Opšti uslovi i politika privatnosti

UVOD

Politikom privatnosti (u daljem tekstu: Politika) se uređuju prava lica i zaštita prava lica povodom obrade podataka o ličnosti korisnika usluga i servisa koje pruža BeotelNet-ISP, kao i na naše web stranice, aplikacije koje se na njima nalaze i mobilne aplikacije u vlasništvu BeotelNet-ISP-a. Ova Politika predstavlja obavezujuća poslovna pravila koja imaju za cilj podizanje standarda zaštite privatnosti i podataka o ličnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku.

O nama

BeotelNet-ISP, jedan od vodećih operatora elektronskih komunikacija u Srbiji, počeo je sa radom 26. februara 1996. godine.
Od 2013. godine u vlasništvu je kiparskog privatnog investicionog fonda Kerseyco Trading Limited.
BeotelNet-ISP u svom vlasništvu ima BeotelNet-Carrier doo, 3D Elektroservis doo i brend VeratNet, na koje se ova Politika takođe odnosi.
BeotelNet-ISP redovno preispituje Politiku privatnosti. Aktuelna verzija ažurirana je 27.11.2020. godine. U slučaju značajnih izmena, bićete obavešteni putem našeg sajta na stranici www.beotel.net/vesti.

Adresa sedišta:
BeotelNet-ISP doo, Bulevar vojvode Mišića 37
11040 Beograd, Srbija
PIB: 104343032
Matični broj: 20141425

Politika privatnosti

Kao provajder elektronskih komunikacija, BeotelNet-ISP obrađuje lične podatke u cilju pružanja usluga i servisa, tehnološkog razvoja i promotivnih aktivnosti.

Pre pribavljanja podataka o ličnosti, BeotelNet-ISP upoznaje Korisnike sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti. BeotelNet-ISP pruža potpunu poverljivost, integritet i dostupnost podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se obrađuju u skladu sa zakonom. Podaci su prikupljeni za specifične, jasne i pravno definisane svrhe i obrađuju na način koji je usklađen sa tim ciljevima.

Prilikom obrade podataka BeotelNet-ISP poštuje sledeća načela:

 • Načelo transparentnosti;
 • Načelo zakonitosti i pravičnosti;
 • Načelo ograničenosti svrhe;
 • Načelo srazmernosti;
 • Načelo tačnosti podataka;
 • Načelo bezbednosti podataka;
 • Zabrana diskriminacije.

BeotelNet-ISP obrađuje podatke o ličnosti ako je obrada podataka predviđena zakonom ili ako je dat pristanak lica za obradu podataka o njemu.

BeotelNet-ISP može da vrši obradu podatka o ličnosti lica sa kojima je u ugovornom odnosu ili sa kojima pregovara o zaključenju ugovora, pod uslovom da je obrada podataka potrebna i prikladna za vođenje pregovora ili za realizaciju ugovora. Takođe, BeotelNet-ISP može da obrađuje podatke o ličnosti i u slučajevima i kada niste Korisnik:

 • Ukoliko koristite neki od naših proizvoda ili usluga - plaćene od strane drugog lica;
 • U cilju vršenja anketa;
 • Kada pozivate naš Call centar;
 • Prilikom posete sajtova www.beotel.net i www.verat.net.

Postoje slučajevi kada se podaci obrađuju bez saglasnosti. BeotelNet-ISP ima pravo, u skladu sa zakonom, da obrađuje podatke iz „legitimnih interesa“ kao što je npr. odbrana od sajber napada, sprečavanje vršenja visokotehnološkog kriminala i sl.

Podaci o ličnosti se obrađuju na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili štete, uz primenu odgovarajućih tehničkih ili organizacionih mera.

Ukoliko postoje pojmovi koji su Vam nepoznati, na kraju Politike se nalaze definicije pojmova i izraza.

Na šta se Politika ne odnosi?

Ova Politika se ne odnosi na druge kompanije ili organizacije (koje oglašavaju naše usluge i servise i koje koriste kolačiće „cookies“, oznake „tags“ i druge tehnologije) koje prikupljaju i koriste Vaše lične podatke kako bi Vam ponudile relevantne online oglase.

Preko našeg web sajta možete pristupiti drugim sajtovima, aplikacijama, proizvodima, uslugama i društvenim mrežama. Ova politika privatnosti se ne odnosi na to kako organizacije koriste Vaše lične podatke. Pre nego što im date lične informacije, preispitajte njihove smernice o privatnosti.

PRAVILA O UPOTREBI KOLAČIĆA (ENG. „COOKIES“)

BeotelNet-ISP koristi kolačiće u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta usluga i servisa. Kolačići su male tekstualne datoteke koje veb sajtovi postavljaju na uređaje posetilaca kako bi specifične informacije o posetiocu bile sačuvane. Detaljne informacije o upotrebi kolačića nalaze se na stranici Politika kolačića.

PRAVA KORISNIKA I ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA

Korisnici čiji se podaci o ličnosti obrađuju imaju sledeća prava:

 • Pravo na obaveštenje o obradi podataka;
 • Pravo na uvid i kopiju;
 • Pravo na ispravku;
 • Pravo na brisanje;
 • Pravo ograničavanja obrade (povlačenje pristanka);
 • Pravo na prenosivost podataka;
 • Pravo na prigovor;
 • Prava u vezi sa automatizovanim odlučivanjem i profilisanjem.

Način ostvarivanja prava

Korisnici usluga i servisa BeotelNet-ISPa mogu proveriti i ažurirati svoje kontakt podatke na portalu Moj Beotel. Uputstvo za pristup portalu možete naći ovde.

Svako od navedenih prava Korisnik može ostvariti dostavljanjem zahteva PP_1 i/ili zahteva PP_2 BeotelNet-ISPu na jedan od sledećih načina:

 • Elektronskim putem na adresu privacyprotection@isp.beotel.net
 • Slanje poštom na adresu sedišta:
  BeotelNet-ISP doo, Bulevar vojvode Mišića 37
  11040 Beograd, Srbija
 • Lično na uplatnim mestima BeotelNet-ISPa čije adrese možete pronaći ovde.

Nužne troškove ostvarivanja prava, u slučaju ponavljanja istog zahteva, snosi podnosilac zahteva.

BeotelNet-ISP može da odbije zahtev radi poštovanja zakonskih i ugovornih obaveza, kao i u slučaju sumnje u identitet osobe koja podnosi zahtev.

U slučaju da odbije da postupi po zahtevu Korisnika, BeotelNet-ISP će o tome obavestiti Korisnika najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, pri čemu će obaveštenje sadržati:

 • Razloge zbog kojih nije postupljeno u skladu sa zahtevom;
 • Pravo Korisnika da podnese pritužbu nadležnom organu;
 • Uputstvo o pravnom leku.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti:
BeotelNet-ISP doo
Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar vojvode Mišića 37
11040 Beograd
privacyprotection@isp.beotel.net
Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane BeotelNet-ISP postupa u skladu sa obavezama propisanim zakonom i ne daje pravne savete fizičkim licima koja nisu zaposlena u BeotelNet-ISP i drugim rukovaocima.

KOJI SE PODACI PRIKUPLJAJU I ZA ŠTA SE KORISTE

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju zavise od usluga i servisa koje koristite, kao i od načina na koji ih koristite. BeotelNet-ISP prikuplja i koristi podatke o ličnosti iz sledećih razloga:

 • Pružanje usluga i servisa;
 • Legitimnog poslovnog interesa.

Pružanje usluga i servisa

Podaci o ličnosti se koriste u cilju pružanja usluga i servisa od momenta kada se registrujete ili kupite uslugu ili servis od BeotelNet-ISPa, kao i kada se registrujete ili prijavite u nekoj od aplikacija na sajtovima BeotelNet-ISP i VeratNet .

BeotelNet-ISP prikuplja sledeće:

 • Kontakt podatke i druge informacije za potvrđivanje Vašeg identiteta i komunikacije sa BeotelNet-ISPom. Ovo uključuje Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, JMBG, adresu e-pošte, lozinke i akreditive (kao što su sigurnosna pitanja i odgovori koje imamo na Vašem nalogu);
 • Podatke o finansijskim transakcijama po računima BeotelNet-ISP-a;
 • Komunikaciju sa BeotelNet-ISPom, uključujući poštu, e-poštu i telefonske pozive;
 • Vodi evidenciju o svim podešavanjima ili komunikacijskim preferencama koje izaberete;
 • Informacije od kolačića postavljenih na Vaše povezane uređaje;
 • Detalje o uslugama i servisima koje koristite ili ste naručili;
 • Podatke o komunikaciji kao što su log fajlovi i meta podaci.

BeotelNet-ISP prikuplja navedene podatke iz razloga:

 • Pružanja usluga i servisa;
 • Uređivanja međusobnih prava i obaveze BeotelNet-ISPa i korisnika;
 • Provere zadovoljstva korisnika;
 • Provere kvaliteta usluge.

Legitiman poslovni interes

BeotelNet-ISP prikuplja i koristi podatke o ličnosti Korisnika u cilju unapređenja kvaliteta poslovanja.

 • Kontakt podatke i druge informacije za potvrđivanje Vašeg identiteta i komunikacije sa BeotelNet-ISPom. Ovo uključuje Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, JMBG, adresu e-pošte, lozinke i akreditive (kao što su sigurnosna pitanja i odgovori koje imamo na Vašem nalogu);
 • Podatke o finansijskim transakcijama po računima BeotelNet-ISP-a;
 • Komunikaciju sa BeotelNet-ISPom, uključujući poštu, e-poštu i telefonske pozive;
 • Vodi evidenciju o svim podešavanjima ili komunikacijskim preferencama koje izaberete;
 • Informacije od kolačića postavljenih na Vaše povezane uređaje;
 • Detalje o uslugama i servisima koje koristite ili ste naručili;
 • Podatke o komunikaciji kao što su log fajlovi i meta podaci.

BeotelNet-ISP smatra legitimnim poslovnim interesom korišćenje podataka o ličnosti u sledeće svrhe:

 • Razvoj poslovanja;
 • Obezbeđivanje sigurnosti i zaštite mreže;
 • Naplata potraživanja;
 • Ispunjavanje regulatornih i zakonskih obaveza;
 • Sprečavanje i otkrivanje visokotehnološkog kriminala.

Razvoj poslovanja

BeotelNet-ISP iz razloga kontinuiranog poboljšanja kvaliteta usluga i servisa, optimizacije poslovnih procesa, postizanja tržišne konkurentnosti i praćenja globalnih trendova, koristi podatke o ličnosti za generisanje poslovnog izveštavanja.

Takođe, podaci se koriste za svrhu održavanja, razvoja i testiranja mreže.

U navedenu svrhu, sistem generiše potrebne izveštaje agregacijom i anonimizacijom ličnih podataka na način da nije moguće identifikovati lica na koja se podaci odnose.

Obezbeđivanje sigurnosti i zaštite mreže

Podaci o ličnosti koriste se u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa sistemu i uslugama koje BeotelNet-ISP pruža, kao i iz razloga sprečavanja prevare „fraud“, slanja neželjene pošte „spam“ i ostalih radnji koje su detaljno opisane u Opštim uslovima pružanja usluga kao nedozvoljeno ponašanje Korisnika.

Naplata potraživanja

U slučaju neplaćanja računa, BeotelNet-ISP može dostaviti Vaše podatke, kao što su kontakt podaci, JMBG i iznos duga, agenciji za naplatu potraživanja ili sudskim izvršiteljima.

Ispunjavanje regulatornih i zakonskih obaveza

Podaci o ličnosti se koriste za generisanje izveštaja koji se dostavljaju regulatornim agencijama kao i u cilju statističke obrade. BeotelNet-ISP dostavlja izveštaje koji se sistemski generišu agregacijom i anonimizacijom ličnih podataka na način da nije moguće identifikovati lica na koja se podaci odnose.

Podaci korisnika usluge fiksne telefonije mogu biti uključeni u javno dostupan telefonski imenik BeotelNet-ISPa, ali uz saglasnost Korisnika. Korisnik će moći u svakom mometnu da povuče saglasnost, slanjem zahteva PP_3 BeotelNet-ISPu na jedan od sledećih načina:

 • Elektronskim putem na adresu privacyprotection@isp.beotel.net
 • Slanje poštom na adresu sedišta:
  BeotelNet-ISP doo, Bulevar vojvode Mišića 37
  11040 Beograd, Srbija
 • Lično na uplatnim mestima BeotelNet-ISPa čije adrese možete pronaći ovde.

