvih pitanja.

Član 1 - PREDMET OPŠTIH USLOVA

Ovim Opštim uslovima (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se međusobna prava i obaveze između: Društva za pružanje internet usluga BeotelNet-ISP d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: BeotelNet) i Korisnika usluge (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa pružanjem usluga BeotelNeta, a u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

Član 2 - DEFINICIJA SERVISA

ADSL - (Asymmetric Digital Subscriber Line) - asimetrična digitalna pretplatnička linija omogućava brz i stalan pristup Internetu putem postojeće aktivne telefonske linije Telekoma Srbija, koja ostaje slobodna za nesmetano klasično telefoniranje, bez zauzeća. ADSL nema zagarantovanu brzinu.

Wi-Fi Broadband servis - predstavlja način realizacije pristupa internetu preko stalne veze uspostavljene između bazne stanice BeotelNeta i lokacije korisnika. Servis je asimetričan i negarantovan.

FTTH - (Fiber To The Home) predstavlja način realizacije pristupa internetu preko optičke infrastrukture BeotelNeta do lokacije korisnika. Servis je asimetričan i nema zagarantovanu brzinu.

Televizija –usluga distribucije televizijskog programa i drugih video/audio sadržaja do korisnika dobijenih od strane Emitera (proizvođača sadržaja emitovanog programa).

Telefonija - javna fiksna telefonska usluga je usluga prenosa govora putem javne fiksne telefonske mreže BeotelNeta, koja je zasnovana na upotrebi širokopojasnog prenosa podataka i upotrebom SIP protokola.

Član 3 - UGOVOR

Ugovor između Korisnika i BeotelNeta se zaključuje u pisanoj formi na obrascu BeotelNeta, neposredno u okviru prodajnih mesta BeotelNeta, po prethodno podnetom zahtevu za ispitivanje tehničkih mogućnosti za realizaciju usluge, od strane Korisnika putem elektronske forme za prijavu dostupnoj na internet strani www.beotel.net.

Korisnički ugovor može biti zaključen i kao ugovor na daljinu. Ugovor zaključen van poslovnih prostorija BeotelNeta ili na daljinu se zaključuje tako što BeotelNet korisniku uz ugovor dostavlja opšte uslove i korisničku opremu. Troškove korišćenja sredstava komunikacije na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija radi zaključivanja ugovora snosi BeotelNet u celosti.

Korisnički ugovor sadrži identifikacione podatke o BeotelNetu i Korisniku usluge, kao i detalje usluge i odabranog paketa, datum zaključenja Ugovora i potpise ugovornih strana. Opšti uslovi su sastavni deo ugovora, što podrazumeva da je Korisnik upoznat sa svim uslovima i da je prihvatio sve cene i uslove za njegovo korišćenje.

Prilikom zaključenja Korisničkog ugovora, Korisnik je dužan da se kod BeotelNeta legitimiše na osnovu originalnog dokumenta, i to sa ličnom kartom ili drugim zakonom priznatim identifikacionim dokumentom.

Ugovor se smatra zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

Član 4 - OBAVEZE BEOTELNETA

BeotelNet se obavezuje:

4.1 Da Korisniku omogući korišćenje usluge ukoliko postoje svi neophodni tehnički uslovi i potrebni preduslovi za realizaciju usluge na lokaciji Korisnika;

4.2 Da svoju mrežu, neophodnu za korišćenje ugovorenih usluga, održava u ispravnom stanju u cilju neometanog korišćenja usluga od strane Korisnika;

4.3 Da korisniku obezbedi korišćenje usluge u skladu sa važećim standardima i propisima iz ove oblasti;

4.4 BeotelNet obezbeđuje kvalitet usluga u skladu sa parametrima kvaliteta objavljenim na web strani www.beotel.net/privatnost u delu Politika privatnosti;

4.5 Da usluge pruža na tehnološki neutralnoj osnovi, kao i da, bez posebne saglasnosti korisnika, promeni tehnologiju preko koje pruža uslugu, pod uslovom da korisniku nastavi pružanje usluge istog ili boljeg kvaliteta, a Korisnik se obavezuje da BeotelNetu, kada je to potrebno, promenu tehnologije omogući;

4.6 Da podatke o Korisniku, kao i podatke koji su namenjeni Korisniku čuva i čini ih dostupnim Korisniku za vreme trajanja Ugovora. Izuzetak su podaci koji su namenjeni Korisniku za koje iz tehničkih ili zakonskih razloga BeotelNet može propisati drugačiji period čuvanja;

4.7 Da pruži Korisniku sve podatke neophodne za konfigurisanje opreme na strani Korisnika;

4.8 Da bez odlaganja obavesti Korisnika o problemima koje ustanovi na njegovom korisničkom priključku;

4.9 Da korisnicima Telefonije obezbedi pristup uslugama službi za hitne intervencije. Pozivi ka takvim službama se ne naplaćuju.

Član 5 – OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik se obavezuje:

5.1 Da BeotelNetu dostavi kompletne i ispravne lične podatke i da u slučaju promene podatka obavesti istog najkasnije 7 dana od nastanka promene;

5.2 Da čuva u tajnosti svoje parametre za pristup sistemu za korišćenje usluga koji u navedeni u korisničkom ugovoru. Podatke o svom nalogu Korisnik može da saopšti samo administratoru sistema ili službeniku tehničke podrške lično, i to tek kada se nesumnjivo utvrdi njegov identitet;

5.3 Da se prilikom instaliranja opreme i korišćenja servisa pridržava uputstava koje je dobio od BeotelNeta;

5.4 Da plaća mesečnu naknadu prema važećem cenovniku;

5.5 Da smetnje u korišćenju usluga prijavi BeotelNetu u roku od tri dana;

5.6 Da će javne telekomunikacione usluge koristiti samo za svoje potrebe;

5.7 Da uvođenje usluge i njegovo korišćenje neće kršiti važeće zakone i propise;

5.8 Da ne čini ono što se smatra nedozvoljenim ponašanjem Korisnika navedeno u članu 9. ovog Ugovora;

5.9 Da poštuje pozitivno pravne propise i međunardno pravo u pogledu zaštite autorskih prava i prava industrije svojine. U tom smislu, zabranjeno je svako neovlašćeno snimanje, javno objavljivanje i distribucija programskih sadržaja koji su Korisniku dostupni korišćenjem usluge, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih, u bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu. U slučaju da usled ponašanja Korisnika dođe do pokretanja bilo kakvog postupka pred pravosudnim i drugim nadležnim organima, Korisnik je u obavezi da preuzme celokupnu odgovornost za učinjenu povredu autorskih prava i prava industrijske svojine i da nadoknadi BeotelNetu celokupnu štetu prouzrokovanu u vezi sa tim.

