promo banner

Opšti uslovi i politika privatnosti

UVOD

Politikom privatnosti (u daljem tekstu: Politika) se uređuju prava lica i zaštita prava lica povodom obrade podataka o ličnosti korisnika usluga i servisa koje pruža BeotelNet-ISP, kao i na naše web stranice, aplikacije koje se na njima nalaze i mobilne aplikacije u vlasništvu BeotelNet-ISP-a. Ova Politika predstavlja obavezujuća poslovna pravila koja imaju za cilj podizanje standarda zaštite privatnosti i podataka o ličnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku.

O nama

BeotelNet-ISP, jedan od vodećih operatora elektronskih komunikacija u Srbiji, počeo je sa radom 26. februara 1996. godine.
Od 2013. godine u vlasništvu je kiparskog privatnog investicionog fonda Kerseyco Trading Limited.
BeotelNet-ISP u svom vlasništvu ima BeotelNet-Carrier doo, 3D Elektroservis doo i brend VeratNet, na koje se ova Politika takođe odnosi.
BeotelNet-ISP redovno preispituje Politiku privatnosti. Aktuelna verzija ažurirana je 15.5.2024. godine. U slučaju značajnih izmena, bićete obavešteni putem našeg sajta na stranici www.beotel.net/vesti.

Adresa sedišta:
BeotelNet-ISP doo, Bulevar vojvode Mišića 37
11040 Beograd, Srbija
PIB: 104343032
Matični broj: 20141425

Politika privatnosti

Kao provajder elektronskih komunikacija, BeotelNet-ISP obrađuje lične podatke u cilju pružanja usluga i servisa, tehnološkog razvoja i promotivnih aktivnosti.

Pre pribavljanja podataka o ličnosti, BeotelNet-ISP upoznaje Korisnike sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti. BeotelNet-ISP pruža potpunu poverljivost, integritet i dostupnost podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se obrađuju u skladu sa zakonom. Podaci su prikupljeni za specifične, jasne i pravno definisane svrhe i obrađuju na način koji je usklađen sa tim ciljevima.

Prilikom obrade podataka BeotelNet-ISP poštuje sledeća načela:

 • Načelo transparentnosti;
 • Načelo zakonitosti i pravičnosti;
 • Načelo ograničenosti svrhe;
 • Načelo srazmernosti;
 • Načelo tačnosti podataka;
 • Načelo bezbednosti podataka;
 • Zabrana diskriminacije.

BeotelNet-ISP obrađuje podatke o ličnosti ako je obrada podataka predviđena zakonom ili ako je dat pristanak lica za obradu podataka o njemu.

BeotelNet-ISP može da vrši obradu podatka o ličnosti lica sa kojima je u ugovornom odnosu ili sa kojima pregovara o zaključenju ugovora, pod uslovom da je obrada podataka potrebna i prikladna za vođenje pregovora ili za realizaciju ugovora. Takođe, BeotelNet-ISP može da obrađuje podatke o ličnosti i u slučajevima i kada niste Korisnik:

 • Ukoliko koristite neki od naših proizvoda ili usluga - plaćene od strane drugog lica;
 • U cilju vršenja anketa;
 • Kada pozivate naš Call centar i/ili Sektor za korisničku podršku;
 • Prilikom posete sajtova www.beotel.net i www.verat.net.

Postoje slučajevi kada se podaci obrađuju bez saglasnosti. BeotelNet-ISP ima pravo, u skladu sa zakonom, da obrađuje podatke iz „legitimnih interesa“ kao što je npr. odbrana od sajber napada, sprečavanje vršenja visokotehnološkog kriminala i sl.

Podaci o ličnosti se obrađuju na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili štete, uz primenu odgovarajućih tehničkih ili organizacionih mera.

Ukoliko postoje pojmovi koji su Vam nepoznati, na kraju Politike se nalaze definicije pojmova i izraza.

Na šta se Politika ne odnosi?

Ova Politika se ne odnosi na druge kompanije ili organizacije (koje oglašavaju naše usluge i servise i koje koriste kolačiće „cookies“, oznake „tags“ i druge tehnologije) koje prikupljaju i koriste Vaše lične podatke kako bi Vam ponudile relevantne online oglase.

Preko našeg web sajta možete pristupiti drugim sajtovima, aplikacijama, proizvodima, uslugama i društvenim mrežama. Ova politika privatnosti se ne odnosi na to kako organizacije koriste Vaše lične podatke. Pre nego što im date lične informacije, preispitajte njihove smernice o privatnosti.

PRAVILA O UPOTREBI KOLAČIĆA (ENG. „COOKIES“)

BeotelNet-ISP koristi kolačiće u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta usluga i servisa. Kolačići su male tekstualne datoteke koje veb sajtovi postavljaju na uređaje posetilaca kako bi specifične informacije o posetiocu bile sačuvane. Detaljne informacije o upotrebi kolačića nalaze se na stranici Politika kolačića.

PRAVA KORISNIKA I ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA

Korisnici čiji se podaci o ličnosti obrađuju imaju sledeća prava:

 • Pravo na obaveštenje o obradi podataka;
 • Pravo na uvid i kopiju;
 • Pravo na ispravku;
 • Pravo na brisanje;
 • Pravo ograničavanja obrade (povlačenje pristanka);
 • Pravo na prenosivost podataka;
 • Pravo na prigovor;
 • Prava u vezi sa automatizovanim odlučivanjem i profilisanjem.

Način ostvarivanja prava

Korisnici usluga i servisa BeotelNet-ISPa mogu proveriti i ažurirati svoje kontakt podatke na portalu Moj Beotel. Uputstvo za pristup portalu možete naći ovde.

