promo banner

VoIP opšti uslovi

Usluge prenosa govora preko Interneta

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet Ugovora je definisanje uslova za prenos govora korišćenjem Internet sistema BeotelNet-ISP doo Beograd, (u daljem tekstu VoIP servis) od strane Korisnika.

Korisnik može koristiti VoIP servis koristeći telefon preko mreže BeotelNeta ili drugog javnog telekomunikacionog operatera.

Uspostavljanje veze se obavlja obaveznom autorizacijom Korisnika. Autorizacija se vrši unošenjem parametara za SIP pristup. Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta se može razlikovati od javne govorne usluge po parametrima kao što su kvalitet i pouzdanost usluge, nemogućnost pozivanja hitnih službi ni usluga sa dodatnom vrednošću i slično. Usluga ima ograničenja u dosegu i ne obezbeđuje mogućnost pozivanja svih zemalja, mreža i brojeva.

BeotelNet Korisniku dodeljuje pretplatničke brojeve iz internog plana numeracije, ali nema obavezu omogućavanja pozivanja korisnika sa mreža drugih operatera. Dodeljeni pretplatnički broj ostaje vlasništvo BeotelNeta. Korisnik ima pravo korišćenja pretplatničkog broja samo tokom trajanja Ugovora, a BeotelNet zadržava pravo izmene broja.

BeotelNet pruža Servis kvaliteta „klasa 1“, definisanog pravilnikom Ratel-a u skladu sa ITU-T preporukom Y.1541, i garantuje kvalitet i raspoloživost u okviru parametara “klase 1”, uz dopuštene izuzetke za pojedine specifične slučajeve u određenom vremenskom periodu. Tipične vrednosti za parametre mogu biti znatno bolje.

BeotelNet ima pravo izmena i dopuna opšte ponude.

Definicije

Član 2.

VoIP – Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta i druge srodne usluge koju vrši BeotelNet, kao javni telekomunikacioni operater, korišćenjem VoIP i drugih tehnologija.
Ratel – Republička agencija za telekomunikacije www.ratel.rs koja reguliše telekomunikacione tržište u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama.
IP telefon – Uređaj koji vrši konverziju glasa u IP saobraćaj, direktno, kao adapter ili kao deo računara ili drugog uređaja.
Softphone - Program za telefoniranje putem Interneta.
Korisnik – Fizičko ili pravno lice koje početkom korišćenja ili  uplatom BeotelNet usluga postaje korisnik BeotelNeta

Važnost Ugovora

Član 3.

Za prepaid korisnike ovaj Ugovor stupa na snagu kada Korisnik izvrši uplatu iznosa za izabrani servis. Činom uplate Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima i da ih prihvata.

Ukoliko je Ugovor stupio na snagu uplatom Korisnika, a BeotelNet iz tehničkih razloga nije u mogućnosti da ispuni obaveze u roku od mesec dana, Korisnik ima pravo na povraćaj uplate bez kamate i Ugovor prestaje da važi.

Ugovor prestaje da važi u trenutku kada istekne period trajanja uplaćene Usluge, u slučaju da Korisnik novom uplatom ne nastavi dalje korišćenje. Izuzetak je Usluga za koju BeotelNet obezbeđuje deo opreme Korisnika za korišćenje servisa. U tom slučaju Ugovor je sklopljen na neodređeno vreme, Usluga se koristi i plaća u kontinuitetu, a prestaje na jedan od načina predviđenim članom 15. ovog Ugovora.

Cena servisa i Način plaćanja Usluge

Član 4.

Prepaid korisnici uslugu plaćaju unapred, prema važećem cenovniku. Validne cene se nalaze na web prezentaciji www.beotel.net. Period trajanja plaćene Usluge je definisan ponudom i cenovnikom. Po isteku predviđenog roka BeotelNet zadržava pravo da obriše sve podatke vezane za Korisnika na sistemu.

Član 5.

Dodatne pogodnosti za plaćanje mogu biti definisane ponudom ukoliko Korisnik prihvati obavezu korišćenja Usluge u unapred naznačenom periodu. Korisnik se obavezuje da uslugu  redovno plaća u tom periodu.

Ukoliko Korisnik odustane od ove obaveze, BeotelNet ima pravo da naplati razliku koja je nastala kao pogodnost preuzete, a neispunjene obaveze.

Obaveze BeotelNeta

Član 6.