Član 6 – TRAJANJE UGOVORA

6.1 Ugovor se može zaključiti na neodređeno ili na određeno vreme sa minimalnim periodom trajanja.

6.2 U slučaju zaključenja ugovora na određeno vreme i ugovora sa posebnim pogodnostima za Korisnika, nakon isteka minimalnog perioda trajanja ukoliko Korisnik ne otkaže obnovu ugovora pisanim putem neposredno u prodajnim mestima BeotelNeta najkasnije 30 dana pre isteka Ugovora, smatra se da je važenje Ugovora produženo na neodređeno vreme, uz mogućnost jednostranog otkaza sa dejstvom od trenutka saopštenja Korisnika da želi da raskine korisnički odnos, uz uslov da je vratio korisničku opremu i izmirio obavezu pretplate za period od isteka osnovnog perioda važenja ugovora do momenta davanja izjave o raskidu.

6.3 Saglasno članu 107. Zakona o elektronskim komunikacijama, BeotelNet će mesec dana unapred obavestiti na pogodan način Korisnika o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i o pravu Korisnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen na način koji nije na korist Korisnika.;

6.4 Zaključivanjem Ugovora za korišćenje usluga BeotelNeta i označavanjem ponuđenog polja po izboru Korosnika, Korisnik se opredeljuje za minimalni period korišćenja usluge uz pogodnosti definisane navedenom ponudom sa cenovnikom. Korisnik može jednostrano da raskine ugovor o korišćenju usluge pre isteka minimalno ugovorenog perioda, u kom slučaju je dužan da, pored dospelih obaveza, plati naknadu na ime štete na osnovu prevremenog raskida ugovora u roku od 7 dana i da vrati kompletnu preuzetu opremu u stanju u kojem je istu i primio. BeotelNet obračunava iznos naknade na ime pretrpljene štete u visini popusta koji je Korisnik ostvario u okviru date pogodnosti za period korišćenja usluge ili kao zbir preostalih pretplata do kraja ugovorne obaveze u skladu sa pozitivnim pravom. Odredbe o plaćanju obeštećanja na ime pretprljene štete primenjuju se i u slučaju da BeotelNet jednostrano raskine ugovor, ukoliko Korisnik ne izmiri sve svoje dospele obaveze u skladu sa članom 7 ovih Opštih uslova. Ponovno potpisivanje ugovora, uslovljeno je izmirivanjem svih dugovanja nastalih po prethodnim ugovorima;

Član 7 – CENA SERVISA I NAČIN PLAĆANJA

7.1 Iznos mesečne naknade za korišćenje usluge plaća se shodno izabranom paketu koji je naznačen u korisničkom ugovoru. Iznos mesečne naknade važi tokom perioda trajanja ugovora, računajući od dana potpisivanja ugovora.

7.2 Prilikom zaključenja “pripejd” ugovora, Korisnik uplaćuje iznos mesečne naknade unapred za tekući mesec, kao i iznos jednokratne naknade na ime realizacije usluge. Servis je kontinuiran i Korisnik je u obavezi da za pružene usluge plaća naknadu svakog meseca najkasnije do dana isteka poslednje plaćene mesečne pretplate u skladu sa odredbama Ugovora tokom perioda važenja, bez obzira da li su usluge korišćene.

7.3 Prilikom zaključenja “postpejd” ugovora, Korisnik je dužan da plati iznos mesečne naknade po dobijanju računa od strane BeotelNeta. Servis je kontinuiran i Korisnik je u obavezi da za pružene usluge plaća naknadu svakog meseca u skladu sa odredbama Ugovora tokom perioda važenja, bez obzira da li su usluge korišćene. Naknada za usluge pružene u prethodnom mesecu dospeva na plaćanje svakog 15. u mesecu, pri čemu je BeotelNet ovlašćen da na svaki dospeli neizmireni iznos pretplatniku zaračuna zakonsku zateznu kamatu, počev od prvog dana nakon dospeća naloga za uplatu. Korisnik se obavezuje da odmah po isteku uobičajenog perioda za prijem naloga za uplatu mesečne naknade, a najkasnije 10. dana u mesecu, obavesti BeotelNet o njegovom izostanku za prethodni mesec, zatraži obaveštenje o visini istog i/ili u poslovnici BeotelNeta ili preko Kontakt centra (011/4255-000) zatraži duplikat. U svakom slučaju, smatraće se da je korisnik upoznat sa svojim zaduženjima za prethodni mesec najkasnije 10. dana u mesecu, tj., da tog dana nastupaju posledice kao da je račun blagovremeno primio.

7.4 Kod usluge telefonije presek usluga se vrši prvog dana u mesecu za prethodni mesec.

7.5 BeotelNet će nastojati da Korisniku dostavlja naloge za uplatu putem elektronske pošte, kao instrument plaćanja, kako bi olakšao Korisniku izvršenje njegove obaveze, ali ukoliko Korisnik ne dobije takav nalog, to ga ne oslobađa obaveza plaćanja naknade o roku dospelosti.

7.6 BeotelNet ima pravo da privremeno obustavi pružanje usluge Korisniku u slučaju da Korisnik padne u docnju sa izvršavanjem svojih obaveza prema BeotelNet-u

7.7 Privremena obustava pružanja usluge ne oslobađa Korisnika obaveze plaćanja usluge tokom perioda u kojem je usluga bila privremeno obustavljena po punoj ceni važećeg paketa.

7.8 Ukoliko Korisnik ne bude uredno plaćao uslugu duže od 30 dana BeotelNet ima pravo da trajno obustavi pružanje usluge, otkaže ugovor i Korisnika duži za neizmirene obaveze do isteka ugovora po punoj ceni važećeg paketa u okviru redovne ponude.

7.9 Kod usluge telefonije, usled neizmirenja obaveza, Korisniku će biti suspendovani odlazni pozivi, a omogućeni dolazni pozivi, pozivi ka hitnim službama i pozivi ka korisničkom servisu BeotelNeta. Ukoliko Korisnik ne plati ni u roku od 30 dana računajući od dana ukidanja odlaznih poziva BeotelNet zadržava pravo da isključi uslugu telefonije.

7.10 BeotelNet zadržava pravo da jednostrano izmeni iznos mesečne naknade o čemu će blagovremeno, isticanjem obaveštenja na internet stranici www.beotel.net, obavestiti Korisnika. Saglasno članu 107. Zakona o elektronskim komunikacijama, BeotelNet će mesec dana unapred obavestiti na pogodan način Korisnika o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i o pravu Korisnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen na način koji nije na korist Korisnika.

7.11 Korisnik je saglasan da prihvata sve nastale promene, ukoliko u roku od 7 dana od postavljanja obaveštenja o promeni ne obavesti BeotelNet o suprotnom pisanim putem, na mail adresu prodaja@isp.beotel.net ili na najbližoj poslovnici BeotelNeta.