Svako od navedenih prava Korisnik može ostvariti dostavljanjem zahteva PP_1 i/ili zahteva PP_2 BeotelNet-ISPu na jedan od sledećih načina:

 • Elektronskim putem na adresu privacyprotection@isp.beotel.net
 • Slanje poštom na adresu sedišta:
  BeotelNet-ISP doo, Bulevar vojvode Mišića 37
  11040 Beograd, Srbija
 • Lično na uplatnim mestima BeotelNet-ISPa čije adrese možete pronaći ovde.

Nužne troškove ostvarivanja prava, u slučaju ponavljanja istog zahteva, snosi podnosilac zahteva.

BeotelNet-ISP može da odbije zahtev radi poštovanja zakonskih i ugovornih obaveza, kao i u slučaju sumnje u identitet osobe koja podnosi zahtev.

U slučaju da odbije da postupi po zahtevu Korisnika, BeotelNet-ISP će o tome obavestiti Korisnika najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, pri čemu će obaveštenje sadržati:

 • Razloge zbog kojih nije postupljeno u skladu sa zahtevom;
 • Pravo Korisnika da podnese pritužbu nadležnom organu;
 • Uputstvo o pravnom leku.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti:
BeotelNet-ISP doo
Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar vojvode Mišića 37
11040 Beograd
privacyprotection@isp.beotel.net
Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane BeotelNet-ISP postupa u skladu sa obavezama propisanim zakonom i ne daje pravne savete fizičkim licima koja nisu zaposlena u BeotelNet-ISP i drugim rukovaocima.

KOJI SE PODACI PRIKUPLJAJU I ZA ŠTA SE KORISTE

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju zavise od usluga i servisa koje koristite, kao i od načina na koji ih koristite. BeotelNet-ISP prikuplja i koristi podatke o ličnosti iz sledećih razloga:

 • Pružanje usluga i servisa;
 • Poštovanje pravnih obaveza;
 • Legitimnog poslovnog interesa;
 • Direktnog marketinga.

Pružanje usluga i servisa

Podaci o ličnosti se koriste u cilju pružanja usluga i servisa od momenta kada se registrujete ili kupite uslugu ili servis od BeotelNet-ISPa, kao i kada se registrujete ili prijavite u nekoj od aplikacija na sajtovima BeotelNet-ISP i VeratNet .

BeotelNet-ISP prikuplja sledeće:

 • Kontakt podatke i druge informacije za potvrđivanje Vašeg identiteta i komunikacije sa BeotelNet-ISPom. Ovo uključuje Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, JMBG, adresu e-pošte, lozinke i akreditive (kao što su sigurnosna pitanja i odgovori koje imamo na Vašem nalogu);
 • Podatke o finansijskim transakcijama po računima BeotelNet-ISP-a;
 • Komunikaciju sa BeotelNet-ISPom, uključujući poštu, e-poštu i telefonske pozive;
 • Vodi evidenciju o svim podešavanjima ili komunikacijskim preferencama koje izaberete;
 • Detalje o uslugama i servisima koje koristite ili ste naručili;
 • Podatke o komunikaciji kao što su log fajlovi i meta podaci.

BeotelNet-ISP prikuplja navedene podatke iz razloga:

 • Pružanja usluga i servisa;
 • Uređivanja međusobnih prava i obaveze BeotelNet-ISPa i korisnika;
 • Provere zadovoljstva korisnika;
 • Provere kvaliteta usluge.

Poštovanje pravnih obaveza

BeotelNet-ISP prikuplja i koristi podatke o ličnosti Korisnika u cilju poštovanja pravnih obaveza.

 • Kontakt podatke i druge informacije za potvrđivanje Vašeg identiteta i komunikacije sa BeotelNet-ISPom. Ovo uključuje Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, JMBG, adresu e-pošte, lozinke i akreditive (kao što su sigurnosna pitanja i odgovori koje imamo na Vašem nalogu);
 • Podatke o finansijskim transakcijama;
 • Komunikaciju sa BeotelNet-ISPom, uključujući poštu, e-poštu i telefonske pozive;
 • Vodi evidenciju o svim podešavanjima ili komunikacijskim preferencama koje izaberete;
 • Detalje o uslugama i servisima koje koristite ili ste naručili;
 • Podatke o komunikaciji kao što su log fajlovi i meta podaci.

BeotelNet-ISP obrađuje podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • bezbeđivanje sigurnosti i zaštite mreže;
 • Ispunjavanje regulatornih i zakonskih obaveza;
 • Sprečavanje i otkrivanje visokotehnološkog kriminala.

Obezbeđivanje sigurnosti i zaštite mreže

Podaci o ličnosti koriste se u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa sistemu i uslugama koje BeotelNet-ISP pruža, kao i iz razloga sprečavanja prevare „fraud“, slanja neželjene pošte „spam“ i ostalih radnji koje su detaljno opisane u Opštim uslovima pružanja usluga kao nedozvoljeno ponašanje Korisnika.

Ispunjavanje regulatornih i zakonskih obaveza

Podaci o ličnosti se koriste za generisanje izveštaja koji se dostavljaju regulatornim agencijama kao i u cilju statističke obrade. BeotelNet-ISP dostavlja izveštaje koji se sistemski generišu agregacijom i anonimizacijom ličnih podataka na način da nije moguće identifikovati lica na koja se podaci odnose.