Sprečavanje i otkrivanje visokotehnološkog kriminala

U cilju sprečavanja i otkrivanja visokotehnološkog kriminala mreža BeotelNet-ISPa je pod stalnim monitoringom. U slučaju otkrivanja pokušaja sajber napada, BeotelNet-ISP je u obavezi da o tome obavesti Nacionalni CERT Republike Srbije, kao i da dostavi sve potrebne podatke u skladu sa zakonom.

Takođe, BeotelNet-ISP će, u skladu sa zakonom, dostaviti lične podatke organima vlasti, na osnovu zahteva, iz razloga saradnje sa organima vlasti u cilju otkrivanja i zaustavljanja kriminala, gonjenja počinilaca i zaštite nacionalne bezbednosti.

Direktan marketing

BeotelNet-ISP može da obrađuje podatke o ličnosti Korisnika, kao i lica koja nisu Korisnici, a na koje se podaci odnose, u svrhu direktnog oglašavanja telefonom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu, samo na osnovu zakona, saglasnosti lica ili ukoliko se radi o javno dostupnim podacima lica na koje se podaci odnose, a lice nije zabranilo obradu tih podataka u svrhu direktnog oglašavanja. U slučaju da ne želite da primate promotivne informacije, u mogućnosti ste da ih obustavite na jednostavan način i bez naknade.

BeotelNet-ISP će za direktno oglašavanje koristiti Vaše kontakt podatke, kao što su Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte.

BeotelNet-ISP je dužan da Korisnike svojih usluga redovno informiše o izmenama koje mogu nastati u cilju tehnološkog razvoja iz razloga poboljšanja kvaliteta servisa.

DELJENJE PODATAKA

BeotelNet-ISP ne ustupa, prodaje, niti deli Vaše lične podatke trećim licima osim u slučaju nabavke proizvoda ili pružanja usluge na Vaš zahtev.

Poslovni partneri

BeotelNet-ISP u cilju efikasnosti poslovanja i pružanja usluga može angažovati obrađivače podataka s kojima deli minimalni set podataka, kao što je kurirska služba, prodajna mesta, tehnološki partneri, a koji ispunjavaju uslove za sprovođenje mera za zaštitu podataka u skladu sa zakonom i s kojima ima potpisan NDA.

Registracija domena i SSL sertifikacija

Kada je u pitanju usluga registracije domena i SSL sertifikacija, potrebni podaci o Korisnicima, u skladu sa pravilima registra, se dostavljaju jednom od sledećih registra domena i poslovnih partnera, u zavisnosti od domena koji se registruje:

Registri domena i poslovni partner funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, pa Vas molimo da se upoznate sa istim.

Kada registrujete domen, Vaši lični podaci unose se u javnosti dostupnu bazu podataka. Ukoliko želite zaštitu podataka možete nas kontaktirati putem telefona 011/4255-134 ili elektronskim putem na domeni@isp.beotel.net.

Online plaćanje

BeotelNet-ISP je za potrebe elektronske naplate usluga integrisao jednu od najsavremenijih platformi za procesiranje elektronskih plaćanja kompanije ALLSecure doo. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuju platna platforma kompanije ALLSecure doo i platni procesor UniCredt Bank Srbija a.d. Platne transakcije se izvršavaju u skladu sa zakonskom regulativom i PCI DSS standardom.

BeotelNet-ISP ni u jednom trenutku nema pristup kartičnim podacima, osim minimalnog seta podataka u svrhu evidentiranja plaćanja usluge u svom informacionom sistemu, omogućavanja praćenja uplata Korisnicima i obaveštavanja o izvršenoj platnoj transakciji. Molimo Vas da svoje kredencijale za pristup portalu Moj Beotel i za korišćenje kartice pažljivo čuvate jer BeotelNet-ISP ne snosi odgovornost u slučaju saopštavanja istih drugim licima od strane vlasnika kredencijala.

Minimalni set podataka čine sledeći podaci:

 • Brend platne kartice;
 • Poslednje 4 cifre broja platne kartice
 • Ime i prezime (naziv) vlasnika platne kartice
 • Mesec i godina isteka platne kartice.

 

U cilju obavešavanja Korisnika o uspešnosti transakcije, BeotelNet-ISP će elektronskim putem na registrovanu e-mail adresu u informacionom sistemu BeotelNet-ISPa, dostaviti Korisniku izveštaj o transakciji koji će sadržati podatke o transakciji i podatke o registrovanom Korisniku usluge koja je plaćena.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

BeotelNet-ISP ne prenosi podatke o ličnosti Korisnika iz zemlje, osim kada je:

 • Prenos neophodan za izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i BeotelNet-ISP ili za primenu predugovornih mera preduzetih na zahtev lica na koje se podaci odnose
 • Prenos neophodan za zaključenje ili izvršenje ugovora zaključenog u interesu lica na koje se podaci odnose između BeotelNet-ISP i drugog fizičkog ili pravnog lica

Prenos podataka u druge države se vrši u skladu sa zakonom.

MOBILNE APLIKACIJE

BeotelNet-ISP, putem svoje mobilne aplikacije Beo2Go, korisnicima distribuira uslugu televizijskog programa i drugih video/audio sadržaja, dobijenih od strane emitera (proizvođača sadržaja emitovanog programa).
Aplikacija se može preuzeti preko zvaničnih sajtova za distribuciju mobilnih aplikacija, Google Play Store ili App Store.
Molimo Vas da pre instalacije pročitate politike privatnosti i uslove korišćenja navedenih sajtova.

DRUŠTVENE MREŽE I LINKOVI KA TREĆIM STRANAMA

BeotelNet-ISP koristi društvene mreže kako bi se unapredilo poslovanje. BeotelNet-ISP ne čuva podatke svojih pratilaca (followers) niti obrađuje podatke izvan Facebooka, Twittera, Instagrama i Linkedina.

BeotelNet-ISP može davati linkove ka trećim internet stranicama nad kojima nema kontrolu, ne poseduje podatke koji se tamo nalaze, ne garantuje i nije odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvod ili drugi materijal koji je dostupan na takvoj stranici.

Društvene mreže i internet stranice funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, pa Vas molimo da se upoznate sa istim.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I PERIOD ČUVANJA

BeotelNet-ISP sprovodi organizacione i tehničke mere u cilju zaštite bezbednosti podataka o ličnosti. Rokovi čuvanja proizilaze iz zakonske regulative.

Rokovi čuvanja

BeotelNet-ISP čuva podatke u skladu sa rokovima koji su propisani:

 • Kontakt podatke: pet godina nakon prestanka korišćenja usluge;
 • Korisničke ugovore: pet godina nakon prestanka važenja;
 • Podatke o računima: pet godina nakon izdavanja računa.

U ostalim slučajevima podaci o ličnosti se čuvaju shodno svrsi za koju su informacije prikupljene i obrađene u skladu sa zakonskom obavezom.

ZAŠTITA DECE

Korisnik BeotelNet-ISP ne može biti lice mlađe od 18 godina. Dostupnost elementima na našem web portalu i aplikacijama zavisi od starosti Korisnika, tako da iste ne mogu koristiti deca.

REČNIK POJMOVA I IZRAZA

Podatak o ličnosti Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
Lice na koje se podaci odnose Fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.
Korisnik Korisnik je fizičko lice koje koristi ili zahteva javno dostupnu elektronsku komunikacionu uslugu od BeotelNet-ISPa.
Zaposleni i ostala angažovana lica Zaposleni i ostala angažovana lica su fizička lica koja su u radnom odnosu ili su radno angažovana kod BeotelNet-ISPa.
Obrada podataka Svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).
Zbirka (baza) podataka Svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima, bez obzira da li je zbirka centralizovana, decentralizovana ili razvrstana po funkcionalnim ili geografskim osnovama.
Organ vlasti Državni organ, organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, ustanova i druga javna služba, organizacija i drugo pravno ili fizičko lice koje vrši javna ovlašćenja.
Nadležni organ a) organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti;
b) pravno lice koje je za vršenje poslova iz podtačke a) ove tačke ovlašćeno zakonom.
Rukovalac Fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje (BeotelNet-ISP);
Obrađivač Fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.
Primalac Fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade.
Treća strana Fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;
Pristanak lica Svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.
Povreda bezbednosti podataka o ličnosti Povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.
Brisanje podataka o ličnosti Svaka radnja ili postupanje kojim se ovi podaci uništavaju potpuno i trajno.
Anonimizacija podataka o ličnosti Svaka radnja ili postupanje kojim se ovi podaci nepovratno menjaju, nakon čega ne postoji mogućnost da se, bez značajnih troškova, nesrazmernih napora ili znatnog utroška vremena, identifikuje lice na koje su se podaci prethodno odnosili.
Pseudonimizacija Obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu.
Profilisanje Svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.
Ograničavanje obrade Označavanje pohranjenih podataka o ličnosti u cilju ograničenja njihove obrade u budućnosti.
NDA Izjava ili ugovor kojim se obavezuje na poverljivost i čuvanje podataka.

Član 1 - PREDMET OPŠTIH USLOVA

Ovim Opštim uslovima (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se međusobna prava i obaveze između: Društva za pružanje internet usluga BeotelNet-ISP d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: BeotelNet) i Korisnika usluge (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa pružanjem usluga BeotelNeta, a u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

Član 2 - DEFINICIJA SERVISA

ADSL - (Asymmetric Digital Subscriber Line) - asimetrična digitalna pretplatnička linija omogućava brz i stalan pristup Internetu putem postojeće aktivne telefonske linije Telekoma Srbija, sa brzinom download-a do 20 Mb/s i upload-a do 1 Mb/s, pri čemu telefonska linija ostaje slobodna za telefoniranje bez zauzeća. Servis je asimetričan i nema zagarantovanu brzinu.

VDSL internet (Very-high-bit Digital Subscriber Line) je DSL tehnologija koja omogućava brz i stalan pristup internetu putem postojeće aktivne telefonske linije Telekoma Srbija sa brzinom download-a do 100 Mb/s i upload-a do 10 Mb/s, pri čemu telefonska linija ostaje slobodna za telefoniranje bez zauzeća. Servis je asimetričan i nema zagarantovanu brzinu.

Wi-Fi Broadband servis - predstavlja način realizacije pristupa internetu preko stalne veze uspostavljene između bazne stanice BeotelNeta i lokacije korisnika. Servis je asimetričan i nema zagarantovanu brzinu.

FTTH - (Fiber To The Home) predstavlja način realizacije pristupa internetu preko optičke infrastrukture BeotelNeta do lokacije korisnika. Servis je asimetričan i nema zagarantovanu brzinu.

Televizija –usluga distribucije televizijskog programa i drugih video/audio sadržaja do korisnika dobijenih od strane Emitera (proizvođača sadržaja emitovanog programa).

Telefonija - javna fiksna telefonska usluga je usluga prenosa govora putem javne fiksne telefonske mreže BeotelNeta, koja je zasnovana na upotrebi širokopojasnog prenosa podataka i upotrebom SIP protokola.

Član 3 - UGOVOR

Ugovor između Korisnika i BeotelNeta se zaključuje u pisanoj formi na obrascu BeotelNeta, neposredno u okviru prodajnih mesta BeotelNeta, po prethodno podnetom zahtevu za ispitivanje tehničkih mogućnosti za realizaciju usluge, od strane Korisnika putem elektronske forme za prijavu dostupnoj na internet strani www.beotel.net.

Korisnički ugovor može biti zaključen i kao ugovor na daljinu. Ugovor zaključen van poslovnih prostorija BeotelNeta ili na daljinu se zaključuje tako što BeotelNet korisniku uz ugovor dostavlja opšte uslove i korisničku opremu. Troškove korišćenja sredstava komunikacije na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija radi zaključivanja ugovora snosi BeotelNet u celosti.

Korisnički ugovor sadrži identifikacione podatke o BeotelNetu i Korisniku usluge, kao i detalje usluge i odabranog paketa, datum zaključenja Ugovora i potpise ugovornih strana. Opšti uslovi su sastavni deo ugovora, što podrazumeva da je Korisnik upoznat sa svim uslovima i da je prihvatio sve cene i uslove za njegovo korišćenje.

Prilikom zaključenja Korisničkog ugovora, Korisnik je dužan da se kod BeotelNeta legitimiše na osnovu originalnog dokumenta, i to sa ličnom kartom ili drugim zakonom priznatim identifikacionim dokumentom.