Član 8- INSTALACIJA I KORIŠĆENJE OPREME

8.1 BeotelNet će pristupiti izvršenju svojih obaveza po potpisivanju Ugovora.
BeotelNet se obavezuje da će Korisniku omogućiti korišćenje usluge u roku od 15 radnih radnih dana od dana zaključenja Ugovora ukoliko postoje svi neophodni tehnički uslovi na lokaciji Korisnika. U slučaju više sile ili nepredviđenih tehničkih problema rok iz prethodnog stava se produžava do otklanjanja takvog slučaja, a najkasnije do 30 radnih dana. Ukoliko korišćenje usluge ne bude moguće ni nakon tog roka, Korisnik i BeotelNet zadržavaju pravo otkaza ovog Ugovora, ili zaključenja novog Ugovora pod izmenjenim uslovima, ukoliko obe strane budu saglasne sa tim.

8.2 Oprema koju korisnik dobija na korišćenje, odnosno koja se instalira na strani korisnika je vlasništvo BeotelNeta (osnovno sredstvo BeotelNeta) i Korisnik preuzima staranje i brigu o opremi danom potpisivanja Ugovora.

8.3 Povezivanje i konfiguraciju dodeljene opreme na mrežu preko koje se pruža usluga, Korisnik vrši samostalno u skladu sa instrukcijama i uputstvima dobijenih od strane BeotelNeta.

8.4 U slučaju da instalaciju opreme na lokaciji korisnika izvrši BeotelNet, korisnik je dužan da potpiše potvrdu o izvršenom priključenju. Tip i serijski broj korisničkog uređaja mora biti naznačen na potvrdi o izvršenom priključenju koju Korisnik potpisuje prilikom instalacije korisničkog uređaja na lokaciji Korisnika. Korisnik se obavezuje da obezbedi pristup lokaciji radi instalacije korisničkog uređaja.

8.5 Ukoliko se oprema data Korisniku na korišćenje ošteti ili izgubi, ili iz nekog drugog razloga nije u istom stanju kao kad je preuzeta od BeotelNeta, BeotelNet će korisniku naplatiti po zvaničnom cenovniku i to: Wi-Fi jedinica 10.000,00 dinara, napajanje 2.000,00 dinara, eksterna antena 5.000,00 dinara, ADSL ruter 4.000,00 dinara, Set Top box 9.500,00 dinara, daljinski upravljač za STB 1.250,00 dinara, Broadband ruter 1.200,00 dinara, ATA uređaj 7.500,00 dinara, ADSL spliter 100,00 dinara, LAN kabl 100,00 dinara, ONT optički modem 6.500,00 dinara. U navedene cene je uračunat PDV. Oprema će biti naplaćena u roku od 15 dana utvrđenog oštećenja ili gubitka opreme, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Ukoliko stručna lica od strane BeotelNeta ustanove da do oštećenje opreme nije došlo greškom Korisnika, BeotelNet će izvršiti zamenu adekvatne opreme.

8.6 Troškove održavanja korisničkog uređaja za sve vreme važenja Ugovora snosi BeotelNet, osim u slučaju da je do kvara došlo neadekvatnim rukovanjem od strane Korisnika ili trećeg lica, kada će se intervencija naplaćivati po posebnom cenovniku važećem na dan izlaska na teren BeotelNeta.

8.7 BeotelNet nije dužan da instalira, održava niti vrši bilo kakve intervencije na računaru ili lokalnoj računarskoj mreži kod Korisnika osim u vezi sa opremom potrebnom za relizaciju Servisa koju je Korisnik dobio na korišćenje od BeotelNeta. Navedeno dodatno angažovanje BeotelNeta posebno će se ugovoriti i naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom BeotelNeta.

8.8 Po prestanku važenja ugovora, iz bilo kog razloga, Korisnik se obavezuje da BeotelNetu vrati opremu koju je preuzeo na korišćenje. Korisnik je dužan da kompletnu korisničku opremu vrati u ispravnom stanju, u kakvom je i uzeta na korišćenje, ili da plati naknadu štete definisanu članom 8.5 Opštih uslova pružanja usluga.

Član 9 - SLUČAJEVI OBUSTAVE SERVISA I RASKID UGOVORA

9.1 BeotelNet zadržava pravo da bez obaveštenja Korisniku ukine korisničko ime i prestane sa pružanjem usluge u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika, ukoliko Korisnik zloupotrebljava ili ugrožava funkcionalnost mreže ili ugrožava rad ostalih korisnika nepridržavanjem uputstava izdatih od nadležnih organa, kao i u slučajevima kršenja propisa o zaštiti podataka o ličnosti od strane Korisnika, zlostavljanja putem interneta i drugih oblike ugrožavanja trećih lica, nezavisno od toga da li su ta lica korisnici usluga BeotelNeta.

9.2 Po raskidu ugovora Korisnik prestaje da koristi usluge po osnovu zaključenog ugovora i u obavezi je da vrati zaduženu opremu i izmiri sva svoja dugovanja prema BeotelNetu koja su proistekla iz korišćenja usluga.

9.3 Prestankom važenja ugovora ne prestaju i obaveze koje su nastale a nisu izvršene za vreme njegovog trajanja.

9.4 Korisnik ima pravo da raskine ugovor bez naknade u roku od 14 dana od potpisivanja ugovora uz obavezu vraćanja preuzete opreme u stanju u kojem je preuzeo. U suprotnom Korisniku će se naplatiti odgovarajuća naknada za oštećenu opremu, po cenovniku navedenom u Članu 8.

9.5 U slučaju otkaza telefonskog priključka, na kojem je realizovan ADSL servis, po bilo kom osnovu, Korisnik se ne oslobađa od ispunjavanja svih ugovorom prihvaćenih obaveza.

9.6 Pri raskidu ugovora za ADSL uslugu, Korisniku se na njegov zahtev, najkasnije do isteka aktivne pretplate, može izdati migracioni kod (MIK), ukoliko je korisnik vratio opremu. MIK koji je izdat korisniku pri raskidu Ugovora, važiće 30 dana od datuma njegovog izdavanja.

Član 10 – NEDOZVOLJENO PONAŠANJE KORISNIKA

10.1 Ponašanje Korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio BeotelNet. Takođe nije dozvoljeno ponašanje Korisnika koje na bilo koji način ugrožava rad ili nanosi štetu opremi BeotelNeta.

10.2 Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup, vrši povreda autorskih prava i prava industrijske svojine, vrši delo nelojalne konkurencije, ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava.

10.3 Ukoliko po svojoj oceni BeotelNet zaključi da se Korisnik ponaša na nedozvoljeni način, BeotelNet ima pravo da Korisnika upozori da sa nedozvoljenim radnjama odmah prestane kao i da suspenduje korišćenje usluga do daljnjeg istovremeno sa upozorenjem.

10.4 Nedozvoljenim ponašanjem smatraće se uznemiravajući telefonski pozivi upućeni ka drugim korisnicima BeotelNeta ili drugim direktno ili indirektno povezanih telekomunikacionih operatera.