Podaci korisnika usluge fiksne telefonije mogu biti uključeni u javno dostupan telefonski imenik BeotelNet-ISPa, ali uz saglasnost Korisnika. Korisnik će moći u svakom mometnu da povuče saglasnost, slanjem zahteva PP_3 BeotelNet-ISPu na jedan od sledećih načina:

 • Elektronskim putem na adresu backoffice@isp.beotel.net
 • Slanje poštom na adresu sedišta:
  BeotelNet-ISP doo, Bulevar vojvode Mišića 37
  11040 Beograd, Srbija
 • Lično na uplatnim mestima BeotelNet-ISPa čije adrese možete pronaći ovde.

Sprečavanje i otkrivanje visokotehnološkog kriminala

U cilju sprečavanja i otkrivanja visokotehnološkog kriminala mreža BeotelNet-ISPa je po stalnim monitoringom. U slučaju otkrivanja pokušaja sajber napada, BeotelNet-ISP je u obavezi da o tome obavesti Nacionalni CERT Republike Srbije, kao i da dostavi sve potrebne podatke u skladu sa zakonom.

Takođe, BeotelNet-ISP će, u skladu sa zakonom, dostaviti lične podatke organima vlasti, na osnovu zahteva, iz razloga saradnje sa organima vlasti u cilju otkrivanja i zaustavljanja kriminala, gonjenja počinilaca i zaštite nacionalne bezbednosti.

Legitiman poslovni interes

BeotelNet-ISP prikuplja i koristi podatke o ličnosti Korisnika u cilju unapređenja kvaliteta poslovanja.

 • Kontakt podatke i druge informacije za potvrđivanje Vašeg identiteta i komunikacije sa BeotelNet-ISPom. Ovo uključuje Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, JMBG, adresu e-pošte, lozinke i akreditive (kao što su sigurnosna pitanja i odgovori koje imamo na Vašem nalogu);
 • Podatke o finansijskim transakcijama;
 • Komunikaciju sa BeotelNet-ISPom, uključujući poštu, e-poštu i telefonske pozive;
 • Vodi evidenciju o svim podešavanjima ili komunikacijskim preferencama koje izaberete;
 • Informacije od kolačića postavljenih na Vaše povezane uređaje;
 • Detalje o uslugama i servisima koje koristite ili ste naručili;
 • Podatke o komunikaciji kao što su log fajlovi i meta podaci.

BeotelNet-ISP smatra legitimnim poslovnim interesom korišćenje podataka o ličnosti u sledeće svrhe:

 • Razvoj poslovanja;
 • Naplata potraživanja.

Razvoj poslovanja

BeotelNet-ISP iz razloga kontinuiranog poboljšanja kvaliteta usluga i servisa, optimizacije poslovnih procesa, postizanja tržišne konkurentnosti i praćenja globalnih trendova, koristi podatke o ličnosti za generisanje poslovnog izveštavanja.

Takođe, podaci se koriste za svrhu održavanja, razvoja i testiranja mreže.

U navedenu svrhu, sistem generiše potrebne izveštaje agregacijom i anonimizacijom ličnih podataka na način da nije moguće identifikovati lica na koja se podaci odnose.

Naplata potraživanja

U slučaju neplaćanja računa, BeotelNet-ISP može dostaviti Vaše podatke, kao što su kontakt podaci, JMBG i iznos duga, agenciji za naplatu potraživanja ili sudskim izvršiteljima.

Direktan marketing

BeotelNet-ISP može da obrađuje podatke o ličnosti Korisnika, kao i lica koja nisu Korisnici, a na koje se podaci odnose, u svrhu direktnog oglašavanja telefonom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu, samo na osnovu zakona, saglasnosti lica ili ukoliko se radi o javno dostupnim podacima lica na koje se podaci odnose, a lice nije zabranilo obradu tih podataka u svrhu direktnog oglašavanja. U slučaju da ne želite da primate promotivne informacije, u mogućnosti ste da ih obustavite na jednostavan način i bez naknade.

BeotelNet-ISP će za direktno oglašavanje koristiti Vaše kontakt podatke, kao što su Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte.

BeotelNet-ISP je dužan da Korisnike svojih usluga redovno informiše o izmenama koje mogu nastati u cilju tehnološkog razvoja iz razloga poboljšanja kvaliteta servisa.

DELJENJE PODATAKA

BeotelNet-ISP ne ustupa, prodaje, niti deli Vaše lične podatke trećim licima osim u slučaju nabavke proizvoda ili pružanja usluge na Vaš zahtev.

Poslovni partneri

BeotelNet-ISP u cilju efikasnosti poslovanja i pružanja usluga može angažovati obrađivače podataka s kojima deli minimalni set podataka, kao što je kurirska služba, prodajna mesta, tehnološki partneri, a koji ispunjavaju uslove za sprovođenje mera za zaštitu podataka u skladu sa zakonom i s kojima ima potpisan DPA.

Registracija domena i SSL sertifikacija

Kada je u pitanju usluga registracije domena i SSL sertifikacija, potrebni podaci o Korisnicima, u skladu sa pravilima registra, se dostavljaju jednom od sledećih registra domena i poslovnih partnera, u zavisnosti od domena koji se registruje:

Registri domena i poslovni partner funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, pa Vas molimo da se upoznate sa istim.

Kada registrujete domen, Vaši lični podaci unose se u javnosti dostupnu bazu podataka. Ukoliko želite zaštitu podataka možete nas kontaktirati putem telefona 011/4255-134 ili elektronskim putem na domeni@isp.beotel.net.

Registar „Ne zovi“

Na osnovu zahteva korisnika usluge fiksne telefonije, upis ili ispis podataka u Registar "NE ZOVI" vrši BeotelNet-ISP dostavljanjem podataka Regulatornom telu za elektronske komunikacije i poštanske usluge u skladu sa zakonskim propisima.