BeotelNet se obavezuje da:

 • Poštuje odluke i uputstva Ratela.
 • Korisniku obezbedi sve podatke i usluge o paketu koji je Korisnik izabrao iz ponude i platio.
 • Na strani BeotelNeta obezbedi svu neophodnu opremu i zakupi odgovarajuće telekomunikacione kapacitete kako bi obezbedio Korisniku mogućnost ostvarivanja veze i pružanje Usluge.
 • Izvrši sva neophodna konfigurisanja opreme i unos podataka koji Korisniku obezbeđuju paket usluga koje je izabrao i platio.
 • Pruži Korisniku sve podatke neophodne za konfigurisanje opreme na njegovoj strani.
 • Obezbedi Korisniku ažuran uvid u cenovnik i stanje njegovog računa.
 • Obezbedi korisniku ažuran uvid u izvršene pozive i obračunatu cenu po svakom pozivu.
 • Podatke koje je Korisnik o sebi dao ne daje na uvid trećim licima, izuzev po zakonom predviđenoj proceduri.
 • Podatke o Korisniku, kao i podatke koji su namenjeni Korisniku čuva i čini ih dostupnim Korisniku za vreme trajanja Ugovora. Izuzetak su podaci koji su namenjeni Korisniku za koje iz tehničkih ili zakonskih razloga BeotelNet može propisati drugačiji period čuvanja.
 • Korisnika obavesti o pravilima ponašanja i načinima korišćenja usluga, kako bi se obezbedila zaštita drugih korisnika BeotelNeta, telekomunikacionog sistema i Internet mreže u celini, a koje je prihvatio BeotelNet. Obaveštenje može biti i u obliku upućivanja na Internet adrese koje sadrže relevantne informacije kao što su www.ratel.rs, www.ietf.org, www.itu.int, itd.

Prava BeotelNeta u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika

Član 7.

Ukoliko, po oceni BeotelNeta, Korisnik svojim ponašanjem krši obaveze preuzete prethodnim članom, BeotelNet ima pravo da preduzme mere za zaštitu koje mogu uključivati i privremeno obustavljanje nekog od servisa ili Usluge u celini, uz obaveštavanje Korisnika o preduzetoj akciji. Korisnik nema pravo na naknadu zbog nemogućnosti korišćenja Usluge u periodu privremene obustave. Ukoliko Korisnik i pored opomene nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, BeotelNet ima pravo da raskine ovaj Ugovor bez prava Korisnika na naknadu za neutrošeni deo Usluge.

BeotelNet se obavezuje da će u slučajevima nedozvoljenog ponašanja Korisnika pristupati sa maksimalnom pažnjom, izvršiti sve neophodne provere i tek pri uspostavljanju razumne sumnje o nedozvoljenom ponašanju Korisnika preduzeti mere zaštite predviđene ovim članom.

Obaveze Korisnika

Član 8.

Korisnik se obavezuje da:

 • Plati naknadu za izabrani paket usluga prema važećem cenovniku.
 • Na svojoj strani i o svom trošku obezbedi svu neophodnu opremu i njeno konfigurisanje u cilju uspostavljanja konekcije, u skladu sa tehničkom specifikacijom koju daje BeotelNet. Ukoliko deo opreme odnosno njeno konfigurisanje obezbeđuje BeotelNet, to je posebno naglašeno u ponudi.
 • Da na svojoj strani i o svom trošku obezbedi neophodne telekomunikacione kapacitete potrebne za uspostavljanje konekcije sa BeotelNetom. 
 • Da pri prvom prijavljivanju i svakoj kasnijoj promeni unese tačne podatke o sebi, koji uključuju sve podatke navedene u VoIP pristupnici.
 • Da SIP parametre za uspostavljanje veze čuva i ne saopštava je trećim licima.
 • Da uslugu koristi isključivo za sopstvene potrebe.
 • Da uslugu koristi u skladu sa važećim zakonskim odredbama, pravilima ponašanja i načinima korišćenja međunarodnog telefonskog sistema i Interneta koje je BeotelNet prihvatio. Nedozvoljenim ponašanjem naročito se smatra akcija:
  • Kojom se vrši krivično delo ili privredni prestup, povreda odredaba autorskog i prava industrijske svojine, delo nelojalne konkurencije ili kojim se ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava.
  • Kojom se vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača ili vrši distribucija nezatraženih propagandnih poruka.
  • Kojom se uznemiravaju drugi korisnici BeotelNeta ili drugih direktno ili indirektno povezanih telekomunikacionih operatera.
  • Kojom se vrši distribucija materijala koji su u protivrečnosti sa nacionalnim ili međunarodnim zakonima.
  • Korišćenja servisa za neovlašćeni pristup ili dobijanje kontrole nad drugim telekomunikacionim sistemima, uključujući i pokušaje skeniranja mreža na Internetu, hostova i servisa.
  • Slanja podataka ili zahteva za podacima ili pokušaj ostvarivanja veze u količinama koji prevazilaze uobičajene i mogu da izazovu zagušenje komunikacionih kanala, mreža, hostova ili servisa („denial-of-service“).