10.5 BeotelNet ima pravo da podatke o Korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid za to ovlašćenim zainteresovanim licima.

10.6 Ponašanje Korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko se pretplatnički telefonski broj koristi za generisanje saobraćaja koji nije obuhvaćen odredbama ovog Ugovora, uključujući slučajeve kada se međunarodni saobraćaj mreže BeotelNeta (dolazni i odlazni) prikazuje kao nacionalni saobraćaj generisan od strane Korisnika.

10.7 BeotelNet zadržava pravo na privremenu obustavu ili prekid servisa bez upozorenja u slučaju nepoštovanja obaveza Korisnika, a ukoliko Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem BeotelNet ima pravo da trajno isključi Korisnika.

10.8 Korisnik je odgovoran i za svu štetu koju prouzrokuje ovakvim svojim ponašanjem. Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način, odgovara isključivo korisnik.

Član 11 - OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI BEOTELNETA

11.1 BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost korišćenja usluge nastalih kao posledica više sile ili usled grešaka u radu telekomunikacione mreže na koje ne može da utiče, zbog unapred najavljenih radova na održavanju sistema, zbog neispravnog rada ili nemogućnosti korišćenja korisnikove opreme i programa ili telekomunikacionih kanala koje zakupljuje od drugih operatera, a koji su neophodni za pružanje usluga.

11.2 BeotelNet ne odgovara za štetu nastalu kod Korisnika usled nefunkcionisanja usluge, ako do toga dođe.

11.3 BeotelNet ne odgovara za zagušenje, kašnjenje ili greške u funkcionisanju delova telekomunikacione mreže na koje objektivno ne može da utiče.

11.4 BeotelNet ne odgovara ukoliko dođe do ometanja zbog korišćenja “free licence” opsega.

11.5 BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost aktiviranja i korišćenja usluga nastale usled nedostatka kapaciteta, nedostupnosti ili prestanka pružanja neke usluge javne telekomunikacione mreže drugog javnog telekomunikacionog operatera koja je neophodna za pristup sistemu BeotelNeta.

11.6 Šteta za koju odgovara BeotelNet ni pod kojim uslovima ne može biti veća od iznosa mesečne naknade koji je Korisnik uplatio za korišćenje usluge.

11.7 Korisnik prihvata da je način korišćenja usluge u potpunosti odgovornost samog Korisnika i da BeotelNet ni u kom smislu ne snosi odgovornost za moguću neposrednu ili posrednu štetu, troškove, zahteve i gubitke nastale korišćenjem usluge.

11.8 BeotelNet ne odgovara za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima, kao ni u pogledu sigurnosti, prava pristupa i pristup internetu u okviru mreže Korisnika.

11.9 BeotelNet ne odgovara za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede ili zanemarivanja obaveze čuvanja tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu učinjenom od strane Korisnika.

11.10 BeotelNet ne odgovara za sadržaj, sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima telekomunikacionih usluga, kao ni za sigurnost datoteka preuzetih sa interneta. Ukoliko Korisnik bude objekat ugrožavanja u smislu prethodnog stava, BeotelNet će mu, u granicama svojih mogućnosti i bez garancija za uspeh, pružiti stručnu pomoć u otkrivanju i onemogućavanju takvih aktivnosti.

11.11 BeotelNet ne odgovara za prekid rada servisa Korisnika u slučajevima:
- kada prekid nastupi kao posledica radova BeotelNeta na infrastrukturi svoje mreže pod uslovom da BeotelNet o tome blagovremeno obavesti korisnika (jedan dan pre otpočinjanja radova) i da prekid ne traje duže od 24h;
- kada prekid nastupi kao posledica radova Telekoma Srbije na mrežnoj infrastrukturi i u slučajevima kada Telekom Srbije blagovremeno ne obavesti BeotelNet o potrebnim radovima.

Član 12 - OPŠTE ODREDBE

12.1 Korisnik potpisivanjem ugovora potvrđuje da je na jasan i nedvosmislen način obavešten o komercijalnoj ponudi BeotelNeta, o osnovnim karakteristikama usluge, prodajnoj ceni, kao i o drugim podacima određenim zakonom, a koji su svi sadržani u ugovoru i Opštim uslovima.

12.2 Korisnik može koristiti uslugu Telefonije koristeći telefon ili neki drugi klijentski aparat ili aplikaciju, koja je u mogućnosti da paketizuje govor i da komunicira putem SIP protokola. Uspostavljanje veze se obavlja obaveznom autorizacijom Korisnika. Autorizacija se vrši unošenjem parametara za SIP pristup.

12.3 BeotelNet Korisniku usluge Telefonije dodeljuje pretplatnički broj iz javnog plana numeracije dodeljnog Beotelnetu. Dodeljeni pretplatnički broj je vlasništvo BeotelNeta. Korisnik može zadržati pravo korišćenja pretplatničkog broja i ukoliko dođe do raskida ugovora i prelaska na drugog operatera javne telefonske usluge, a u skladu sa uslovima koji su propisani od strane Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

12.4 Usluga Telefonije je zasnovana na tehnologiji prenosa glasa putem širokopojasnog prenosa podataka i kao takva može biti nedostupna usled kvara na paketskoj mreži ili nestanka električne energije. U tom slučaju, iako BeotelNet omogućava pozivanje hitnih službi, Korisnik će morati da se osloni na drugi način pozivanja pozivanja hitnih službi, preko telefonske linije univerzalnog servisa ili mobilnog telefona.

12.5 Korisnik može da podnese prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu odnosno na kvalitet pružene usluge, u roku od 30 dana od dana dospeća računa za uslugu, kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno 30 dana od dana pružanja usluge, kada se radi o prigovoru na kvalitet usluge. Korisnik je dužan da plati nesporan deo iznosa računa, a ako osporava ceo račun, dužan je da plati prosečno mesečno zaduženje za poslednja tri meseca koji su prethodili periodu na koji se prigovor odnosi. BeotelNet će u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora odgovoriti Korisniku u pisanom obliku.

12.6 Ukoliko Korisnik nije zadovoljan uslugom ili ima tehnički problem, a u skladu sa potpisanim ugovorom za korišćenje usluge, ima pravo da uputi reklamaciju/prigovor na telefon 011/4255-155 ili na e-mail adresu: support@isp.beotel.net u roku od tri dana od uočene neregularnosti. BeotelNet će ispitati reklamaciju u roku od 3 dana, u složenijim slučajevima do 7 dana, i ako je reklamacija osnovana korigovati iznos zaduženja Korisnika.

12.7 BeotelNet može prekinuti distribuciju signala kako bi obavio nužne radove, popravke,održavanja, proširenja ili poboljšanja svih usluga. U slučaju prekida distribucije signala navedenog u prethodnom stavu ovog člana, kada prekid traje duže od 48 časova, Korisnik ima pravo na srazmerno umanjenje mesečne naknade.