Ugovor se smatra zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

Član 4 - OBAVEZE BEOTELNETA

BeotelNet se obavezuje:

4.1 Da Korisniku omogući korišćenje usluge ukoliko postoje svi neophodni tehnički uslovi i potrebni preduslovi za realizaciju usluge na lokaciji Korisnika;

4.2 Da svoju mrežu, neophodnu za korišćenje ugovorenih usluga, održava u ispravnom stanju u cilju neometanog korišćenja usluga od strane Korisnika;

4.3 Da korisniku obezbedi korišćenje usluge u skladu sa važećim standardima i propisima iz ove oblasti;

4.4 BeotelNet obezbeđuje kvalitet usluga u skladu sa parametrima kvaliteta objavljenim na web strani www.beotel.net/privatnost u delu Politika privatnosti;

4.5 Da usluge pruža na tehnološki neutralnoj osnovi, kao i da, bez posebne saglasnosti korisnika, promeni tehnologiju preko koje pruža uslugu, pod uslovom da korisniku nastavi pružanje usluge istog ili boljeg kvaliteta, a Korisnik se obavezuje da BeotelNetu, kada je to potrebno, promenu tehnologije omogući;

4.6 Da podatke o Korisniku, kao i podatke koji su namenjeni Korisniku čuva i čini ih dostupnim Korisniku za vreme trajanja Ugovora. Izuzetak su podaci koji su namenjeni Korisniku za koje iz tehničkih ili zakonskih razloga BeotelNet može propisati drugačiji period čuvanja;

4.7 Da pruži Korisniku sve podatke neophodne za konfigurisanje opreme na strani Korisnika;

4.8 Da bez odlaganja obavesti Korisnika o problemima koje ustanovi na njegovom korisničkom priključku;

4.9 Da korisnicima Telefonije obezbedi pristup uslugama službi za hitne intervencije. Pozivi ka takvim službama se ne naplaćuju.

Član 5 – OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik se obavezuje:

5.1 Da BeotelNetu dostavi kompletne i ispravne lične podatke i da u slučaju promene podatka obavesti istog najkasnije 7 dana od nastanka promene;

5.2 Da čuva u tajnosti svoje parametre za pristup sistemu za korišćenje usluga koji u navedeni u korisničkom ugovoru. Podatke o svom nalogu Korisnik može da saopšti samo administratoru sistema ili službeniku tehničke podrške lično, i to tek kada se nesumnjivo utvrdi njegov identitet;

5.3 Da se prilikom instaliranja opreme i korišćenja servisa pridržava uputstava koje je dobio od BeotelNeta;

5.4 Da plaća mesečnu naknadu prema važećem cenovniku;

5.5 Da smetnje u korišćenju usluga prijavi BeotelNetu u roku od tri dana;

5.6 Da će javne telekomunikacione usluge koristiti samo za svoje potrebe;

5.7 Da uvođenje usluge i njegovo korišćenje neće kršiti važeće zakone i propise;

5.8 Da ne čini ono što se smatra nedozvoljenim ponašanjem Korisnika navedeno u članu 9. ovog Ugovora;

5.9 Da poštuje pozitivno pravne propise i međunardno pravo u pogledu zaštite autorskih prava i prava industrije svojine. U tom smislu, zabranjeno je svako neovlašćeno snimanje, javno objavljivanje i distribucija programskih sadržaja koji su Korisniku dostupni korišćenjem usluge, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih, u bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu. U slučaju da usled ponašanja Korisnika dođe do pokretanja bilo kakvog postupka pred pravosudnim i drugim nadležnim organima, Korisnik je u obavezi da preuzme celokupnu odgovornost za učinjenu povredu autorskih prava i prava industrijske svojine i da nadoknadi BeotelNetu celokupnu štetu prouzrokovanu u vezi sa tim.

Član 6 – TRAJANJE UGOVORA

6.1 Ugovor se može zaključiti na neodređeno ili na određeno vreme sa minimalnim periodom trajanja.

6.2 U slučaju zaključenja ugovora na određeno vreme i ugovora sa posebnim pogodnostima za Korisnika, nakon isteka minimalnog perioda trajanja ukoliko Korisnik ne otkaže obnovu ugovora pisanim putem neposredno u prodajnim mestima BeotelNeta najkasnije 30 dana pre isteka Ugovora, smatra se da je važenje Ugovora produženo na neodređeno vreme, uz mogućnost jednostranog otkaza sa dejstvom od trenutka saopštenja Korisnika da želi da raskine korisnički odnos, uz uslov da je vratio korisničku opremu i izmirio obavezu pretplate za period od isteka osnovnog perioda važenja ugovora do momenta davanja izjave o raskidu.

6.3 Saglasno članu 107. Zakona o elektronskim komunikacijama, BeotelNet će mesec dana unapred obavestiti na pogodan način Korisnika o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i o pravu Korisnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen na način koji nije na korist Korisnika.

6.4 Zaključivanjem Ugovora za korišćenje usluga BeotelNeta i označavanjem ponuđenog polja po izboru Korosnika, Korisnik se opredeljuje za minimalni period korišćenja usluge uz pogodnosti definisane navedenom ponudom sa cenovnikom. Korisnik može jednostrano da raskine ugovor o korišćenju usluge pre isteka minimalno ugovorenog perioda, u kom slučaju je dužan da, pored dospelih obaveza, plati naknadu na ime štete na osnovu prevremenog raskida ugovora u roku od 7 dana i da vrati kompletnu preuzetu opremu u stanju u kojem je istu i primio. BeotelNet obračunava iznos naknade na ime pretrpljene štete u visini popusta u odnosu na standardni cenovnik https://www.beotel.net/privatnost, koji je Korisnik ostvario u okviru date pogodnosti za period korišćenja usluge ili kao zbir preostalih pretplata do kraja ugovorne obaveze u skladu sa pozitivnim pravom. Odredbe o plaćanju obeštećanja na ime pretprljene štete primenjuju se i u slučaju da BeotelNet jednostrano raskine ugovor, ukoliko Korisnik ne izmiri sve svoje dospele obaveze u skladu sa članom 7 ovih Opštih uslova. Ponovno potpisivanje ugovora, uslovljeno je izmirivanjem svih dugovanja nastalih po prethodnim ugovorima.

Član 7 – CENA SERVISA I NAČIN PLAĆANJA

7.1 Iznos mesečne naknade za korišćenje usluge plaća se shodno izabranom paketu koji je naznačen u korisničkom ugovoru. Iznos mesečne naknade važi tokom perioda trajanja ugovora, računajući od dana potpisivanja ugovora.

7.2 Prilikom zaključenja “pripejd” ugovora, Korisnik uplaćuje iznos mesečne naknade unapred za tekući mesec, kao i iznos jednokratne naknade na ime realizacije usluge.

Servis je kontinuiran i Korisnik je u obavezi da za pružene usluge plaća naknadu svakog meseca najkasnije do dana isteka poslednje plaćene mesečne pretplate u skladu sa odredbama Ugovora tokom perioda važenja, bez obzira da li su usluge korišćene.

 

7.3 Prilikom zaključenja “postpejd” ugovora, Korisnik je dužan da plati iznos mesečne naknade po dobijanju računa od strane BeotelNeta. Servis je kontinuiran i Korisnik je u obavezi da za pružene usluge plaća naknadu svakog meseca u skladu sa odredbama Ugovora tokom perioda važenja, bez obzira da li su usluge korišćene. Naknada za usluge pružene u prethodnom mesecu dospeva na plaćanje svakog 15. u mesecu, pri čemu je BeotelNet ovlašćen da na svaki dospeli neizmireni iznos pretplatniku zaračuna zakonsku zateznu kamatu, počev od prvog dana nakon dospeća naloga za uplatu. Korisnik se obavezuje da odmah po isteku uobičajenog perioda za prijem naloga za uplatu mesečne naknade, a najkasnije 10. dana u mesecu, obavesti BeotelNet o njegovom izostanku za prethodni mesec, zatraži obaveštenje o visini istog i/ili u poslovnici BeotelNeta ili preko Kontakt centra (011/4255-000) zatraži duplikat. U svakom slučaju, smatraće se da je korisnik upoznat sa svojim zaduženjima za prethodni mesec najkasnije 10. dana u mesecu, tj. da tog dana nastupaju posledice kao da je račun blagovremeno primio.

7.4 Kod usluge telefonije presek usluga se vrši prvog dana u mesecu za prethodni mesec.

7.5 BeotelNet će nastojati da Korisniku dostavlja naloge za uplatu putem elektronske pošte, kao instrument plaćanja, kako bi olakšao Korisniku izvršenje njegove obaveze, ali ukoliko Korisnik ne dobije takav nalog, to ga ne oslobađa obaveza plaćanja naknade o roku dospelosti.

7.6 BeotelNet ima pravo da privremeno obustavi pružanje usluge Korisniku u slučaju da Korisnik padne u docnju sa izvršavanjem svojih obaveza prema BeotelNetu.

7.7 Privremena obustava pružanja usluge ne oslobađa Korisnika obaveze plaćanja usluge tokom perioda u kojem je usluga bila privremeno obustavljena po punoj ceni važećeg paketa.

7.8 Ukoliko Korisnik ne bude uredno plaćao uslugu duže od 30 dana BeotelNet ima pravo da trajno obustavi pružanje usluge, otkaže ugovor i Korisnika duži za neizmirene obaveze do isteka ugovora po punoj ceni važećeg paketa u okviru redovne ponude.

7.9 Kod usluge telefonije, usled neizmirenja obaveza, Korisniku će biti suspendovani odlazni pozivi, a omogućeni dolazni pozivi, pozivi ka hitnim službama i pozivi ka korisničkom servisu BeotelNeta. Ukoliko Korisnik ne plati ni u roku od 30 dana računajući od dana ukidanja odlaznih poziva BeotelNet zadržava pravo da isključi uslugu telefonije.

7.10 BeotelNet zadržava pravo da jednostrano izmeni iznos mesečne naknade o čemu će blagovremeno, isticanjem obaveštenja na internet stranici www.beotel.net, obavestiti Korisnika. Saglasno članu 107. Zakona o elektronskim komunikacijama, BeotelNet će mesec dana unapred obavestiti na pogodan način Korisnika o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i o pravu Korisnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen na način koji nije na korist Korisnika.

7.11 Korisnik je saglasan da prihvata sve nastale promene, ukoliko u roku od 7 dana od postavljanja obaveštenja o promeni ne obavesti BeotelNet o suprotnom pisanim putem, na mail adresu prodaja@isp.beotel.net ili na najbližoj poslovnici BeotelNeta.

Član 8- INSTALACIJA I KORIŠĆENJE OPREME

8.1 BeotelNet će pristupiti izvršenju svojih obaveza po potpisivanju Ugovora.

BeotelNet se obavezuje da će Korisniku omogućiti korišćenje usluge u roku od 15 radnih radnih dana od dana zaključenja Ugovora ukoliko postoje svi neophodni tehnički uslovi na lokaciji Korisnika.

U slučaju više sile ili nepredviđenih tehničkih problema rok iz prethodnog stava se produžava do otklanjanja takvog slučaja, a najkasnije do 30 radnih dana.

 

Ukoliko korišćenje usluge ne bude moguće ni nakon tog roka, Korisnik i BeotelNet zadržavaju pravo otkaza ovog Ugovora, ili zaključenja novog Ugovora pod izmenjenim uslovima, ukoliko obe strane budu saglasne sa tim.

 

8.2 Oprema koju korisnik dobija na korišćenje, odnosno koja se instalira na strani korisnika je vlasništvo BeotelNeta (osnovno sredstvo BeotelNeta) i Korisnik preuzima staranje i brigu o opremi danom potpisivanja Ugovora.

8.3 Povezivanje i konfiguraciju dodeljene opreme na mrežu preko koje se pruža usluga, Korisnik vrši samostalno u skladu sa instrukcijama i uputstvima dobijenih od strane BeotelNeta.

8.4 U slučaju da instalaciju opreme na lokaciji korisnika izvrši BeotelNet, korisnik je dužan da potpiše potvrdu o izvršenom priključenju. Tip i serijski broj korisničkog uređaja mora biti naznačen na potvrdi o izvršenom priključenju koju Korisnik potpisuje prilikom instalacije korisničkog uređaja na lokaciji Korisnika. Korisnik se obavezuje da obezbedi pristup lokaciji radi instalacije korisničkog uređaja.