Online plaćanje

BeotelNet-ISP je za potrebe elektronske naplate usluga integrisao jednu od najsavremenijih platformi za procesiranje elektronskih plaćanja kompanije ALLSecure doo. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuju platna platforma kompanije ALLSecure doo i platni procesor UniCredt Bank Srbija a.d. Platne transakcije se izvršavaju u skladu sa zakonskom regulativom i PCI DSS standardom.

BeotelNet-ISP ni u jednom trenutku nema pristup kartičnim podacima, osim minimalnog seta podataka u svrhu evidentiranja plaćanja usluge u svom informacionom sistemu, omogućavanja praćenja uplata Korisnicima i obaveštavanja o izvršenoj platnoj transakciji. Molimo Vas da svoje kredencijale za pristup portalu Moj Beotel i za korišćenje kartice pažljivo čuvate jer BeotelNet-ISP ne snosi odgovornost u slučaju saopštavanja istih drugim licima od strane vlasnika kredencijala.

Minimalni set podataka čine sledeći podaci:

 • Brend platne kartice;
 • Poslednje 4 cifre broja platne kartice
 • Ime i prezime (naziv) vlasnika platne kartice
 • Mesec i godina isteka platne kartice.

U cilju obavešavanja Korisnika o uspešnosti transakcije, BeotelNet-ISP će elektronskim putem na registrovanu e-mail adresu u informacionom sistemu BeotelNet-ISPa, dostaviti Korisniku izveštaj o transakciji koji će sadržati podatke o transakciji i podatke o registrovanom Korisniku usluge koja je plaćena.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

BeotelNet-ISP ne prenosi podatke o ličnosti Korisnika iz zemlje, osim kada je:

 • Prenos neophodan za izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i BeotelNet-ISP ili za primenu predugovornih mera preduzetih na zahtev lica na koje se podaci odnose
 • Prenos neophodan za zaključenje ili izvršenje ugovora zaključenog u interesu lica na koje se podaci odnose između BeotelNet-ISP i drugog fizičkog ili pravnog lica

Prenos podataka u druge države se vrši u skladu sa zakonom.

MOBILNE APLIKACIJE

BeotelNet-ISP, putem svoje mobilne aplikacije Beo2Go, korisnicima distribuira uslugu televizijskog programa i drugih video/audio sadržaja, dobijenih od strane emitera (proizvođača sadržaja emitovanog programa).
Aplikacija se može preuzeti preko zvaničnih sajtova za distribuciju mobilnih aplikacija, Google Play Store ili App Store.
Molimo Vas da pre instalacije pročitate politike privatnosti i uslove korišćenja navedenih sajtova.

DRUŠTVENE MREŽE I LINKOVI KA TREĆIM STRANAMA

BeotelNet-ISP koristi društvene mreže kako bi se unapredilo poslovanje. BeotelNet-ISP ne čuva podatke svojih pratilaca (followers) niti obrađuje podatke izvan Facebooka, Twittera, Instagrama i Linkedina.

BeotelNet-ISP može davati linkove ka trećim internet stranicama nad kojima nema kontrolu, ne poseduje podatke koji se tamo nalaze, ne garantuje i nije odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvod ili drugi materijal koji je dostupan na takvoj stranici.

Društvene mreže i internet stranice funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, pa Vas molimo da se upoznate sa istim.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I PERIOD ČUVANJA

BeotelNet-ISP sprovodi organizacione i tehničke mere u cilju zaštite bezbednosti podataka o ličnosti. Rokovi čuvanja proizilaze iz zakonske regulative.

Rokovi čuvanja

BeotelNet-ISP čuva podatke u skladu sa rokovima koji su propisani:

 • Kontakt podatke: pet godina nakon prestanka korišćenja usluge;
 • Korisničke ugovore: pet godina nakon prestanka važenja;
 • Podatke o računima: pet godina nakon izdavanja računa.

U ostalim slučajevima podaci o ličnosti se čuvaju shodno svrsi za koju su informacije prikupljene i obrađene u skladu sa zakonskom obavezom.

ZAŠTITA DECE

Korisnik BeotelNet-ISP ne može biti lice mlađe od 18 godina. Dostupnost elementima na našem web portalu i aplikacijama zavisi od starosti Korisnika, tako da iste ne mogu koristiti deca.

REČNIK POJMOVA I IZRAZA

Podatak o ličnosti Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
Lice na koje se podaci odnose Fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.
Korisnik Korisnik je fizičko lice koje koristi ili zahteva javno dostupnu elektronsku komunikacionu uslugu od BeotelNet-ISPa.
Zaposleni i ostala angažovana lica Zaposleni i ostala angažovana lica su fizička lica koja su u radnom odnosu ili su radno angažovana kod BeotelNet-ISPa.
Obrada podataka Svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).
Zbirka (baza) podataka Svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima, bez obzira da li je zbirka centralizovana, decentralizovana ili razvrstana po funkcionalnim ili geografskim osnovama.
Organ vlasti Državni organ, organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, ustanova i druga javna služba, organizacija i drugo pravno ili fizičko lice koje vrši javna ovlašćenja.
Nadležni organ a) organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti;
b) pravno lice koje je za vršenje poslova iz podtačke a) ove tačke ovlašćeno zakonom.
Rukovalac Fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje (BeotelNet-ISP);
Obrađivač Fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.
Primalac Fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade.
Treća strana Fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;
Pristanak lica Svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.
Povreda bezbednosti podataka o ličnosti Povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.
Brisanje podataka o ličnosti Svaka radnja ili postupanje kojim se ovi podaci uništavaju potpuno i trajno.
Anonimizacija podataka o ličnosti Svaka radnja ili postupanje kojim se ovi podaci nepovratno menjaju, nakon čega ne postoji mogućnost da se, bez značajnih troškova, nesrazmernih napora ili znatnog utroška vremena, identifikuje lice na koje su se podaci prethodno odnosili.
Pseudonimizacija Obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu.
Profilisanje Svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.
Ograničavanje obrade Označavanje pohranjenih podataka o ličnosti u cilju ograničenja njihove obrade u budućnosti.
DPA Ugovor o obradi podataka o ličnosti kojim se reguliše se pravni odnos između ugovornih strana u vezi sa radnjama obrade podataka o ličnosti.