12.8 Emiter i BeotelNet imaju pravo izmene paketa, programa i TV kanala. U slučaju promene kanala ili paketa, BeotelNet će na pogodan način obavestiti Korisnika o navedenim izmenama i početku njihove primene. BeotelNet ne odgovara Korisniku za sve izmene ili prekide koji mogu nastati od strane Emitera. BeotelNet ne odgovara za kašnjenje ili prekide u signalima koje šalje Emiter.

12.9 Za vreme promotivnih akcija nije moguće ostvariti druge popuste kao ni uslugu parkiranja. Mesečna naknada za korisnike BeotelNet promotivnih akcija plaća se shodno cenovniku pripadajućoj promotivnoj akciji i smatra se sastavnim delom ugovora.

12.10 BeotelNet na zahtev korisnika može da omogući besplatno korišćenje jedne e-mail adrese sa 200MB mailbox prostora, za sve vreme trajanja ugovora. Danom raskida ugovora prestaje i mogućnost besplatnog korišćenja e-mail adrese po tom osnovu. BeotelNet zadržava pravo da ukine dodeljenu e-mail adresu u slučaju da Korisnik ne pristupi e-mail nalogu duže od 12 meseci.

Član 13– OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI I POVERLJIVOST PODATAKA

13.1 BeotelNet prikuplja, obrađuje i čuva podatke o identitetu i adresama korisnika, podatke o obavljenim komunikacijama korisnika, kao i druge podatke koji su neophodni za obračun i izradu računa, naplatu usluga, oglašavanje i prodaju usluga BeotelNeta, kao i podatke koji se zadržavaju u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

13.2 Obradu podataka o korisnicima vršiće zaposleni i druga lica koja za potrebe BeotelNeta obavljaju poslove izdavanja računa, isporuke uređaja i korisničke dokumentacije, odgovaranja na pitanja i prigovore korisnika, zaštite korisnika od zloupotreba, kao i druge poslove u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktivnosti.

13.3 Mogući korisnici podataka su lica koja se u ime i za račun BeotelNeta bave naplatom potraživanja od korisnika, kao i nadležni državni organi, u slučajevima i na način predviđenim zakonom. Korisnik je saglasan da BeotelNet ovlasti drugo pravno ili fizičko lice da mu se radi naplate potraživanja iz ugovora.

13.4 BeotelNet ne zadržava podatake koji otkrivaju sadržaj komunikacije. U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, podaci se zadržavaju 12 meseci od momenta komunikacije bez obzira da li je Ugovor u međuvremenu raskinut, tj. da li je iz bilo kog razloga došlo do prestanka pružanja usluge.

13.5 Prihvatanjem ovih Opštih uslova, korisnik dobrovoljno daje pristanak da BeotelNet prikuplja, obrađuje i čuva podatke korisnika.

Član 14 - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

14.1 Ugovorne strane ne mogu svoja prava i obaveze prenositi na treća lica, niti treća lica mogu postupati po Ugovoru. Izuzetak mogu biti samo slučajevi kada se prenos izvrši uz obostranu saglasnost ugovornih strana o čemu mora postojati odgovarajuća pisana dokumentacija.

14.2 Potpisivanjem Ugovora Korisnik daje saglasnost BeotelNetu da prikuplja i obrađuje podatke o Korisniku, navedene odnosno sadržane u ovom Ugovoru i pratećim obrascima. Korisnik izjavljuje da je upoznat sa svrhom obrade i drugim okolnostima i pravima iz člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te da je saglasan da BeotelNet prikupi i obradi podatke o Korisniku.

14.3 Komunikacija ili obaveštavanja ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog ugovora, vršiće se isključivo u pisanoj formi, sa kojom se izjednačuje i slanje obaveštenja putem elektronske pošte na e-mail adresu Korisnika navedenu u Ugovoru ili isticanjem obaveštenja na veb stranici BeotelNeta (www.beotel.net). Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, u duhu poslovne saradnje i dobrih poslovnih običaja, a u slučajevima kada to nije moguće, sporovi će se rešavati pred nadležnim sudom.

14.4 Ovi Opšti uslovi se objavljuju na internet strani BeotelNeta danom stupanja na snagu 01.07.2017. godine i primenjuju se od 01.08.2017. godine.

1. Opšte odredbe

Opštim uslovima za pružanje Web Hosting usluga i registracije internet domena (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se prava i obaveze: 1. Društva za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP d.o.o (u daljem tekstu: Provajder) i 2. Korisnika Web Hosting usluge (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa zaključenjem ugovora o korišćenju usluge Web Hostinga i zakupa internet domena (U daljem tekstu: Ugovor), u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative, zakona o elektronskim telekomunikacijama, regulativom RNIDS-a i međunarodnom regulativom. Detaljna specifikacija paketa usluga, cenovnik i opšti pojmovi vezani za Web Hosting i internet domena objavljuju se na web stranici Provajdera.


2. Definicije

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 1. Web Hosting - skup servisa koje Provajder pruža Korisniku u cilju postavljanja prezentacije i drugih sadržaja Korisnika na Internet, zajedno sa uslugom registracije Internet domena, a u skladu sa izabranim paketom usluge;
 2. Internet domen - jedinstvena tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa povezujući ih u jedinstvenu administrativno tehničku celinu, a u skladu sa standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123 i 3596;
 3. RNIDS - Registar nacionalnog Internet domena Srbije;
 4. Opšti uslovi RNIDS-a - Opšti uslovi registracije .rs domena objavljeni na Internet sajtu RNIDS-a www.rnids.rs.


3. Stupanje u korisnički odnos

Korisnički odnos smatra se zasnovanim nakon izvršene uplate odgovarajućeg iznosa zavisno od izbora željenog paketa usluge uz popunjavanje registracionog obrasca putem Internet sajta Provajdera ili uplatom i popunjavanjem registracionog obrasca u prodajnim mestima Provajdera, uz obavezno navođenje sledećih podataka:

 1. Identifikacioni podaci o Provajderu kao davaocu Web Hosting usluge;
 2. Identifikacioni podaci o Korisniku usluge, administrativni, tehnički kontakt i kontakt za plaćanje;
 3. Oznaka izabranog Web Hosting paketa;
 4. Oznaka izabranog Internet domena za registraciju;
 5. Cena izabranog Web hosting paketa i izabranog domena;
 6. Opšti uslovi pružanja Web Hosting usluge i internet domena;
 7. Datum zaključenja Ugovora;
 8. Potpisi Korisnika (sa pečatom ukoliko je pravno lice) i ovlašćenog lica Provajdera.


4. Trajanje ugovora

Ugovor se zaključuje na period od godinu dana u slučaju da se u Registraciji web hosting naloga ne odredi drugačije.
Nakon isteka prvobitnog perioda, produženje usluge vremenski je zavisno od iznosa koji je uplaćen na tekući račun Provajdera, u skladu sa cenama oglašenim na web stranici Provajdera.