 Član 9.

Isključivo Korisnik snosi odgovornost i na svaki drugi način odgovara za svoje ponašanje. Korisnik prihvata odgovornost i za štetu koju Korisnikovo nedozvoljeno ponašanje proizvede BeotelNetu.

Član 10.

BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost korišćenja Usluge ili pojedinih servisa nastalih usled grešaka u radu telekomunikacione mreže na koje ne može da utiče, zbog unapred najavljenih radova na održavanju sistema, zbog neispravnog rada ili nemogućnosti korišćenja korisnikove opreme i programa ili telekomunikacionih kanala koje zakupljuje od drugih operatera, a koji su neophodni za pružanje Usluge.

BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost aktiviranja i korišćenja Usluge nastale usled nedostatka kapaciteta, nedostupnosti ili prestanka pružanja neke usluge javne telekomunikacione mreže drugog javnog telekomunikacionog operatera koja je neophodna za pristup sistemu BeotelNeta.

Ni pod kojim uslovima, šteta za koju odgovara BeotelNet ne može biti veća od iznosa koji je Korisnik uplatio za Uslugu.

Član 11.

Korisnik nema  pravo ustupanja prava i obaveza po ovom Ugovoru trećim licima bez pismene saglasnosti BeotelNeta.

Opšte odredbe

Član 12.

Sva obaveštenja i komunikacija između BeotelNeta i Korisnika obavlja se u pisanoj formi koja uključuje i elektronske  oblike kao što je elektronska pošta, obaveštenja na javnom Web sajtu BeotelNeta kao i obaveštenja u segmentima sajta dostupnim samo korisnicima BeotelNeta.

Korisnik može da uloži reklamaciju na obračun usluga u roku od 7 dana od izvršenja Usluge. BeotelNet će ispitati reklamaciju u roku od 8 dana, u složenijim slučajevima do 15 dana od prijema reklamacije, i ako je reklamacija osnovana korigovati iznos zaduženja Korisnika.

Podnošenja reklamacija se vrši korisničkom servisu BeotelNeta na telefone objavljene na www.beotel.net ili voip@beotel.net

Član 13.

BeotelNet zadržava pravo da jednostrano promeni cene Usluge i/ili pakete Usluga.

Pri vršenju poziva preko BeotelNet sistema primenjivaće se cene iz cenovnika koji važi u trenutku korišćenja Usluge.

BeotelNet zadržava pravo da izvrši promenu paketa, sadržaja i načina korišćenja Usluga. U slučaju promene paketa Usluga, BeotelNet se obavezuje da Korisniku koji su unapred izvršili uplatu paketa zadrži stari paket ili ponudi alternativni paket koji svojim sadržajem i uslovima korišćenja neće biti na štetu Korisnika.

Prelazne i završne odredbe

Član 14.

Ukoliko Korisnik ne ispuni svoje obaveze, BeotelNet zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora.

Korisnik i BeotelNet imaju pravo jednostranog raskida Ugovora bez obrazloženja uz najavu najmanje 15 dana pre isteka perioda do kada je usluga plaćena.

Prestankom važenja Ugovora ne prestaju i obaveze koje su nastale a nisu izvršene za vreme njegovog trajanja.

Član 15.

BeotelNet i Korisnik su saglasni da sporove rešavaju sporazumno. U slučaju kada to nije moguće, za fizička lica nadležan je Prvi Osnovni sud u Beogradu, za pravna lica Privredni sud u Beogradu.

BeotelNet-ISP koristi "kolačiće" (eng. cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva, funkcionalnosti sajta, analize posete sajtu i marketinških aktivnosti.
Daljim korišćenjem sajta smatraće se da ste obavešteni o načinu upotrebe "kolačića" i sadržaju Politike privatnosti. Više o politici "kolačića" pročitajte ovde.
U redu