Član 1 - PREDMET OPŠTIH USLOVA

1.1. Ovim Opštim uslovima (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se međusobna prava i obaveze između: Društva za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP d.o.o, Beograd (u daljem tekstu: BeotelNet) i fizičkog ili pravnog lica koje koristi javno dostupnu elektronsku komunikacionu uslugu (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa pružanjem usluga BeotelNeta, a u skladu sa odredbama zakona, nacionalnih i međunarodnih propisa i standarda kojima se reguliše oblast elektronskih komunikacija i povezanih usluga.

Član 2 - DEFINICIJE SERVISA I USLUGA

2.1. FTTH - (Fiber To The Home) - predstavlja način realizacije pristupa internetu preko optičke infrastrukture BeotelNeta ili partnera do lokacije korisnika. Servis je asimetričan i nema zagarantovanu brzinu.

2.2. Wi-Fi Broadband servis - predstavlja način realizacije pristupa internetu preko stalne veze uspostavljene između bazne stanice BeotelNeta i lokacije korisnika. Servis je asimetričan i nema zagarantovanu brzinu.

2.3. xDSL - (x Digital Subscriber Line) - digitalna pretplatnička linija omogućava brz i stalan pristup internetu putem postojeće aktivne telefonske linije Telekoma Srbija, pri čemu telefonska linija ostaje slobodna za telefoniranje bez zauzeća. Servis je asimetričan i nema zagarantovanu brzinu.

2.4. Televizija - distribucija televizijskih programa i radijskih, odnosno audio-vizuelnih medijskih sadržaja i sa njima povezanih usluga do korisnika dobijenih od strane emitera (proizvođača sadržaja emitovanog programa).

2.5. Telefonija - javna fiksna telefonska usluga je usluga prenosa govora putem javne fiksne telefonske mreže BeotelNeta, koja je zasnovana na tehnologiji širokopojasnog prenosa podataka upotrebom SIP protokola.

2.6. Web Hosting - skup servisa koje BeotelNet pruža Korisniku u cilju postavljanja prezentacije i drugih sadržaja Korisnika na internet, zajedno sa uslugom registracije internet domena, a u skladu sa izabranim paketom usluge.

2.7. Internet domen - jedinstvena tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa povezujući ih u jedinstvenu administrativno tehničku celinu, je skup podataka koji opisuje jedinstvenu administrativno-tehničku celinu na Internetu, prema pravilima DNS sistema.

2.8. Registracija internet domena - BeotelNet, kao ovlašćeni registar, registruje naziv domena na osnovu podnetog zahteva za registraciju od strane Korisnika, u skladu sa opštim uslovima i drugim važećim aktima Registra nacionalnih domena Srbije i internacionalnih registra. BeotelNet postavlja ograničenja u pogledu broja domena koje Korisnik može imati na svom hosting nalogu.

2.9. Mail Hosting - skup servisa koje BeotelNet pruža Korisniku u cilju kreiranje vlastitih e-mail adresa i mailbox-a a u skladu sa izabranim paketom usluge.

Član 3 - UGOVOR

3.1. Ugovor između Korisnika i BeotelNeta (u daljem tekstu: Korisnički ugovor) se zaključuje u pisanoj formi na obrascu BeotelNeta, po prethodno podnetom zahtevu za ispitivanje tehničkih mogućnosti za realizaciju usluge od strane Korisnika putem elektronske forme za prijavu dostupnoj na internet strani www.beotel.net.

3.2. Korisnički ugovor može biti zaključen neposredno, u okviru prodajnih mesta BeotelNeta, kao ugovor na daljinu i u elektronskoj formi. Korisnički ugovor zaključen van poslovnih prostorija BeotelNeta ili na daljinu se zaključuje tako što BeotelNet Korisniku uz ugovor dostavlja opšte uslove i korisničku opremu, kada je ista neophodna za pružanje usluge. Troškove korišćenja sredstava komunikacije na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija radi zaključivanja ugovora snosi BeotelNet u celosti.

3.3. Korisnički ugovor sadrži identifikacione podatke o BeotelNetu i Korisniku usluge, kao i detalje usluge i odabranog paketa, podatke o cenama, datum zaključenja i period trajanja Korisničkog ugovora i potpise ugovornih strana. Opšti uslovi su sastavni deo Korisničkog ugovora, što podrazumeva da je Korisnik upoznat sa svim uslovima i da je iste prihvatio.

3.4. Prilikom zaključenja Korisničkog ugovora, Korisnik je dužan da se kod BeotelNeta legitimiše na osnovu originalnog dokumenta, ličnom kartom ili drugim zakonom priznatim identifikacionim dokumentom.

3.5. Korisnički ugovor se smatra zaključenim potpisivanjem obe strane i stupa na snagu danom realizacije usluge.

3.6. U slučaju elektronske forme, ugovorni odnos se može smatrati zasnovanim nakon izvršene uplate odgovarajućeg iznosa zavisno od izbora željenog paketa usluge uz popunjavanje registracionog obrasca putem internet portala BeotelNeta.