5. Osnovne obaveze Provajdera

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 1. Izvrši sve tehničke operacije potrebne za uspostavljanje funkcionalnosti Web Hosting usluge i internacionalnog domena;
 2. Da obezbedi i uvek ima na raspolaganju resurse neophodne za funkcionisanje Web Hosting usluge (prostor na disku, Internet protok, DNS servere, e-mail servere i ostalo u skladu sa izabranim paketom usluga);
 3. U ime i za račun Korisnika, po evidentiranoj uplati naknade, podnese zahtev i izvrši registraciju izabranog .rs domena kod RNIDS-a, odnosno internacionalnog domena kod stranog ovlašćenog registra;
 4. Da Korisniku pruži uputstva o tehničkim parametrima za pristup i korišćenje izabranog internet domena i paketa web hosting usluge;
 5. Da svojim ponašanjem ne vrši povredu tajnosti podataka o Korisniku i informacijama koje prenosi;
 6. Da Korisniku obezbedi stalnu tehničku podršku putem telefona i e-mail-a za rešavanje svih problema vezanih za korišćenje Usluge.


6. Osnovne obaveze Korisnika

Korisnik se obavezuje:

 1. Da u Registracionom nalogu navede kompletne i tačne podatke, kao i da u slučaju bilo kakve promene podataka o tome pisanim putem (preporučenom poštom, faksom ili e-mailom) obavesti Provajder najkasnije 7 dana od dana nastanka promene;
 2. Da čuva podatke za login i da ne daje podatke drugim licima;
 3. Da Provajderu plati jednokratnu naknadu za korišćenje Usluge, a prema važećem cenovniku Provajdera;
 4. Da se pridržava uputstava o načinu korišnjenja usluge dobijenih od Provajdera;
 5. Da se tokom korišćenja Usluge uzdrži od nedozvoljenih ponašanja u skladu sa čl. 12 Opštih uslova;
 6. Da prati upotrebu protoka, koji odgovara njegovom hosting paketu, u suprotnom suspendovanje korisničkog naloga.


7. Registracija Internet domena

Za uslugu registracije Internet domena u okviru Web Hosting usluge primenjuju se Opšti uslovi RNIDS-a za .rs domene i registra Open SRS (Tucows Inc.) i SRS Plus (Web.com Group Inc.) odgovornog za pružanja usluge registracije Internacionalnih domena.
Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta Provajdera i plaćanje iste.
Provajder ne snosi odgovornost ukoliko korisnik izvrši pogrešnu narudžbinu i plati istu.
Usluga će biti realizovana a naknadne promene nisu moguće.
Ukoliko se desi da korisnik poručuje domen i pri porudžbini pogrešno ukuca naziv domena i porudžbinu plati, domen će biti registrovan a povraćaj novca nije moguć.
Moguća je jedino ponovna narudžbina i plaćanje željenog domena (pod pretpostavkom da je dostupan za registraciju).
Provajder će zahtev za registraciju domena podneti najkasnije u roku od 1 radnog dana po evidentiranju uplate naknade za registraciju od strane Korisnika, na tekući račun Provajdera.
Usled konkurentnosti zahteva za registraciju domena Provajder ne garantuje za raspoloživost domena u trenutku registracije.
U slučaju da domen nije raspoloživ u trenutku registracije, Provajder se obavezuje da ponudi drugi raspoloživi domen za registraciju, a u suprotnom omogućava povraćaj uplaćenog iznosa naknade i korisnički odnos se smatra raskinutim.


8. Zakup hosting paketa

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta Provajder i plaćanje iste.
Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi.
Potrebne informacije korisnik može saznati na web stranici Provajdera ili kontaktiranjem tehničke podrške.
Provajder ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio hosting paket a usluga mu ne odgovara.


9. Promena Web Hosting paketa

Korisnik može zahtevati povećanje paketa Web Hosting usluge ili ukoliko ne želi da poveća paket a trenutni je popunio isti sadržajem potrebno je da ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje sajta.


10. Uspostavljanje funkcionalnosti

Provajder se obavezuje da uspostavi punu funkcionalnost usluge (izuzev registracije domena) najkasnije u roku od 2 radna dana po evidentiranju uplate naknade za registraciju od strane Korisnika, a tekući račun Provajdera.
Provajder zadržava pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga.


11. Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine, korisnik dobija predračun/instrukcije za plaćanje za usluge Provajdera sa neophodnim podacima.
Provajder dostavlja predračun korisniku na e-mail adresu koja je navedena u narudžbenici.
Postoje četiri načina plaćanja: plaćanje uplatnicom (kao fizičko lice), plaćanje po predračunu (kao pravno lice), plaćanje karticom (online plaćanje putem) i bank transfer (za korisnike iz inostranstva).
Ukoliko korisnik nakon 30 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu porudžbina se otkazuje.
Provajder zadržava pravo na promenu cena usluga koje pruža, uz obaveštenje korisnika na pogodan način.
Ukoliko korisnik zbog bilo kog razloga nije zadovoljan hosting uslugom tokom prvih 7 dana korišćenja usluge (samo hosting usluga), može poslati zahtev za raskid usluge putem email-a ili putem forme za otkazivanje usluge, nakon čega će mu novac biti vraćen.
Provajder samostalno odlučuje da li je razlog raskida validan i preduzima korake kojima bi se korigovala situacija nastala uzrokom za raskid.
Ukoliko je korisnik prekršio uslove korišćenja servisa i uskraćena mu je usluga novac mu neće biti vraćen.
Povraćaj novca ne vrši se ni kada se korisnik saglasio da nastavi korišćenje usluge a nakon toga zatražio povraćaj novca po drugi put.
Za povraćaj novca pogledajte tačku 12.


12. Odšteta

Ako, zbog bilo kog razloga, Provajder nije u mogućnosti da obezbedi uslugu, biće izvršen srazmeran povraćaj novca.
Povraćaj neće biti ostvaren ukoliko korisnik povredi uslove korišćenja usluge i primora Provajder da mu suspenduje ili ugasi nalog pre vremena.
U trenutku zahteva, usluga će biti otkazana i njeno korišćenje će biti stopirano.
Nalog će zatim biti obrisan u roku od 30 dana.
Ukoliko zbog bilo kog drugog razloga nalog bude suspendovan i ostane u stanju suspenzije biće automatski obrisan u roku od 30 dana.