8.5 Ukoliko se oprema data Korisniku na korišćenje ošteti ili izgubi, ili iz nekog drugog razloga nije u istom stanju kao kad je preuzeta od BeotelNeta, BeotelNet će korisniku naplatiti po zvaničnom cenovniku i to: Wi-Fi jedinica 10.000,00 dinara, napajanje 2.000,00 dinara, eksterna antena 5.000,00 dinara, ADSL ruter 4.000,00 dinara, VDSL ruter 7.500,00 dinara, Set Top box 9.500,00 dinara, daljinski upravljač za STB 1.250,00 dinara, Broadband ruter 1.200,00 dinara, ATA uređaj 7.500,00 dinara, ADSL spliter 100,00 dinara, VDSL spliter 750,00 dinara, LAN kabl 100,00 dinara, ONT optički modem 6.500,00 dinara, Smart STB 12.000,00 dinara. U navedene cene je uračunat PDV. Oprema će biti naplaćena u roku od 15 dana utvrđenog oštećenja ili gubitka opreme, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Ukoliko stručna lica od strane BeotelNeta ustanove da do oštećenje opreme nije došlo greškom Korisnika, BeotelNet će izvršiti zamenu adekvatne opreme.

8.6 Troškove održavanja korisničkog uređaja za sve vreme važenja Ugovora snosi BeotelNet, osim u slučaju da je do kvara došlo neadekvatnim rukovanjem od strane Korisnika ili trećeg lica, kada će se intervencija naplaćivati po posebnom cenovniku važećem na dan izlaska na teren BeotelNeta.

8.7 BeotelNet nije dužan da instalira, održava niti vrši bilo kakve intervencije na računaru ili lokalnoj računarskoj mreži kod Korisnika. Navedeno dodatno angažovanje BeotelNeta posebno će se ugovoriti i naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom BeotelNeta.

8.8 Po prestanku važenja ugovora, iz bilo kog razloga, Korisnik se obavezuje da BeotelNetu vrati opremu koju je preuzeo na korišćenje. Korisnik je dužan da kompletnu korisničku opremu vrati u ispravnom stanju, u kakvom je i uzeta na korišćenje, ili da plati naknadu štete definisanu članom 8.5 Opštih uslova pružanja usluga.

Član 9 - SLUČAJEVI OBUSTAVE SERVISA I RASKID UGOVORA

9.1 BeotelNet zadržava pravo da bez obaveštenja Korisniku ukine korisničko ime i prestane sa pružanjem usluge u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika, ukoliko Korisnik zloupotrebljava ili ugrožava funkcionalnost mreže ili ugrožava rad ostalih korisnika nepridržavanjem uputstava izdatih od nadležnih organa, kao i u slučajevima kršenja propisa o zaštiti podataka o ličnosti od strane Korisnika, zlostavljanja putem interneta i drugih oblike ugrožavanja trećih lica, nezavisno od toga da li su ta lica korisnici usluga BeotelNeta.

9.2 Po raskidu ugovora Korisnik prestaje da koristi usluge po osnovu zaključenog ugovora i u obavezi je da vrati zaduženu opremu i izmiri sva svoja dugovanja prema BeotelNetu koja su proistekla iz korišćenja usluga.

9.3 Prestankom važenja ugovora ne prestaju i obaveze koje su nastale a nisu izvršene za vreme njegovog trajanja.

9.4 Korisnik ima pravo da raskine ugovor bez naknade u roku od 14 dana od potpisivanja ugovora uz obavezu vraćanja preuzete opreme u stanju u kojem je preuzeo.

U suprotnom Korisniku će se naplatiti odgovarajuća naknada za oštećenu opremu, po cenovniku navedenom u Članu 8.

9.5 U slučaju otkaza telefonskog priključka, na kojem je realizovan ADSL ili VDSL servis, po bilo kom osnovu, Korisnik se ne oslobađa od ispunjavanja svih ugovorom prihvaćenih obaveza.

9.6 Pri raskidu ugovora za ADSL ili VDSL uslugu, Korisniku se na njegov zahtev, najkasnije do isteka aktivne pretplate, može izdati migracioni kod (MIK), ukoliko je korisnik vratio opremu. MIK koji je izdat korisniku pri raskidu Ugovora, važiće 30 dana od datuma njegovog izdavanja.

9.7 U okviru specijalnih akcija u kojim se Korisniku se uz paket obezbeđuje tablet ili mobilni telefon, Korisnik preuzima obavezu da ostane u pretplatničkom odnosu u trajanju od najmanje 24 meseca. Za vreme važenja ove promotivne ponude nije moguće ostvariti prednosti prelaskom na drugu promotivnu ponudu interneta.
U slučaju prestanka pretplatničkog odnosa po bilo kom osnovu, Korisnik je u obavezi da otkupi tablet ili mobilni telefon po ceni od 11.040 dinara sa PDV-om.
U okviru specijalnih akcija u kojim se Korisniku se uz paket obezbeđuje IP kameru, Korisnik preuzima obavezu da ostane u pretplatničkom odnosu u trajanju od najmanje 24 meseca. Za vreme važenja ove promotivne ponude nije moguće ostvariti prednosti prelaskom na drugu promotivnu ponudu interneta.
U slučaju prestanka pretplatničkog odnosa po bilo kom osnovu, Korisnik je u obavezi da otkupi IP kameru po ceni od 15.000 dinara sa PDV-om.

9.8 Korisnik može otkazati ugovor na osnovu jednostranog pisanog otkaza korisnika, nakon isteka perioda trajanja ugovora potpisanog na određeno ili neodređeno vreme, uz otkazni rok od 30 dana. Korisnik pisani otkaz može dostaviti lično u prodajnim mestima BeotelNeta, poslati na adresu Bulevar vojvode Mišića 37 11000 Beograd, ili mailom na raskid@isp.beotel.net.
Korisnik je u obavezi da izmiri sva svoja dospela dugovanja prema BeotelNetu do stupanja otkaza na snagu.

Član 10 – NEDOZVOLJENO PONAŠANJE KORISNIKA

10.1 Ponašanje Korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio BeotelNet. Takođe nije dozvoljeno ponašanje Korisnika koje na bilo koji način ugrožava rad ili nanosi štetu opremi BeotelNeta.

10.2 Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup, vrši povreda autorskih prava i prava industrijske svojine, vrši delo nelojalne konkurencije, ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava.

10.3 Ukoliko po svojoj oceni BeotelNet zaključi da se Korisnik ponaša na nedozvoljeni način, BeotelNet ima pravo da Korisnika upozori da sa nedozvoljenim radnjama odmah prestane kao i da suspenduje korišćenje usluga do daljnjeg istovremeno sa upozorenjem.

10.4 Nedozvoljenim ponašanjem smatraće se uznemiravajući telefonski pozivi upućeni ka drugim korisnicima BeotelNeta ili drugim direktno ili indirektno povezanih telekomunikacionih operatera.

10.5 BeotelNet ima pravo da podatke o Korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid za to ovlašćenim zainteresovanim licima.

10.6 Ponašanje Korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko se pretplatnički telefonski broj koristi za generisanje saobraćaja koji nije obuhvaćen odredbama ovog Ugovora, uključujući slučajeve kada se međunarodni saobraćaj mreže BeotelNeta (dolazni i odlazni) prikazuje kao nacionalni saobraćaj generisan od strane Korisnika.

10.7 BeotelNet zadržava pravo na privremenu obustavu ili prekid servisa bez upozorenja u slučaju nepoštovanja obaveza Korisnika, a ukoliko Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem BeotelNet ima pravo da trajno isključi Korisnika.

10.8 Korisnik je odgovoran i za svu štetu koju prouzrokuje ovakvim svojim ponašanjem. Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način, odgovara isključivo korisnik.

Član 11 - OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI BEOTELNETA

11.1 BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost korišćenja usluge nastalih kao posledica više sile ili usled grešaka u radu telekomunikacione mreže na koje ne može da utiče, zbog unapred najavljenih radova na održavanju sistema, zbog neispravnog rada ili nemogućnosti korišćenja korisnikove opreme i programa ili telekomunikacionih kanala koje zakupljuje od drugih operatera, a koji su neophodni za pružanje usluga.

11.2 BeotelNet ne odgovara za štetu nastalu kod Korisnika usled nefunkcionisanja usluge, ako do toga dođe.

11.3 BeotelNet ne odgovara za zagušenje, kašnjenje ili greške u funkcionisanju delova telekomunikacione mreže na koje objektivno ne može da utiče.

11.4 BeotelNet ne odgovara ukoliko dođe do ometanja zbog korišćenja “free licence” opsega.

11.5 BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost aktiviranja i korišćenja usluga nastale usled nedostatka kapaciteta, nedostupnosti ili prestanka pružanja neke usluge javne telekomunikacione mreže drugog javnog telekomunikacionog operatera koja je neophodna za pristup sistemu BeotelNeta.

11.6 Šteta za koju odgovara BeotelNet ni pod kojim uslovima ne može biti veća od iznosa mesečne naknade koji je Korisnik uplatio za korišćenje usluge.

11.7 Korisnik prihvata da je način korišćenja usluge u potpunosti odgovornost samog Korisnika i da BeotelNet ni u kom smislu ne snosi odgovornost za moguću neposrednu ili posrednu štetu, troškove, zahteve i gubitke nastale korišćenjem usluge.

11.8 BeotelNet ne odgovara za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima, kao ni u pogledu sigurnosti, prava pristupa i pristup internetu u okviru mreže Korisnika.

11.9 BeotelNet ne odgovara za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede ili zanemarivanja obaveze čuvanja tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu učinjenom od strane Korisnika.

11.10 BeotelNet ne odgovara za sadržaj, sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima telekomunikacionih usluga, kao ni za sigurnost datoteka preuzetih sa interneta. Ukoliko Korisnik bude objekat ugrožavanja u smislu prethodnog stava, BeotelNet će mu, u granicama svojih mogućnosti i bez garancija za uspeh, pružiti stručnu pomoć u otkrivanju i onemogućavanju takvih aktivnosti.

11.11 BeotelNet ne odgovara za prekid rada servisa Korisnika u slučajevima:
- kada prekid nastupi kao posledica radova BeotelNeta na infrastrukturi svoje mreže pod uslovom da BeotelNet o tome blagovremeno obavesti korisnika (jedan dan pre otpočinjanja radova) i da prekid ne traje duže od 24h;
- kada prekid nastupi kao posledica radova Telekoma Srbije na mrežnoj infrastrukturi i u slučajevima kada Telekom Srbije blagovremeno ne obavesti BeotelNet o potrebnim radovima.

11.12 Korisnik je u obavezi da se pridržava uputstva proizvođača uređaja koje je BeotelNet-ISP obezbedio korisniku uz paket u okviru specijalnih akcija. BeotelNet-ISP ni na koji način ne utiče niti ima pristup navedenim uređajima i sadržaju koji uređaji proizvode i/ili u sebi sadrže. Sav sadržaj proizveden korišćenjem uređaja dobijenog u okviru specijalnih akcija isključivo je odgovornost korisnika.

Član 12 - OPŠTE ODREDBE

12.1 Korisnik potpisivanjem ugovora potvrđuje da je na jasan i nedvosmislen način obavešten o komercijalnoj ponudi BeotelNeta, o osnovnim karakteristikama usluge, prodajnoj ceni, kao i o drugim podacima određenim zakonom, a koji su svi sadržani u ugovoru i Opštim uslovima.

12.2 Korisnik može koristiti uslugu Telefonije koristeći telefon ili neki drugi klijentski aparat ili aplikaciju, koja je u mogućnosti da paketizuje govor i da komunicira putem SIP protokola. Uspostavljanje veze se obavlja obaveznom autorizacijom Korisnika. Autorizacija se vrši unošenjem parametara za SIP pristup.

12.3 BeotelNet Korisniku usluge Telefonije dodeljuje pretplatnički broj iz javnog plana numeracije dodeljnog Beotelnetu. Dodeljeni pretplatnički broj je vlasništvo BeotelNeta. Korisnik može zadržati pravo korišćenja pretplatničkog broja i ukoliko dođe do raskida ugovora i prelaska na drugog operatera javne telefonske usluge, a u skladu sa uslovima koji su propisani od strane Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

12.4 Usluga Telefonije je zasnovana na tehnologiji prenosa glasa putem širokopojasnog prenosa podataka i kao takva može biti nedostupna usled kvara na paketskoj mreži ili nestanka električne energije. U tom slučaju, iako BeotelNet omogućava pozivanje hitnih službi, Korisnik će morati da se osloni na drugi način pozivanja pozivanja hitnih službi, preko telefonske linije univerzalnog servisa ili mobilnog telefona.