Član 4 - OBAVEZE BEOTELNETA

BeotelNet se obavezuje:

4.1. Da Korisniku omogući korišćenje usluge ukoliko postoje svi neophodni tehnički uslovi i potrebni preduslovi za realizaciju usluge;

4.2. Da obezbedi kvalitetan rad elektronskih komunikacionih mreža i kvalitet usluga koje pruža Korisniku u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija, Korisničkim ugovorom, odnosno Opštim uslovima. Izveštaji o parametrima kvaliteta se objavljuju na portalu BeotelNeta;

4.3. Da usluge pruža na tehnološki neutralnoj osnovi, kao i da, bez posebne saglasnosti Korisnika, promeni tehnologiju preko koje pruža uslugu, pod uslovom da Korisniku nastavi pružanje usluge istog ili boljeg kvaliteta, a Korisnik se obavezuje da BeotelNetu, kada je to potrebno, promenu tehnologije omogući;

4.4. Da podatke o Korisniku, kao i podatke koji su namenjeni Korisniku čuva i čini ih dostupnim Korisniku za vreme trajanja Korisničkog ugovora. Izuzetak su podaci koji su namenjeni Korisniku za koje iz tehničkih ili zakonskih razloga BeotelNet može propisati drugačiji period čuvanja;

4.5. Da svojim ponašanjem ne vrši povredu tajnosti podataka o Korisniku i informacijama koje prenosi;

4.6. Da Korisniku pruži uputstva o tehničkim parametrima za pristup, konfigurisanje i korišćenje izabranog paketa usluge;

4.7. Da Korisniku obezbedi stalnu tehničku podršku putem telefona i e-mail-a za rešavanje problema vezanih za korišćenje Usluge;

4.8. Da bez odlaganja obavesti Korisnika o problemima koje ustanovi na priključku kod Korisnika;

4.9. Da korisnicima usluge registracije domena, podnese zahtev i izvrši registraciju izabranog domena kod ovlašćenog registra, u ime i za račun Korisnika;

4.10. Da korisnicima Telefonije obezbedi pristup uslugama službi za hitne intervencije. Pozivi ka takvim službama se ne naplaćuju.

Član 5 - OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik se obavezuje:

5.1. Da BeotelNetu dostavi kompletne i ispravne identifikacione podatke i da u slučaju promene podatka obavesti istog pisanim putem najkasnije 7 dana od nastanka promene;

5.2. Da čuva u tajnosti svoje parametre za pristup sistemu za korišćenje usluga koji su navedeni u Korisničkom ugovoru. Podatke o svom nalogu Korisnik može da saopšti samo administratoru sistema ili operateru tehničke podrške lično, i to tek kada se nesumnjivo utvrdi njegov identitet;

5.3. Da se prilikom konfigurisanja i korišćenja servisa pridržava uputstava i obaveštenja koje je dobio od BeotelNeta;

5.4. Da plaća jednokratnu ili mesečnu naknadu u ugovorenom iznosu, pri čemu BeotelNet zadržava pravo izmene cene u cilju zaštite poslovnih interesa na način predviđen zakonom;

5.5. Da smetnje u korišćenju usluga prijavi BeotelNetu u roku od tri dana;

5.6. Da će usluge elektronskih komunikacija koristiti isključivo za sopstvene potrebe;

5.7. Da prilikom uspostavljanja i tokom kororišćenja usluge neće kršiti važeće zakone i propise;

5.8. Da ne čini ono što se smatra nedozvoljenim ponašanjem Korisnika navedeno u članu 10. ovih Opštih uslova;

5.9. Da poštuje pozitivno pravne propise i međunardno pravo u pogledu zaštite autorskih prava i srodnih prava. U tom smislu, zabranjeno je svako neovlašćeno snimanje, javno objavljivanje i distribucija programskih sadržaja koji su Korisniku dostupni korišćenjem usluge, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih, u bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu. U slučaju da usled ponašanja Korisnika dođe do pokretanja bilo kakvog postupka pred pravosudnim i drugim nadležnim organima, Korisnik je u obavezi da preuzme celokupnu odgovornost za učinjenu povredu autorskih i srodnih prava i da nadoknadi BeotelNetu celokupnu štetu prouzrokovanu u vezi sa tim;

5.10. Da, kada se usluga naplaćuje zavisno od količine ostvarenog saobraćaja, prati količinu ostvarenog saobraćaja kako ne bi došlo do prekoračenja potrošnje, odnosno prekoračenju prava u korišćenju usluga, u suprotnom, BeotelNet zadržava pravo privremenog ograničenja odnosno obustavljanja pružanja usluge.

Član 6 - TRAJANJE KORISNIČKOG UGOVORA

6.1. Korisnički ugovor se može zaključiti na neodređeno ili na određeno vreme sa minimalnim periodom trajanja.

6.2. U slučaju zaključenja Korisničkog ugovora na određeno vreme i Korisničkog ugovora sa posebnim pogodnostima za Korisnika, nakon isteka minimalnog perioda trajanja ukoliko Korisnik ne otkaže obnovu ugovora najkasnije do datuma isteka Korisničkog ugovora, uz uslov da je korisnička oprema vraćena u stanju u kome je ista primljena i izmirena obaveza pretplate za period do isteka osnovnog perioda važenja Korisničkog ugovora, smatra se da je važenje Korisničkog ugovora produženo na neodređeno vreme sa otkaznim rokom od 30 dana. Korisnik pisani zahtev za raskid Korisničkog ugovora može da dostavi lično u prodajnim mestima BeotelNeta, da pošalje na adresu Bulevar vojvode Mišića 37 11000 Beograd, ili elektronskim putem na adresu backoffice@isp.beotel.net, sa registrovane adrese Korisnika u sistemu BeotelNeta.