 • Domeni nisu predmet povraćaja novca.
 • Povraćaj novca se odnosi samo na uplate za godišnji period (delimični povraćaj novca za ostatak trajanja usluge).
 • Kršenje Uslova korišćenja usluge poništava pravo na povraćaj novca.
 • Nedolično ponašanje prema našem timu za podršku putem, telefona/chat-a/ticket-a takođe poništava pravo na povraćaj novca.
 • Povraćaj novca se primenjuje na validne razloge, koji ne mogu biti rešeni sa naše strane.
Povraćaj novca ne može biti ostvaren u slučaju da korisnik obnavlja uslugu. Povraćaj novca se odnosi na korisnike koji prvi put koriste uslugu.
Korisnik je saglasan da nema pravo na bilo kakvu odštetu od Provajdera, što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uključujući troškove advokata i sudskog procesa. Provajder nije odgovoran u slučaju:
 • povrede lica ili imovine uzrokovane korišćenjem usluge ili proizvoda u vezi sa Provajderom;
 • da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica;
 • da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima.


13. Nedozvoljeno ponašanje Korisnika

Ponašanje Korisnika je nedozvoljeno ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, kao i ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder i o čijem prihvatanju od strane Provajdera je Korisnik obavešten (neposredno ili preko Web sajta).
Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim, naročito, ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup,vrši povreda autorskog prava ili prava industrijske svojine, povreda ličnih prava građana,vrši delo nelojalne konkurencije, vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti potrošača, ugrožava rad ili funkcionalnost mreže,vrši uznemiravanje ili prouzrokovanje smetnji drugim korisnicima, vrši neovlašćen pristup tuđim informacijama ili resursima,vrši distribucija nezatraženih propagandnih poruka, vrši distribucija virusa ili drugih štetnih sadržaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.
Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način odgovara isključivo Korisnik.


14. Prava Provajdera u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika

U slučaju nedozvoljenog ponašanja, Provajder ima pravo da Korisniku ukaže na propust i da ga putem e-mail-a upozori na obavezu prestanka sa zabranjenim aktivnostima.
Provajder ima pravo da u slučaju težih oblika nedozvoljenog ponašanje privremeno prekine sa pružanjem Web Hosting usluge, kao i da podatke o ponašanju korisnika preda na uvid nadležnim državnim organima.
Ukoliko Korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Provajder ima pravo da Ugovor jednostrano raskine, bez obaveze na povraćaj uplaćene naknade za korišćenje usluge.
Provajder će trajno prekinuti pružanje usluge Korisniku na osnovu izvršne presude ili rešenja nadležnog organa.


15. Ograničenje odgovornosti Provajdera

Provajder nije odgovoran za bilo koju štetu koju korisnik može pretrpeti.
Provajder ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža.
Provajder nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu.
Provajder nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika.
Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih.
Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela.
Provajder zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.


16. Odgovornost Korisnika

Korisnik je isključivo odgovaran trećim licima i Provajderu za štetu nastalu nedozvoljenim ponašanjem.
Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru Provajdera.
Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere Provajdera ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu.
Provajder nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt korisnika, korisnik je dužan da primeni mere zaštite.
Ukoliko do upada dođe, Provajder će suspendovati hosting korisnika i obavestiti ga o merama bezbednosti a korisnik je dužan da te mere sprovede.

1. Opšte odredbe

Opštim uslovima za pružanje Mail Hosting uslugu (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se prava i obaveze: 1. Društva za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP d.o.o (u daljem tekstu: Provajder) i 2. Korisnika Mail Hosting usluge (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa zaključenjem ugovora o korišćenju usluge Mail Hostinga (U daljem tekstu: Ugovor), u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative, zakona o elektronskim telekomunikacijama, regulativom RNIDS-a i međunarodnom regulativom. Detaljna specifikacija paketa usluga, cenovnik i opšti pojmovi vezani za Mail Hosting objavljuju se na veb stranici Provajdera.

2. Definicije

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 1. Mail Hosting - skup servisa koje Provajder pruža Korisniku u cilju kreiranje vlastitih e-mail adresa i mailbox-a a u skladu sa izabranim paketom usluge;

3. Stupanje u korisnički odnos

Korisnički odnos smatra se zasnovanim nakon izvršene uplate odgovarajućeg iznosa zavisno od izbora željenog paketa usluge uz popunjavanje registracionog obrasca putem internet sajta Provajdera ili uplatom i popunjavanjem registracionog obrasca u prodajnim mestima Provajdera, uz obavezno navođenje sledećih podataka:

 1. Identifikacioni podaci o Provajderu kao davaocu Mail Hosting usluge;
 2. Identifikacioni podaci o Korisniku usluge, administrativni, tehnički kontakt i kontakt za plaćanje;
 3. Oznaka izabranog Mail Hosting paketa;
 4. Oznaka izabranog internet domena;
 5. Cena izabranog Mail hosting paketa
 6. Opšti uslovi pružanja Mail Hosting usluge
 7. Datum zaključenja Ugovora;
 8. Potpisi Korisnika (sa pečatom ukoliko je pravno lice) i ovlašćenog lica Provajdera.

4. Trajanje ugovora

Ugovor se zaključuje na period od godinu dana u slučaju da se u Registraciji mail hosting naloga ne odredi drugačije.

Nakon isteka prvobitnog perioda, produženje usluge vremenski je zavisno od iznosa koji je uplaćen na tekući račun Provajdera, u skladu sa cenama oglašenim na web stranici Provajdera.

5. Osnovne obaveze Provajdera

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 1. Izvrši sve tehničke operacije potrebne za uspostavljanje funkcionalnosti Mail Hosting usluge;
 2. Da obezbedi i uvek ima na raspolaganju resurse neophodne za funkcionisanje Mail Hosting usluge (prostor na disku, Internet protok, DNS servere, e-mail servere i ostalo u skladu sa izabranim paketom usluga);
 3. Da Korisniku pruži uputstva o tehničkim parametrima za pristup i korišćenje izabranog paketa Mail Hosting usluge;
 4. Da svojim ponašanjem ne vrši povredu tajnosti podataka o Korisniku i informacijama koje prenosi;
 5. Da Korisniku obezbedi stalnu tehničku podršku putem telefona i e-mail-a za rešavanje svih problema vezanih za korišćenje Usluge.

6. Osnovne obaveze Korisnika

Korisnik se obavezuje:

1. Da u Registracionom nalogu navede kompletne i tačne podatke, kao i da u slučaju bilo kakve promene podataka o tome pisanim putem (preporučenom poštom, faksom ili e-mailom) obavesti Provajder najkasnije 7 dana od dana nastanka promene; 2. Da čuva podatke za login i da ne daje podatke drugim licima; 3. Da Provajderu plati jednokratnu naknadu za korišćenje Usluge, a prema važećem cenovniku Provajdera; 4. Da se pridržava uputstava o načinu korišnjenja usluge dobijenih od Provajdera; 5. Da se tokom korišćenja Usluge uzdrži od nedozvoljenih ponašanja u skladu sa čl. 12 Opštih uslova; 6. Da prati upotrebu protoka, koji odgovara njegovom hosting paketu, u suprotnom suspendovanje korisničkog naloga.

7. Zakup Mail Hosting paketa

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta Provajder i plaćanje iste.

Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi.