12.5 Korisnik može da podnese prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu odnosno na kvalitet pružene usluge, u roku od 30 dana od dana dospeća računa za uslugu, kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno 30 dana od dana pružanja usluge, kada se radi o prigovoru na kvalitet usluge. Korisnik je dužan da plati nesporan deo iznosa računa, a ako osporava ceo račun, dužan je da plati prosečno mesečno zaduženje za poslednja tri meseca koji su prethodili periodu na koji se prigovor odnosi. BeotelNet će u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora odgovoriti Korisniku u pisanom obliku.

12.6 Ukoliko Korisnik nije zadovoljan uslugom ili ima tehnički problem, a u skladu sa potpisanim ugovorom za korišćenje usluge, ima pravo da uputi reklamaciju/prigovor na telefon 011/4255-155 ili na e-mail adresu: support@isp.beotel.net u roku od tri dana od uočene neregularnosti. BeotelNet će ispitati reklamaciju u roku od 3 dana, u složenijim slučajevima do 7 dana, i ako je reklamacija osnovana korigovati iznos zaduženja Korisnika.

12.7 BeotelNet može prekinuti distribuciju signala kako bi obavio nužne radove, popravke,održavanja, proširenja ili poboljšanja svih usluga. U slučaju prekida distribucije signala navedenog u prethodnom stavu ovog člana, kada prekid traje duže od 48 časova, Korisnik ima pravo na srazmerno umanjenje mesečne naknade.

12.8 Emiter i BeotelNet imaju pravo izmene paketa, programa i TV kanala. U slučaju promene kanala ili paketa, BeotelNet će na pogodan način obavestiti Korisnika o navedenim izmenama i početku njihove primene. BeotelNet ne odgovara Korisniku za sve izmene ili prekide koji mogu nastati od strane Emitera. BeotelNet ne odgovara za kašnjenje ili prekide u signalima koje šalje Emiter.

12.9 Za vreme promotivnih akcija nije moguće ostvariti druge popuste kao ni uslugu parkiranja. Mesečna naknada za korisnike BeotelNet promotivnih akcija plaća se shodno cenovniku pripadajućoj promotivnoj akciji i smatra se sastavnim delom ugovora.

12.10 BeotelNet na zahtev korisnika može da omogući besplatno korišćenje jedne e-mail adrese sa 200MB mailbox prostora, za sve vreme trajanja ugovora. Danom raskida ugovora prestaje i mogućnost besplatnog korišćenja e-mail adrese po tom osnovu. BeotelNet zadržava pravo da ukine dodeljenu e-mail adresu u slučaju da Korisnik ne pristupi e-mail nalogu duže od 12 meseci.

Član 13– OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI I POVERLJIVOST PODATAKA

13.1 Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Politikom privatnosti BeotelNeta.

13.2 Podaci o ličnosti se prikupljaju iz razloga pružanja usluga, izdavanja i naplate računa za pružene usluge i legitimnih interesa BeotelNeta, a sve u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

13.3 Kada se za realizaciju usluge koristi pristupna mreža Telekoma Srbije, BeotelNet i Telekom Srbija zajednički vrše obradu podataka neophodnih za pružanje usluge. BeotelNet može angažovati obrađivače podataka s kojima deli minimalni set podataka, kao što je kurirska služba, prodajna mesta, tehnološki partneri, a koji ispunjavaju uslove za sprovođenje mera za zaštitu podataka u skladu sa zakonom. U slučaju neplaćanja računa, BeotelNet-ISP može dostaviti Vaše podatke, kao što su kontakt podaci, JMBG i iznos duga, agenciji za naplatu potraživanja ili sudskim izvršiteljima.

13.4 Podaci korisnika usluge fiksne telefonije mogu biti uključeni u javno dostupan telefonski imenik BeotelNeta, ali samo uz saglasnost Korisnika. Korisnik će moći u svakom mometnu da povuče saglasnost, na jedan od načina opisanih u Politici privatnosti.

13.5 BeotelNet obrađuje podatke o saobraćaju i lokaciji na način propisan Zakonom o elektronskim komunikacijama koji se zadržavaju 12 meseci od momenta komunikacije bez obzira da li je Ugovor u međuvremenu raskinut, tj. da li je iz bilo kog razloga došlo do prestanka pružanja usluge. BeotelNet ne zadržava podatake koji otkrivaju sadržaj komunikacije, osim kada je to neophodno za izvršenje usluga koje je korisnik izričito zatražio.

13.6 Potpisivanjem Ugovora potvrđujete da ste obavešteni o načinu prikupljanja i obrade Vaših podataka o ličnosti. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na adresu privacyprotection@isp.beotel.net.

Član 14 - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

14.1 Ugovorne strane ne mogu svoja prava i obaveze prenositi na treća lica, niti treća lica mogu postupati po Ugovoru. Izuzetak mogu biti samo slučajevi kada se prenos izvrši uz obostranu saglasnost ugovornih strana o čemu mora postojati odgovarajuća pisana dokumentacija.

14.2 Potpisivanjem Ugovora Korisnik daje saglasnost BeotelNetu da prikuplja i obrađuje podatke o Korisniku, navedene odnosno sadržane u ovom Ugovoru i pratećim obrascima. Korisnik izjavljuje da je upoznat sa svrhom obrade i drugim okolnostima i pravima iz člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te da je saglasan da BeotelNet prikupi i obradi podatke o Korisniku.

14.3 Komunikacija ili obaveštavanja ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog ugovora, vršiće se isključivo u pisanoj formi, sa kojom se izjednačuje i slanje obaveštenja putem elektronske pošte na e-mail adresu Korisnika navedenu u Ugovoru ili isticanjem obaveštenja na veb stranici BeotelNeta (www.beotel.net). Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, u duhu poslovne saradnje i dobrih poslovnih običaja, a u slučajevima kada to nije moguće, sporovi će se rešavati pred nadležnim sudom.

14.4 Ovi Opšti uslovi se objavljuju na internet strani BeotelNeta danom stupanja na snagu 01.01.2020. godine i primenjuju se od 01.02.2020. godine

1. Opšte odredbe

Opštim uslovima za pružanje Web Hosting usluga i registracije internet domena (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se prava i obaveze: 1. Društva za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP d.o.o. (u daljem tekstu: Provajder) i 2. Korisnika Web Hosting usluge (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa zaključenjem ugovora o korišćenju usluge Web Hostinga i zakupa internet domena (U daljem tekstu: Ugovor), u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative, zakona o elektronskim telekomunikacijama, regulativom RNIDS-a i međunarodnom regulativom.Detaljna specifikacija paketa usluga, cenovnik i opšti pojmovi vezani za Web Hosting i internet domena objavljuju se na web stranici Provajdera.

2. Definicije

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 1. Web Hosting - skup servisa koje Provajder pruža Korisniku u cilju postavljanja prezentacije i drugih sadržaja Korisnika na Internet, zajedno sa uslugom registracije Internet domena, a u skladu sa izabranim paketom usluge;
 2. Internet domen - jedinstvena tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa povezujući ih u jedinstvenu administrativno tehničku celinu, a u skladu sa standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123 i 3596;
 3. RNIDS - Registar nacionalnog Internet domena Srbije;
 4. Opšti uslovi RNIDS-a - Opšti uslovi registracije .rs domena objavljeni na Internet sajtu RNIDS-a www.rnids.rs.

3. Stupanje u korisnički odnos

Korisnički odnos smatra se zasnovanim nakon izvršene uplate odgovarajućeg iznosa zavisno od izbora željenog paketa usluge uz popunjavanje registracionog obrasca putem Internet sajta Provajdera ili uplatom i popunjavanjem registracionog obrasca u prodajnim mestima Provajdera, uz obavezno navođenje sledećih podataka:

 1. Identifikacioni podaci o Provajderu kao davaocu Web Hosting usluge;
 2. Identifikacioni podaci o Korisniku usluge, administrativni, tehnički kontakt i kontakt za plaćanje;
 3. Oznaka izabranog Web Hosting paketa;
 4. Oznaka izabranog Internet domena za registraciju;
 5. Cena izabranog Web hosting paketa i izabranog domena;
 6. Opšti uslovi pružanja Web Hosting usluge i internet domena;
 7. Datum zaključenja Ugovora;
 8. Potpisi Korisnika (sa pečatom ukoliko je pravno lice) i ovlašćenog lica Provajdera.

4. Trajanje ugovora

Ugovor se zaključuje na period od godinu dana u slučaju da se u Registraciji web hosting naloga ne odredi drugačije.

Nakon isteka prvobitnog perioda, produženje usluge vremenski je zavisno od iznosa koji je uplaćen na tekući račun Provajdera, u skladu sa cenama oglašenim na web stranici Provajdera.


5. Osnovne obaveze Provajdera

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 1. Izvrši sve tehničke operacije potrebne za uspostavljanje funkcionalnosti Web Hosting usluge i internacionalnog domena;
 2. Da obezbedi i uvek ima na raspolaganju resurse neophodne za funkcionisanje Web Hosting usluge (prostor na disku, Internet protok, DNS servere, e-mail servere i ostalo u skladu sa izabranim paketom usluga);
 3. U ime i za račun Korisnika, po evidentiranoj uplati naknade, podnese zahtev i izvrši registraciju izabranog .rs domena kod RNIDS-a, odnosno internacionalnog domena kod stranog ovlašćenog registra;
 4. Da Korisniku pruži uputstva o tehničkim parametrima za pristup i korišćenje izabranog internet domena i paketa web hosting usluge;
 5. Da svojim ponašanjem ne vrši povredu tajnosti podataka o Korisniku i informacijama koje prenosi;
 6. Da Korisniku obezbedi stalnu tehničku podršku putem telefona i e-mail-a za rešavanje svih problema vezanih za korišćenje Usluge.

 


6. Osnovne obaveze Korisnika

Korisnik se obavezuje:

 1. Da u Registracionom nalogu navede kompletne i tačne podatke, kao i da u slučaju bilo kakve promene podataka o tome pisanim putem (preporučenom poštom, faksom ili e-mailom) obavesti Provajder najkasnije 7 dana od dana nastanka promene;
 2. Da čuva podatke za login i da ne daje podatke drugim licima;
 3. Da Provajderu plati jednokratnu naknadu za korišćenje Usluge, a prema važećem cenovniku Provajdera;
 4. Da se pridržava uputstava o načinu korišnjenja usluge dobijenih od Provajdera;
 5. Da se tokom korišćenja Usluge uzdrži od nedozvoljenih ponašanja u skladu sa čl. 12 Opštih uslova;
 6. Da prati upotrebu protoka, koji odgovara njegovom hosting paketu, u suprotnom suspendovanje korisničkog naloga.

 


7. Registracija Internet domena

Za uslugu registracije Internet domena u okviru Web Hosting usluge primenjuju se Opšti uslovi RNIDS-a za .rs domene i registra Open SRS (Tucows Inc.) i SRS Plus (Web.com Group Inc.) odgovornog za pružanja usluge registracije Internacionalnih domena.

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta Provajdera i plaćanje iste.

Provajder ne snosi odgovornost ukoliko korisnik izvrši pogrešnu narudžbinu i plati istu.

Usluga će biti realizovana a naknadne promene nisu moguće.

Ukoliko se desi da korisnik poručuje domen i pri porudžbini pogrešno ukuca naziv domena i porudžbinu plati, domen će biti registrovan a povraćaj novca nije moguć.

Moguća je jedino ponovna narudžbina i plaćanje željenog domena (pod pretpostavkom da je dostupan za registraciju).

Provajder će zahtev za registraciju domena podneti najkasnije u roku od 1 radnog dana po evidentiranju uplate naknade za registraciju od strane Korisnika, na tekući račun Provajdera.

Usled konkurentnosti zahteva za registraciju domena Provajder ne garantuje za raspoloživost domena u trenutku registracije.

U slučaju da domen nije raspoloživ u trenutku registracije, Provajder se obavezuje da ponudi drugi raspoloživi domen za registraciju, a u suprotnom omogućava povraćaj uplaćenog iznosa naknade i korisnički odnos se smatra raskinutim.


8. Zakup hosting paketa

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta Provajder i plaćanje iste.

Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi.

Potrebne informacije korisnik može saznati na web stranici Provajdera ili kontaktiranjem tehničke podrške.

Provajder ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio hosting paket a usluga mu ne odgovara.


9. Promena Web Hosting paketa

Korisnik može zahtevati povećanje paketa Web Hosting usluge ili ukoliko ne želi da poveća paket a trenutni je popunio isti sadržajem potrebno je da ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje sajta.