6.3. Saglasno članu 107. Zakona o elektronskim komunikacijama, BeotelNet će mesec dana unapred obavestiti na pogodan način Korisnika o nameri jednostrane izmene uslova Korisničkog ugovora, kao i o pravu Korisnika na raskid Korisničkog ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je Korisnički ugovor zaključen na način koji nije na korist Korisnika.

6.4. Zaključivanjem Korisničkog ugovora za korišćenje usluga BeotelNeta i označavanjem ponuđenog polja po izboru Korosnika, Korisnik se opredeljuje za minimalni period korišćenja usluge uz pogodnosti definisane navedenom ponudom sa cenovnikom. Korisnik može jednostrano da raskine Korisnički ugovor pre isteka minimalno ugovorenog perioda, u kom slučaju je dužan da, pored dospelih obaveza, plati naknadu na ime štete na osnovu prevremenog raskida ugovora u roku od 7 dana i da vrati kompletnu preuzetu opremu u stanju u kojem je istu i primio. BeotelNet obračunava iznos naknade na ime pretrpljene štete u visini popusta u odnosu na standardni cenovnik objavljen na internet strani BeotelNeta https://www.beotel.net/privatnost, koji je Korisnik ostvario u okviru date pogodnosti za period korišćenja usluge ili kao zbir preostalih pretplata do kraja ugovorne obaveze u skladu sa pozitivnim pravom. Odredbe o plaćanju obeštećanja na ime pretrpljene štete primenjuju se i u slučaju da BeotelNet jednostrano raskine ugovor, ukoliko Korisnik ne izmiri sve svoje dospele obaveze u skladu sa članom 7 ovih Opštih uslova. Ponovno potpisivanje ugovora, uslovljeno je izmirivanjem svih dugovanja nastalih po prethodnim ugovorima sa BeotelNetom.

Član 7 - CENA SERVISA I NAČIN PLAĆANJA

7.1. Iznos jednokratne ili mesečne naknade za korišćenje usluge plaća se shodno izabranom paketu koji je naznačen u Korisničkom ugovoru. Iznos mesečne naknade važi tokom perioda trajanja Korisničnog ugovora, računajući od dana realizacije usluge.

7.2. Prilikom zaključenja “pripejd” ugovora, Korisnik uplaćuje iznos mesečne naknade unapred za tekući mesec, kao i iznos jednokratne naknade na ime realizacije usluge. Servis je kontinuiran i Korisnik je u obavezi da za pružene usluge plaća naknadu svakog meseca najkasnije do dana isteka poslednje plaćene mesečne pretplate u skladu sa odredbama Korisničkog ugovora tokom perioda važenja, bez obzira da li su usluge korišćene.

7.3. Prilikom zaključenja “postpejd” ugovora, Korisnik je dužan da plati iznos mesečne naknade po dobijanju računa od strane BeotelNeta. Servis je kontinuiran i Korisnik je u obavezi da za pružene usluge plaća naknadu svakog meseca u skladu sa odredbama Korisničkog ugovora tokom perioda važenja, bez obzira da li su usluge korišćene. Naknada za usluge pružene u prethodnom mesecu dospeva na plaćanje svakog 15. u mesecu, pri čemu je BeotelNet ovlašćen da na svaki dospeli neizmireni iznos pretplatniku zaračuna zakonsku zateznu kamatu, počev od prvog dana nakon dospeća naloga za uplatu. Korisnik se obavezuje da odmah po isteku uobičajenog perioda za prijem naloga za uplatu mesečne naknade, a najkasnije 10. dana u mesecu, obavesti BeotelNet o njegovom izostanku za prethodni mesec, zatraži obaveštenje o visini istog i/ili u poslovnici BeotelNeta ili preko Kontakt centra (011/4255-000) zatraži duplikat. U svakom slučaju, smatraće se da je korisnik upoznat sa svojim zaduženjima za prethodni mesec najkasnije 10. dana u mesecu, tj. da tog dana nastupaju posledice kao da je račun blagovremeno primio.

7.4. Kod usluge Telefonije presek izvršenih usluga se vrši prvog dana u mesecu za prethodni mesec.

7.5. BeotelNet će nastojati da Korisniku dostavlja naloge za uplatu putem elektronske pošte, kao instrument plaćanja, kako bi olakšao Korisniku izvršenje njegove obaveze, ali ukoliko Korisnik ne dobije takav nalog, to ga ne oslobađa obaveza plaćanja naknade o roku dospelosti.

7.6. BeotelNet ima pravo da privremeno obustavi pružanje usluge Korisniku u slučaju da Korisnik padne u docnju sa izvršavanjem svojih obaveza prema BeotelNetu duže od 60 dana od datuma dospevanja obaveze do izmirenja obaveza od strane Korisnika.

7.7. Privremena obustava pružanja usluge u skladu sa članom 7.6 ovih Opštih uslova ne oslobađa Korisnika obaveze plaćanja usluge tokom perioda u kojem je usluga bila privremeno obustavljena po punoj ceni važećeg paketa.

7.8. Ukoliko Korisnik ne bude uredno plaćao uslugu duže od 60 dana od datuma dospevanja obaveze, BeotelNet ima pravo da trajno obustavi pružanje usluge, otkaže ugovor i Korisnika duži za neizmirene obaveze do isteka ugovora po punoj ceni važećeg paketa u okviru standardne ponude, kao i da ovlasti drugo pravno lice da se obraća Korisniku sredstvima komunikacije na daljinu radi ostvarivanja potraživanja iz Korisničkog ugovora.