Potrebne informacije korisnik može saznati na web stranici Provajdera ili kontaktiranjem tehničke podrške.

Provajder ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio hosting paket a usluga mu ne odgovara.

8. Mail hosting na domenu @beotel.net

Svim korisnicima koji koriste neku od BeotelNetovih usluga interneta, televizije, telefonije ili hostinga omogućeno je besplatno korišćenje e-mail hosting usluge na domenu @beotel.net, odnosno @beotel.rs oblika [user_email]@beotel.net, odnosno [user_email]@beotel.rs.

Naknada za komercijalno korišćenje usluge e-mail adrese na domenu @beotel.net bez dodatnih servisa od 01.10.2016. godine iznosiće 990 dinara sa pdv-om, što je 82,50 dinara na mesečnom nivou.

Svi korisnicima koji prestanu da koriste dodatne servise, a ne pređu na komercijalne uslove, usluga Mail Hostinga na domenu @beotel.net, odnosno @beotel.rs, posle 90 dana će biti suspendovan.

9. Promena Mail Hosting paketa

Korisnik može zahtevati povećanje paketa Mail Hosting usluge ili ukoliko ne želi da poveća paket a trenutni je popunio isti sadržajem potrebno je da ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje servisa.

10. Uspostavljanje funkcionalnosti

Provajder se obavezuje da uspostavi punu funkcionalnost usluge najkasnije u roku od 2 radna dana po evidentiranju uplate naknade od strane Korisnika, na tekući račun Provajdera.

Provajder zadržava pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga.

11. Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine, korisnik dobija predračun/instrukcije za plaćanje za usluge Provajdera sa neophodnim podacima.

Provajder dostavlja predračun korisniku na e-mail adresu koja je navedena u narudžbenici.

Postoje četiri načina plaćanja: plaćanje uplatnicom (kao fizičko lice), plaćanje po predračunu (kao pravno lice), plaćanje karticom (online plaćanje putem) i bank transfer (za korisnike iz inostranstva).

Ukoliko korisnik nakon 30 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu porudžbina se otkazuje.

Provajder zadržava pravo na promenu cena usluga koje pruža, uz obaveštenje korisnika na pogodan način.

Ukoliko korisnik zbog bilo kog razloga nije zadovoljan hosting uslugom tokom prvih 7 dana korišćenja usluge (samo hosting usluga), može poslati zahtev za raskid usluge putem email-a ili putem forme za otkazivanje usluge, nakon čega će mu novac biti vraćen.

Provajder samostalno odlučuje da li je razlog raskida validan i preduzima korake kojima bi se korigovala situacija nastala uzrokom za raskid.

Ukoliko je korisnik prekršio uslove korišćenja servisa i uskraćena mu je usluga novac mu neće biti vraćen.

Povraćaj novca ne vrši se ni kada se korisnik saglasio da nastavi korišćenje usluge a nakon toga zatražio povraćaj novca po drugi put.

Za povraćaj novca pogledajte tačku 11.

12. Odšteta

Ako, zbog bilo kog razloga, Provajder nije u mogućnosti da obezbedi uslugu, biće izvršen srazmeran povraćaj novca.

Povraćaj neće biti ostvaren ukoliko korisnik povredi uslove korišćenja usluge i primora Provajder da mu suspenduje ili ugasi nalog pre vremena.

U trenutku zahteva, usluga će biti otkazana i njeno korišćenje će biti stopirano.

Nalog će zatim biti obrisan u roku od 30 dana.

Ukoliko zbog bilo kog drugog razloga nalog bude suspendovan i ostane u stanju suspenzije biće automatski obrisan u roku od 30 dana.

 • Domeni nisu predmet povraćaja novca.
 • Povraćaj novca se odnosi samo na uplate za godišnji period (delimični povraćaj novca za ostatak trajanja usluge).
 • Kršenje Uslova korišćenja usluge poništava pravo na povraćaj novca.
 • Nedolično ponašanje prema našem timu za podršku putem, telefona/chat-a/ticket-a takođe poništava pravo na povraćaj novca.
 • Povraćaj novca se primenjuje na validne razloge, koji ne mogu biti rešeni sa naše strane.

Povraćaj novca ne može biti ostvaren u slučaju da korisnik obnavlja uslugu. Povraćaj novca se odnosi na korisnike koji prvi put koriste uslugu.

Korisnik je saglasan da nema pravo na bilo kakvu odštetu od Provajdera, što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uključujući troškove advokata i sudskog procesa. Provajder nije odgovoran u slučaju:

 • Povrede lica ili imovine uzrokovane korišćenjem usluge ili proizvoda u vezi sa Provajderom;
 • Da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica;
 • Da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima.

13. Nedozvoljeno ponašanje Korisnika

Ponašanje Korisnika je nedozvoljeno ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, kao i ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder i o čijem prihvatanju od strane Provajdera je Korisnik obavešten (neposredno ili preko Mail sajta).

Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim, naročito, ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup,vrši povreda autorskog prava ili prava industrijske svojine, povreda ličnih prava građana,vrši delo nelojalne konkurencije, vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti potrošača, ugrožava rad ili funkcionalnost mreže,vrši uznemiravanje ili prouzrokovanje smetnji drugim korisnicima, vrši neovlašćen pristup tuđim informacijama ili resursima,vrši distribucija nezatraženih propagandnih poruka, vrši distribucija virusa ili drugih štetnih sadržaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.

Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način odgovara isključivo Korisnik.

14. Prava Provajdera u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika

U slučaju nedozvoljenog ponašanja, Provajder ima pravo da Korisniku ukaže na propust i da ga putem e-mail-a upozori na obavezu prestanka sa zabranjenim aktivnostima.

Provajder ima pravo da u slučaju težih oblika nedozvoljenog ponašanje privremeno prekine sa pružanjem Mail Hosting usluge, kao i da podatke o ponašanju korisnika preda na uvid nadležnim državnim organima.

Ukoliko Korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Provajder ima pravo da Ugovor jednostrano raskine, bez obaveze na povraćaj uplaćene naknade za korišćenje usluge.

Provajder će trajno prekinuti pružanje usluge Korisniku na osnovu izvršne presude ili rešenja nadležnog organa.

15. Ograničenje odgovornosti Provajdera

Provajder nije odgovoran za bilo koju štetu koju korisnik može pretrpeti.

Provajder ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža.

Provajder nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu.

Provajder nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika.

Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih.

Provajder zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.

16. Odgovornost Korisnika

Korisnik je isključivo odgovaran trećim licima i Provajderu za štetu nastalu nedozvoljenim ponašanjem.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru Provajdera.

Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere Provajdera ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu.

Provajder nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt korisnika, korisnik je dužan da primeni mere zaštite.

Ukoliko do upada dođe, Provajder će suspendovati hosting korisnika i obavestiti ga o merama bezbednosti a korisnik je dužan da te mere sprovede.