10. Uspostavljanje funkcionalnosti

Provajder se obavezuje da uspostavi punu funkcionalnost usluge (izuzev registracije domena) najkasnije u roku od 2 radna dana po evidentiranju uplate naknade za registraciju od strane Korisnika, a tekući račun Provajdera.

Provajder zadržava pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga.

 


11. Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine, korisnik dobija predračun/instrukcije za plaćanje za usluge Provajdera sa neophodnim podacima.

Provajder dostavlja predračun korisniku na e-mail adresu koja je navedena u narudžbenici.

Postoje četiri načina plaćanja: plaćanje uplatnicom (kao fizičko lice), plaćanje po predračunu (kao pravno lice), plaćanje karticom (online plaćanje putem) i bank transfer (za korisnike iz inostranstva).

Ukoliko korisnik nakon 30 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu porudžbina se otkazuje.

Provajder zadržava pravo na promenu cena usluga koje pruža, uz obaveštenje korisnika na pogodan način.

Ukoliko korisnik zbog bilo kog razloga nije zadovoljan hosting uslugom tokom prvih 7 dana korišćenja usluge (samo hosting usluga), može poslati zahtev za raskid usluge putem email-a ili putem forme za otkazivanje usluge, nakon čega će mu novac biti vraćen.

Provajder samostalno odlučuje da li je razlog raskida validan i preduzima korake kojima bi se korigovala situacija nastala uzrokom za raskid.

Ukoliko je korisnik prekršio uslove korišćenja servisa i uskraćena mu je usluga novac mu neće biti vraćen.

Povraćaj novca ne vrši se ni kada se korisnik saglasio da nastavi korišćenje usluge a nakon toga zatražio povraćaj novca po drugi put.

Za povraćaj novca pogledajte tačku 12.

12. Odšteta

Ako, zbog bilo kog razloga, Provajder nije u mogućnosti da obezbedi uslugu, biće izvršen srazmeran povraćaj novca.

Povraćaj neće biti ostvaren ukoliko korisnik povredi uslove korišćenja usluge i primora Provajder da mu suspenduje ili ugasi nalog pre vremena.

U trenutku zahteva, usluga će biti otkazana i njeno korišćenje će biti stopirano.

Nalog će zatim biti obrisan u roku od 30 dana.

Ukoliko zbog bilo kog drugog razloga nalog bude suspendovan i ostane u stanju suspenzije biće automatski obrisan u roku od 30 dana.

 • Domeni nisu predmet povraćaja novca.
 • Povraćaj novca se odnosi samo na uplate za godišnji period (delimični povraćaj novca za ostatak trajanja usluge).
 • Kršenje Uslova korišćenja usluge poništava pravo na povraćaj novca.
 • Nedolično ponašanje prema našem timu za podršku putem, telefona/chat-a/ticket-a takođe poništava pravo na povraćaj novca.
 • Povraćaj novca se primenjuje na validne razloge, koji ne mogu biti rešeni sa naše strane.

Povraćaj novca ne može biti ostvaren u slučaju da korisnik obnavlja uslugu. Povraćaj novca se odnosi na korisnike koji prvi put koriste uslugu.

Korisnik je saglasan da nema pravo na bilo kakvu odštetu od Provajdera, što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uključujući troškove advokata i sudskog procesa. Provajder nije odgovoran u slučaju:

 • povrede lica ili imovine uzrokovane korišćenjem usluge ili proizvoda u vezi sa Provajderom;
 • da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica;
 • da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima.

 


13. Nedozvoljeno ponašanje Korisnika

Ponašanje Korisnika je nedozvoljeno ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, kao i ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder i o čijem prihvatanju od strane Provajdera je Korisnik obavešten (neposredno ili preko Web sajta).

Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim, naročito, ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup,vrši povreda autorskog prava ili prava industrijske svojine, povreda ličnih prava građana,vrši delo nelojalne konkurencije, vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti potrošača, ugrožava rad ili funkcionalnost mreže,vrši uznemiravanje ili prouzrokovanje smetnji drugim korisnicima, vrši neovlašćen pristup tuđim informacijama ili resursima,vrši distribucija nezatraženih propagandnih poruka, vrši distribucija virusa ili drugih štetnih sadržaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.

Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način odgovara isključivo Korisnik.


14. Prava Provajdera u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika

U slučaju nedozvoljenog ponašanja, Provajder ima pravo da Korisniku ukaže na propust i da ga putem e-mail-a upozori na obavezu prestanka sa zabranjenim aktivnostima.

Provajder ima pravo da u slučaju težih oblika nedozvoljenog ponašanje privremeno prekine sa pružanjem Web Hosting usluge, kao i da podatke o ponašanju korisnika preda na uvid nadležnim državnim organima.

Ukoliko Korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Provajder ima pravo da Ugovor jednostrano raskine, bez obaveze na povraćaj uplaćene naknade za korišćenje usluge.

Provajder će trajno prekinuti pružanje usluge Korisniku na osnovu izvršne presude ili rešenja nadležnog organa.


15. Ograničenje odgovornosti Provajdera

Provajder nije odgovoran za bilo koju štetu koju korisnik može pretrpeti.

Provajder ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža.

Provajder nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu.

Provajder nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika.

Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih.

Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela.

Provajder zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.


16. Odgovornost Korisnika

Korisnik je isključivo odgovaran trećim licima i Provajderu za štetu nastalu nedozvoljenim ponašanjem.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru Provajdera.

Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere Provajdera ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu.

Provajder nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt korisnika, korisnik je dužan da primeni mere zaštite.

Ukoliko do upada dođe, Provajder će suspendovati hosting korisnika i obavestiti ga o merama bezbednosti a korisnik je dužan da te mere sprovede.

17. Obrada podataka o ličnosti i poverljivost podataka

Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Politikom privatnosti BeotelNeta.

Podaci o ličnosti se prikupljaju iz razloga pružanja usluga, izdavanja i naplate računa za pružene usluge i legitimnih interesa BeotelNeta, a sve u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Podaci korisnika usluge registracije domena dostavljaju se registrima domena koji upravljaju internet domenima jer je dostavljanje neophodno za izvršenje usluge u interesu lica na koje se podaci odnose. Informacije o registrima nalaze se u Politici privatnosti.

BeotelNet obrađuje podatke o saobraćaju i lokaciji na način propisan Zakonom o elektronskim komunikacijama koji se zadržavaju 12 meseci od momenta komunikacije bez obzira da li je iz bilo kog razloga došlo do prestanka pružanja usluge. BeotelNet ne zadržava podatake koji otkrivaju sadržaj komunikacije, osim kada je to neophodno za izvršenje usluga koje je korisnik izričito zatražio.

Uplatom po dostavljenom predračunu/narudžbenici potvrđujete da ste obavešteni o načinu prikupljanja i obrade Vaših podataka o ličnosti. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na adresu privacyprotection@isp.beotel.net.

1. Opšte odredbe

Opštim uslovima za pružanje Mail Hosting uslugu (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se prava i obaveze: 1. Društva za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP d.o.o. (u daljem tekstu: Provajder) i 2. Korisnika Mail Hosting usluge (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa zaključenjem ugovora o korišćenju usluge Mail Hostinga (U daljem tekstu: Ugovor), u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative, zakona o elektronskim telekomunikacijama, regulativom RNIDS-a i međunarodnom regulativom. Detaljna specifikacija paketa usluga, cenovnik i opšti pojmovi vezani za Mail Hosting objavljuju se na veb stranici Provajdera.

2. Definicije

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 1. Mail Hosting - skup servisa koje Provajder pruža Korisniku u cilju kreiranje vlastitih e-mail adresa i mailbox-a a u skladu sa izabranim paketom usluge;

3. Stupanje u korisnički odnos

Korisnički odnos smatra se zasnovanim nakon izvršene uplate odgovarajućeg iznosa zavisno od izbora željenog paketa usluge uz popunjavanje registracionog obrasca putem internet sajta Provajdera ili uplatom i popunjavanjem registracionog obrasca u prodajnim mestima Provajdera, uz obavezno navođenje sledećih podataka:

 1. Identifikacioni podaci o Provajderu kao davaocu Mail Hosting usluge;
 2. Identifikacioni podaci o Korisniku usluge, administrativni, tehnički kontakt i kontakt za plaćanje;
 3. Oznaka izabranog Mail Hosting paketa;
 4. Oznaka izabranog internet domena;
 5. Cena izabranog Mail hosting paketa
 6. Opšti uslovi pružanja Mail Hosting usluge
 7. Datum zaključenja Ugovora;
 8. Potpisi Korisnika (sa pečatom ukoliko je pravno lice) i ovlašćenog lica Provajdera.

4. Trajanje ugovora

Ugovor se zaključuje na period od godinu dana u slučaju da se u Registraciji mail hosting naloga ne odredi drugačije.

Nakon isteka prvobitnog perioda, produženje usluge vremenski je zavisno od iznosa koji je uplaćen na tekući račun Provajdera, u skladu sa cenama oglašenim na web stranici Provajdera.

5. Osnovne obaveze Provajdera

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 1. Izvrši sve tehničke operacije potrebne za uspostavljanje funkcionalnosti Mail Hosting usluge;
 2. Da obezbedi i uvek ima na raspolaganju resurse neophodne za funkcionisanje Mail Hosting usluge (prostor na disku, Internet protok, DNS servere, e-mail servere i ostalo u skladu sa izabranim paketom usluga);
 3. Da Korisniku pruži uputstva o tehničkim parametrima za pristup i korišćenje izabranog paketa Mail Hosting usluge;
 4. Da svojim ponašanjem ne vrši povredu tajnosti podataka o Korisniku i informacijama koje prenosi;
 5. Da Korisniku obezbedi stalnu tehničku podršku putem telefona i e-mail-a za rešavanje svih problema vezanih za korišćenje Usluge.

6. Osnovne obaveze Korisnika

Korisnik se obavezuje:

 1. Da u Registracionom nalogu navede kompletne i tačne podatke, kao i da u slučaju bilo kakve promene podataka o tome pisanim putem (preporučenom poštom, faksom ili e-mailom) obavesti Provajder najkasnije 7 dana od dana nastanka promene;
 2. Da čuva podatke za login i da ne daje podatke drugim licima;
 3. Da Provajderu plati jednokratnu naknadu za korišćenje Usluge, a prema važećem cenovniku Provajdera;
 4. Da se pridržava uputstava o načinu korišnjenja usluge dobijenih od Provajdera;
 5. Da se tokom korišćenja Usluge uzdrži od nedozvoljenih ponašanja u skladu sa čl. 12 Opštih uslova;
 6. Da prati upotrebu protoka, koji odgovara njegovom hosting paketu, u suprotnom suspendovanje korisničkog naloga.

7. Zakup Mail Hosting paketa

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta Provajder i plaćanje iste.

Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi.

Potrebne informacije korisnik može saznati na web stranici Provajdera ili kontaktiranjem tehničke podrške.

Provajder ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio hosting paket a usluga mu ne odgovara.

8. Mail hosting na domenu @beotel.net

Svim korisnicima koji koriste neku od BeotelNetovih usluga interneta, televizije, telefonije ili hostinga omogućeno je besplatno korišćenje e-mail hosting usluge na domenu @beotel.net, odnosno @beotel.rs oblika [user_email]@beotel.net, odnosno [user_email]@beotel.rs.

Naknada za komercijalno korišćenje usluge e-mail adrese na domenu @beotel.net bez dodatnih servisa od 01.10.2016. godine iznosiće 990 dinara sa pdv-om, što je 82,50 dinara na mesečnom nivou.

Svi korisnicima koji prestanu da koriste dodatne servise, a ne pređu na komercijalne uslove, usluga Mail Hostinga na domenu @beotel.net, odnosno @beotel.rs, posle 90 dana će biti suspendovan.

9. Promena Mail Hosting paketa

Korisnik može zahtevati povećanje paketa Mail Hosting usluge ili ukoliko ne želi da poveća paket a trenutni je popunio isti sadržajem potrebno je da ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje servisa.

10. Uspostavljanje funkcionalnosti

Provajder se obavezuje da uspostavi punu funkcionalnost usluge najkasnije u roku od 2 radna dana po evidentiranju uplate naknade od strane Korisnika, na tekući račun Provajdera.

Provajder zadržava pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga.

11. Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine, korisnik dobija predračun/instrukcije za plaćanje za usluge Provajdera sa neophodnim podacima.

Provajder dostavlja predračun korisniku na e-mail adresu koja je navedena u narudžbenici.

Postoje četiri načina plaćanja: plaćanje uplatnicom (kao fizičko lice), plaćanje po predračunu (kao pravno lice), plaćanje karticom (online plaćanje putem) i bank transfer (za korisnike iz inostranstva).

Ukoliko korisnik nakon 30 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu porudžbina se otkazuje.

Provajder zadržava pravo na promenu cena usluga koje pruža, uz obaveštenje korisnika na pogodan način.

Ukoliko korisnik zbog bilo kog razloga nije zadovoljan hosting uslugom tokom prvih 7 dana korišćenja usluge (samo hosting usluga), može poslati zahtev za raskid usluge putem email-a ili putem forme za otkazivanje usluge, nakon čega će mu novac biti vraćen.

Provajder samostalno odlučuje da li je razlog raskida validan i preduzima korake kojima bi se korigovala situacija nastala uzrokom za raskid.

Ukoliko je korisnik prekršio uslove korišćenja servisa i uskraćena mu je usluga novac mu neće biti vraćen.

Povraćaj novca ne vrši se ni kada se korisnik saglasio da nastavi korišćenje usluge a nakon toga zatražio povraćaj novca po drugi put.

Za povraćaj novca pogledajte tačku 11.

12. Odšteta

Ako, zbog bilo kog razloga, Provajder nije u mogućnosti da obezbedi uslugu, biće izvršen srazmeran povraćaj novca.

Povraćaj neće biti ostvaren ukoliko korisnik povredi uslove korišćenja usluge i primora Provajder da mu suspenduje ili ugasi nalog pre vremena.

U trenutku zahteva, usluga će biti otkazana i njeno korišćenje će biti stopirano.

Nalog će zatim biti obrisan u roku od 30 dana.

Ukoliko zbog bilo kog drugog razloga nalog bude suspendovan i ostane u stanju suspenzije biće automatski obrisan u roku od 30 dana.

 • Domeni nisu predmet povraćaja novca.
 • Povraćaj novca se odnosi samo na uplate za godišnji period (delimični povraćaj novca za ostatak trajanja usluge).
 • Kršenje Uslova korišćenja usluge poništava pravo na povraćaj novca.
 • Nedolično ponašanje prema našem timu za podršku putem, telefona/chat-a/ticket-a takođe poništava pravo na povraćaj novca.
 • Povraćaj novca se primenjuje na validne razloge, koji ne mogu biti rešeni sa naše strane.

Povraćaj novca ne može biti ostvaren u slučaju da korisnik obnavlja uslugu. Povraćaj novca se odnosi na korisnike koji prvi put koriste uslugu.

Korisnik je saglasan da nema pravo na bilo kakvu odštetu od Provajdera, što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uključujući troškove advokata i sudskog procesa. Provajder nije odgovoran u slučaju:

 • Povrede lica ili imovine uzrokovane korišćenjem usluge ili proizvoda u vezi sa Provajderom;
 • Da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica;
 • Da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima.

13. Nedozvoljeno ponašanje Korisnika

Ponašanje Korisnika je nedozvoljeno ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, kao i ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder i o čijem prihvatanju od strane Provajdera je Korisnik obavešten (neposredno ili preko Mail sajta).

Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim, naročito, ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup,vrši povreda autorskog prava ili prava industrijske svojine, povreda ličnih prava građana,vrši delo nelojalne konkurencije, vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti potrošača, ugrožava rad ili funkcionalnost mreže,vrši uznemiravanje ili prouzrokovanje smetnji drugim korisnicima, vrši neovlašćen pristup tuđim informacijama ili resursima,vrši distribucija nezatraženih propagandnih poruka, vrši distribucija virusa ili drugih štetnih sadržaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.

Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način odgovara isključivo Korisnik.

14. Prava Provajdera u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika

U slučaju nedozvoljenog ponašanja, Provajder ima pravo da Korisniku ukaže na propust i da ga putem e-mail-a upozori na obavezu prestanka sa zabranjenim aktivnostima.

Provajder ima pravo da u slučaju težih oblika nedozvoljenog ponašanje privremeno prekine sa pružanjem Mail Hosting usluge, kao i da podatke o ponašanju korisnika preda na uvid nadležnim državnim organima.

Ukoliko Korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Provajder ima pravo da Ugovor jednostrano raskine, bez obaveze na povraćaj uplaćene naknade za korišćenje usluge.

Provajder će trajno prekinuti pružanje usluge Korisniku na osnovu izvršne presude ili rešenja nadležnog organa.

15. Ograničenje odgovornosti Provajdera

Provajder nije odgovoran za bilo koju štetu koju korisnik može pretrpeti.

Provajder ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža.

Provajder nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu.

Provajder nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika.

Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih.

Provajder zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.

16. Odgovornost Korisnika

Korisnik je isključivo odgovaran trećim licima i Provajderu za štetu nastalu nedozvoljenim ponašanjem.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru Provajdera.

Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere Provajdera ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu.

Provajder nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt korisnika, korisnik je dužan da primeni mere zaštite.

Ukoliko do upada dođe, Provajder će suspendovati hosting korisnika i obavestiti ga o merama bezbednosti a korisnik je dužan da te mere sprovede.

17. Obrada podataka o ličnosti i poverljivost podataka

Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Politikom privatnosti BeotelNeta.

Podaci o ličnosti se prikupljaju iz razloga pružanja usluga, izdavanja i naplate računa za pružene usluge i legitimnih interesa BeotelNeta, a sve u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Podaci korisnika usluge registracije domena dostavljaju se registrima domena koji upravljaju internet domenima jer je dostavljanje neophodno za izvršenje usluge u interesu lica na koje se podaci odnose. Informacije o registrima nalaze se u Politici privatnosti.

BeotelNet obrađuje podatke o saobraćaju i lokaciji na način propisan Zakonom o elektronskim komunikacijama koji se zadržavaju 12 meseci od momenta komunikacije bez obzira da li je iz bilo kog razloga došlo do prestanka pružanja usluge. BeotelNet ne zadržava podatake koji otkrivaju sadržaj komunikacije, osim kada je to neophodno za izvršenje usluga koje je korisnik izričito zatražio.

Uplatom po dostavljenom predračunu/narudžbenici potvrđujete da ste obavešteni o načinu prikupljanja i obrade Vaših podataka o ličnosti. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na adresu privacyprotection@isp.beotel.net.

Preambula

BeotelShop servis nudi Shopen e-commerce platformu za kreiranje online prodavnice koju je osnovao i kojom upravlja SHOPEN doo Beograd, Kneza Mihaila br. 19, matični broj 21185868, PIB 109455871 (u daljem tekstu: SHOPEN).

Društvo za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP doo, Beograd, Bulevar vojvode Mišića 37, matični broj 20141425, PIB 104343032 ovlašćeno je od strane SHOPEN-a za zastupanje u prodaji Shopen platforme.

Na korišćenje Shopen platforme primenjuju se Opšti uslovi korišćenja internet servisa „Shopen“ definisani od strane SHOPEN-a koji se mogu pronaći na stranici https://www.shopen.com/uslovi-koriscenja , osim ugovornih obaveza propisanih ovim Opštim uslovima. Prihvatanjem Opštih uslova BeotelShop servisa prihvataju se i Opšti uslovi propisani od strane Shopena koje možete naći na navedenoj adresi.

1. Opšte odredbe

Ovim odredbama se uređuju prava i obaveze pružanja usluga BeotelShop servisa odnosno prava i obaveze korišćenja Shopen platforme (u daljem tekstu: Opšti uslovi) između:
 1. Društva za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP doo (u daljem tekstu: BeotelNet-ISP) i
 2. Korisnika BeotelShop servisa odnosno korisnika Shopen platforme (u daljem tekstu: Korisnik)

I oni su u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative kojom se uređuje oblast pružanja usluga elektronskim putem i e-trgovine. Detaljna specifikacija paketa i cenovnik u vezi sa pružanjem servisa BeotelShop-a objavljuju se na web stranici BeotelNet-ISP.

2. Definicija usluge

 1. Servis BeotelShop odnosno Shopen platforma predstavlja e-commerce platformu za jednostavno i brzo kreiranje online prodavnica kao kompletnog prodajnog rešenje koje obuhvata sve što je potrebno za uspešnu online prodaju. Od jednostavnog pokretanja prodavnice, savremenog personalizovanog dizajna, SEO optimizacije i automatizacije procesa, do upravljanja proizvodima, prodajom i kupcima, detaljnih izveštaja, više načina naplate, više opcija isporuke i više kanala prodaje.

3. Predmet Opštih uslova

 1. BeotelNet-ISP omogućava Korisniku korišćenje Shopen platforme kako bi Korisnik kreirao online prodavnicu i preko nje vršio online prodaju proizvoda i usluga.
 2. Korišćenjem Shopen platforme i bilo kojeg od njegovih delova, Korisnik je saglasan sa odredbama BeotelNet ISP opštih uslova kao i opštih uslova kreiranih od strane Shopena.

4. Korisnički nalog

 1. Preduslov za korišćenje servisa BeotelShop-a odnosno korišćenja Shopen platforme od strane Korisnika je registracija korisničkog naloga za kreiranje online prodavnice(u daljem tekstu: Nalog) na sajtu BeotelNet-a.
 2. Prilikom registracije Naloga, Korisnik je u obavezi da dostavi, između ostalog, sledeće podatke:
  • prilikom kreiranja i registracije online prodavnice: Naziv Online prodavnice, kategoriju, e-mail, adresa, grad i poštanski broj, broj telefona online prodavnice;
  • prilikom aktiviranja online prodavnice: Naziv online prodavnice, kategoriju, poslovno ime, sedište (adresa, grad i poštanski broj), broj telefona, e-mejl adresa, matični broj i PIB, tekući račun, naziv i šifra delatnosti Korisnika preko koga se odvija prodaja putem online prodavnice;
 3. Korisnik Shopen platforme koja se otvara preko BeotelNet ISP-a mogu biti isključivo pravna lica ili preduzetnici. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i otvaranjem i registracijom Naloga, Korisnik izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji Republike Srbije.
 4. BeotelNet-ISP zadržava pravo da odbije zahtev Korisnika za registraciju Naloga, ili da ukine postojeći Nalog, iz bilo kog razloga po sopstvenoj diskrecionoj oceni i bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja ili obrazloženja Korisniku.
 5. BeotelNet-ISP neće dozvoliti otvaranje i registraciju novog Naloga za Korisnika koji ima neizmirene obaveze po osnovu ranije registrovanih Naloga.
 6. Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga, kao i svog korisničkog imena i lozinke. BeotelNet-ISP ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.
 7. Korisnik je u obavezi da BeotelNet-ISP da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja i registracije Naloga, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene.
 8. Korisnik snosi celokupnu odgovornost i jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga.
 9. U slučaju spora u vezi prava vlasništva nad Nalogom, BeotelNet-ISP zadržava pravo da traži dokumentaciju kako bi utvrdio ili potvrdio prava vlasništva nad Nalogom.
 10. BeotelNet-ISP zadržava pravo da utvrdi, po svojoj diskrecionoj oceni, pravo vlasništva na Nalogu i da prenese Nalog na pravog vlasnika. Ako nije moguće utvrditi pravog vlasnika Naloga, BeotelNet-ISP zadržava pravo da privremeno suspenduje Nalog, dok se ne razreši spor između zainteresovanih strana uz saglasnost sa Shopen-om.
 11. Korisnik ne sme da koristi Shopen platformu u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom korišćenja Shopen platforme, nije dozvoljeno kršenje nijednog relevantnog zakona.

5. Podaci o ličnosti

 1. Za potrebe korišćenja servisa BeotelShop-a odnosno Shopen platforme BeotelNet-ISP ne obrađuje podatke o ličnosti osim u slučaju kada su dostavljeni od strane Korisnika prilikom registracije Naloga na koje se primenjuje Politika privatnosti.
 2. Korisnici BeotelShopa odnosno Shopen platforme dužni su da podatke o ličnosti krajnjih kupaca i posetilaca online prodavnice obrađuju na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i drugim važećim propisima koji regulišu predmetu materiju, a naročito da na veb-sajtu online prodavnice istaknu odgovarajuće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti koje sadrži informacije o načinu na koji online prodavnica obrađuje podatke o ličnosti krajnjih kupaca i posetilaca online prodavnice, uključujući informaciju o tome da je SHOPEN, kao provajder Shopen platforme, obrađivač njihovih podataka o ličnosti.

6. Intelektualna svojina / licenca

 1. Shopen platforma i online prodavnica su zaštićeni zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine. SHOPEN zadržava sva prava u vezi sa Shopen platformom i online prodavnicom uključujući, bez ograničenja, bilo koje autorsko ili srodno pravo, pravo intelektualne svojine, kao i ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Korisnik je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu Shopen platforme.
 2. U skladu sa ovim Opštim uslovima i prihvatanjem istih od strane Korisnika, Korisnik ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu (u daljem tekstu: Licenca) da Korisnik registruje Nalog i koristi BeotelShop servis odnosno Shopen platformu za potrebe kreiranja online prodavnice i vršenja prodaje proizvoda i usluga preko online prodavnice.

7. Obaveze i odgovornosti korisnika

 1. Korisnik se obavezuje da neće postavljati, dodavati, objavljivati i prenositi korisnički sadržaj koji:
  • krši, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost;
  • krši ili podstiče ponašanje kojim se krši, važeći zakon ili propis ili dovodi do građanske ili krivične odgovornosti;
  • je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujući;
  • propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa;
  • je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv lica ili entiteta;
  • propagira nezakonite ili štetne aktivnosti ili supstance.
 2. Korisnik se obavezuje da Licencu koristi samo za sopstvene potrebe, u svemu u skladu sa Opštim uslovima.
 3. Korisnik obavezuje na poštovanje autorskih prava i prava intelektualne svojine SHOPEN-a, kao davaoca softvera.
 4. BeoelNet-ISP zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Nalozima za koje utvrdi da krše važeće propise.

8. Obaveze BeotelNet-ISP

BeotelNet-ISP se obavezuje da Korisniku:
 1. Omogući korišćenje BeotelShopa odnosno Shopen platforme kako bi Korisnik kreirao online prodavnicu i preko nje vršio on-line prodaju proizvoda i usluga.
 2. Pruži prodajni i administrativni nivo podrške u vidu obaveštavanja Korisnika o isporuci softvera i plaćanju po računu.
 3. U slučaju da se krajnji korisnik javi BeotelNet-u za sa prigovorom BeotelNet je u obavezi da u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 24 (dvadeset četiri) časa od prijema prigovora od Krajnjeg korisnika vezanog za ostale nivoe podrške (aktivacija i tehnička podrška vezana za korišćenje softvera) isti prosledi SHOPEN-u.

9. Obaveze Shopena

 1. Pružanje korisničke podršku za korišenje Shopen.com platforme putem telefona, radnim danima u periodu od 9-17h kao i mailom svaki dan 24h sedam dana u nedelji.

10. Plaćanje

 1. U okviru svoje ponude BeotelNet ISP korisnicima BeotelShopa odnosno Shopen platforme nudi pakete bez ugovorne obaveze za koje je predviđeno pre paid plaćanje, odnosno plaćanje pre samog početka korišćenja usluge i pakete koji imaju ugovornu obavezu na period od 12 meseci koji se plaćaju post paid, odnosno nakon što je usluga iskorišćena.
 2. Iznos Naknade za korišćenje, u zavisnosti od paketa usluga koji Korisnik izabere, je dat na sajtu BeotelNet-a.
 3. Naknade za korišćenje BeotelShop paketa se vrši na mesečnom nivou (u tekućem mesecu za naredni mesec za pre paid pakete, odnosno prvog dana u sledećem mesecu za post paid pakete ), i to u roku od 10 (deset) dana od dana slanja predračuna odnosno računa od strane BeotelNet-a putem e-maila označenog od strane Korisnika prilikom registracije Naloga. Nakon plaćanja Naknade od strane Korisnika, BeotelNet će Korisniku izdati odgovarajući račun.
 4. Uslov za pokretanje pre paid usluge je plaćanje dogovorenog iznosa dok je uslov za pokretanje pod paid usluge slanje potpisanog ugovora na adresu BeotelNet-a i pozitivna provera istih od strane Beotel zaposlenih.
 5. Za korisnike post paid usluge Korisniku se odobrava probni period besplatnog korišćenja BeotelShopa, odnosno Shopen platforme, koji traje 30 (trideset) dana od dana registracije konkretne Online prodavnice („Probni period“), osim u slučaju da se Korisnik odlučio da iskoristi neku drugu promotivnu akciju. U slučaju kreiranja više Online prodavnica putem istog korisničkog naloga, Probni period važi samo za prvu registrovanu Online prodavnicu. U Probnom periodu, Korisnik će moći da koristi sve opcije Shopen platforme.

11. Otkazivanje i ukidanje Naloga

 1. U slučaju neispunjavanja obaveze plaćanja, BeotelNet ima pravo da Online prodavnicu zamrzne sa obavezom da podatke koji se nalaze na platformi čuva narednih 30 (trideset) dana od dana zamrzavanja Online prodavnice. Trenutak neispunjavanja obaveze plaćanja smatra se rok od 10 dana od momenta izdavanja predračuna, odnosno računa, od strane Beotela ka Korisniku za predviđeni period. Nakon isteka perioda zamrzavanja, svi podaci i Online prodavnica koja je kreirana se brišu nepovratno.
 2. Nije moguće ustupiti, prodati ili preneti prava na korišćenje Shopen platforme koja su predmet ovih Opštih uslova trećem fizičkom ili pravnom licu.

12. Ograničenje odgovornosti

 1. Korisnik izričito ističe da razume i prihvata da BeotelNet-ISP ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz:
  • korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Shopen platforme;
  • troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko ili iz Shopen platforme;
  • neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika;
  • izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Shopen platforme;
  • ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Shopen platformu i njihovo korišćenje.

13. Izmene ugovora

 1. BeotelNet-ISP zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, izvrši reviziju, ažurira, izmeni, modifikuje, dopuni ili izbriše određene uslove u Opštim uslovima. Ukoliko BeotelNet-ISP izmeni Opšte uslove, u obavezi je da objavi izmenu na internet stranici i/ili obavesti Korisnika o istoj putem e-maila.
 2. Ukoliko neke od izmena Opštih uslova postanu neprihvatljive za Korisnika ili zbog njih Korisnik više nije u saglasnosti i skladu sa Opštim uslovima, Korisnik je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi Shopen platformu. Ukoliko Korisnik nastavi da koristi Shopen platformu, čak i nakon izmene Opštih uslova, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Korisnik u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

14. Ostale odredbe

 1. Ovi Opšti uslovi predstavljaju dogovor o korišćenju Shopen platforme između BeotelNet-ISPa i Korisnika, a Korisnik se saglašava sa istim registracijom Naloga na Shopen platformi.
 2. BeotelNet-ISP ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja i neizvršavanja do kojih dolazi usled okolnosti koje su van njegove kontrole, uključujući bilo kakvo neizvršavanje usled nepredviđenih okolnosti, razloga koji su van njegove kontrole poput više sile, rata, terorizma, pobuna, embarga, civilnih i vojnih dejstava, požara, poplava, nesreća, štrajkova, nestašica transportnih objekata, goriva, energije, radne snage i materijala.
 3. Shopen platformom rukuje SHOPEN u Republici Srbiji. Korisnici koji odluče da koriste online prodavnicu, sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.
 4. Eventualne sporove u vezi sa primenom Opštih uslova, BeotelNet-ISP i Korisnik će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, BeotelNet-ISP i Korisnik su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Republici Srbiji u smislu relevantnih propisa.
 5. Registracijom Naloga Korisnik se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovih Opštih uslova.

Cenovnik za ”Standardni internet”:

Brzina (Mb/s) Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
do 10/2 2.226 5.000
do 20/2 2.366 5.000
do 20/4 2.506 5.000
do 30/4 2.646 5.000
do 50/8 2.786 5.000
do 100/10 3.486 5.000
*Cene su u dinarima sa uračunatim pdv-om

Cenovnik za ”Optički internet”:

Brzina (Mb/s) Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
do 50/5 2.226 10.000
do 100/10 2.506 10.000
do 200/20 2.786 10.000
do 500/50 3.986 10.000
do 1000/100 4.986 10.000
*Cene su u dinarima sa uračunatim pdv-om

Cenovnik za ”Solo TV, Duo i Trio pakete”:

Solo Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Solo TV 1390 10.000
Duo Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Internet + TV 3.090 10.000
Internet + Mini TV 2.090 10.000
Trio Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Internet + TV + Fiksna 3.490 13.500
Dodatne TV usluge Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Arena 399 0
Odrasli 299 0
CineStar 499 0
Discovery 399 0
Beo2Go 100 0
72h unazad 100 0
Arena + Odrasli 499 0
*Cene su u dinarima sa uračunatim pdv-om

Cenovnik za Duo i Trio pakete od 15.01.2021. godine:

Duo Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Standard - Internet+TV 3.190 10.000
Smart - Internet+TV 3.690 10.000
Smart Plus - Internet+TV 4.190 10.000
Giga Smart Plus - Internet+TV 4.990 10.000
Trio Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Standard - Internet+TV+fiksna 3.490 10.000
Smart - Internet+TV+fiksna 3.990 10.000
Smart Plus - Internet+TV+fiksna 4.490 10.000
Giga Smart Plus - Internet+TV+fiksna 5.290 10.000
*Cene su u dinarima sa uračunatim pdv-om

Cenovnik za nove ”Solo TV, Duo i Trio pakete” od 10.12.2018. godine:

Solo Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Solo TV 2.090 10.000
Duo Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Internet 20Mbps + Free TV 2.090 10.000
Internet 10Mbps + TV 3.090 10.000
Internet 20Mbps + TV 3.190 10.000
Internet 50Mbps + TV 3.290 10.000
Internet 100Mbps + TV 3.390 10.000
Internet 200Mbps + TV 3.490 10.000
Trio Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Internet 10Mbps + TV + Fiksna 3.190 13.500
Internet 20Mbps + TV + Fiksna 3.290 13.500
Internet 50Mbps + TV + Fiksna 3.390 13.500
Internet 100Mbps + TV + Fiksna 3.490 13.500
Internet 200Mbps + TV + Fiksna 3.590 13.500
Dodatne TV usluge Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Sportski 190 0
Porodični 290 0
Odrasli 190 0
HD 290 0
Pink 290 0
Filmski 290 0
Beo2Go 100 0
72h unazad 100 0
*Cene su u dinarima sa uračunatim pdv-om

VRSTA RADA I USLUGE JED. MERE CENA
IZLAZAK NA TEREN TEHNIČKE SLUŽBE
Intervencija na lokaciji do 10km h 1.000 rsd
Intervencija na lokaciji preko 10km h 1.000 rsd + 30 rsd/km
Cena svakog započetog sata nakon prvih 60 minuta h 800 rsd
IZLAZAK NA TEREN INŽINJERSKE SLUŽBE
Intervencija na lokaciji do 10km h 2.000 rsd
Intervencija na lokaciji preko 10km h 2.000 rsd + 30 rsd/km
Cena svakog započetog sata nakon prvih 60 minuta h 1.600 rsd
BAKARNI KABLOVI
Razvlačenje UTP/STP kabla sa materijalom m 100 rsd
Završavanje četvoroparičnog kabla na modulu tipa RJ45 sa materijalom kom 700 rsd
Završavanje dvoparičnog/četvoroparičnog kabla na priključku tipa RJ45/RJ11 sa materijalom kom 200 rsd
*Cene su u dinarima, bez uračunatog PDV-a

Korisnik reklamaciju može uputiti na jedan od sledećih načina:

- Telefonskim putem pozivom Call Centra BeotelNeta na 011/4255 000 ili na 0800/505050

- Elektronskom poštom na support@isp.beotel.net

- Putem faksa poslatog na 011/4255 121

- Pisanim putem na adresu Bulevar vojvode Mišića 37, 11000 Beograd

- U prodajnim mestima BeotelNeta

- Kod ovlašćenih Distributera BeotelNeta

Reklamaciju može uputiti isključivo potpisnik korisničkog ugovora koji je dužan da se prethodno identifikuje. Ukoliko potpisnik ugovora dostavlja reklamaciju elektronskim putem dužan je da to uradi sa mail adrese koja je registrovana na njegovom nalogu u korisničkoj bazi BeotelNeta. Pisana reklamacija treba da sadrži broj korisičkog ugovora, kao i adresu na koju je potrebno dostaviti odgovor.

Rok za rešavanje reklamacija je 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, a teče od prvog narednog kalendarskog dana od dana prijema.

Proceduru rešavanja reklamacija možete pogledati ovde.

BeotelNet-ISP koristi "kolačiće" (eng. cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva, funkcionalnosti sajta, analize posete sajtu i marketinških aktivnosti.
Daljim korišćenjem sajta smatraće se da ste obavešteni o načinu upotrebe "kolačića" i sadržaju Politike privatnosti. Više o politici "kolačića" pročitajte ovde.
U redu