7.9. Kod usluge Telefonije, usled neizmirenja obaveza, Korisniku će biti suspendovani odlazni pozivi, a omogućeni dolazni pozivi, pozivi ka hitnim službama i pozivi ka korisničkom servisu BeotelNeta. Ukoliko Korisnik ne plati ni u roku od 30 dana računajući od dana ukidanja odlaznih poziva BeotelNet zadržava pravo da isključi uslugu Telefonije.

7.10. BeotelNet zadržava pravo da jednostrano izmeni iznos mesečne naknade o čemu će blagovremeno, isticanjem obaveštenja na internet stranici www.beotel.net, obavestiti Korisnika. Saglasno članu 107. Zakona o elektronskim komunikacijama, BeotelNet će mesec dana unapred obavestiti na pogodan način Korisnika o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i o pravu Korisnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen na način koji nije na korist Korisnika.

7.11. Korisnik je saglasan da prihvata sve nastale promene, ukoliko u roku od 30 dana od postavljanja obaveštenja o promeni ne obavesti BeotelNet o suprotnom pisanim putem, na elektronsku adresu backoffice@isp.beotel.net ili u najbližem prodajnom mestu BeotelNeta.

Član 8 - INSTALACIJA I KORIŠĆENJE OPREME

8.1. BeotelNet će pristupiti izvršenju svojih obaveza po potpisivanju Korisničkog ugovora. BeotelNet se obavezuje da će Korisniku omogućiti korišćenje usluge u roku od 8 radnih dana od dana zaključenja Korisničkog ugovora ukoliko postoje svi neophodni tehnički uslovi na lokaciji Korisnika. U slučaju više sile ili nepredviđenih tehničkih problema rok iz prethodnog stava se produžava do otklanjanja takvog slučaja, a najkasnije do 30 radnih dana. Ukoliko korišćenje usluge ne bude moguće ni nakon tog roka, Korisnik i BeotelNet zadržavaju pravo otkaza ovog Ugovora, ili zaključenja novog Korisničkog ugovora pod izmenjenim uslovima, ukoliko obe strane budu saglasne sa tim.

8.2. Oprema koju Korisnik dobija na korišćenje, odnosno koja se instalira na strani Korisnika je vlasništvo BeotelNeta (osnovno sredstvo BeotelNeta) i Korisnik preuzima staranje i brigu o opremi danom potpisivanja Korisničkog ugovora.

8.3. Povezivanje i konfiguraciju dodeljene opreme na mrežu preko koje se pruža usluga, Korisnik vrši samostalno u skladu sa instrukcijama i uputstvima dobijenih od strane BeotelNeta.

8.4. U slučaju da instalaciju opreme na lokaciji Korisnika izvrši BeotelNet, Korisnik je dužan da potpiše potvrdu o izvršenom priključenju. Tip i serijski broj korisničkog uređaja mora biti naznačen na potvrdi o izvršenom priključenju koju Korisnik potpisuje prilikom instalacije korisničkog uređaja na lokaciji Korisnika. Korisnik se obavezuje da obezbedi pristup lokaciji radi instalacije korisničkog uređaja.

8.5. Ukoliko se oprema data Korisniku na korišćenje ošteti ili izgubi, ili iz nekog drugog razloga nije u istom stanju kao kad je preuzeta od BeotelNeta, BeotelNet će Korisniku naplatiti na ime naknade štete i to: Wi-Fi jedinica 10.000,00 dinara, napajanje 2.000,00 dinara, eksterna antena 5.000,00 dinara, ADSL ruter 4.000,00 dinara, VDSL ruter 7.500,00 dinara, Set Top box 9.500,00 dinara, daljinski upravljač za STB 1.250,00 dinara, Broadband ruter 1.200,00 dinara, ATA uređaj 7.500,00 dinara, ADSL spliter 100,00 dinara, VDSL spliter 750,00 dinara, LAN kabl 100,00 dinara, ONT optički modem 6.500,00 dinara, Smart STB 12.000,00 dinara, tablet 14.500,00 dinara. U navedene cene je uračunat PDV. Oprema će biti naplaćena u roku od 15 dana utvrđenog oštećenja ili gubitka opreme, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Ukoliko stručna lica od strane BeotelNeta ustanove da do oštećenje opreme nije došlo greškom Korisnika, BeotelNet će izvršiti zamenu adekvatne opreme.

8.6. Troškove održavanja korisničkog uređaja za sve vreme važenja Ugovora snosi BeotelNet, osim u slučaju da je do kvara došlo neadekvatnim rukovanjem od strane Korisnika ili trećeg lica, kada će se intervencija naplaćivati po posebnom cenovniku važećem na dan izlaska na teren BeotelNeta.

8.7. BeotelNet nije dužan da instalira, održava niti vrši bilo kakve intervencije na računaru ili lokalnoj računarskoj mreži kod Korisnika. Navedeno dodatno angažovanje BeotelNeta posebno će se ugovoriti i naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom BeotelNeta.

8.8. Po prestanku važenja ugovora, iz bilo kog razloga, Korisnik se obavezuje da BeotelNetu vrati opremu koju je preuzeo na korišćenje. Korisnik je dužan da kompletnu korisničku opremu vrati u ispravnom stanju, u kakvom je i uzeta na korišćenje, ili da plati naknadu štete definisanu članom 8.5 Opštih uslova pružanja usluga.

Član 9 - SLUČAJEVI OBUSTAVE SERVISA I RASKID UGOVORA

9.1. BeotelNet zadržava pravo da bez obaveštenja Korisniku ukine korisničko ime i prestane sa pružanjem usluge u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika, ukoliko Korisnik zloupotrebljava ili ugrožava funkcionalnost mreže ili ugrožava rad ostalih korisnika nepridržavanjem uputstava izdatih od nadležnih organa, kao i u slučajevima kršenja propisa o zaštiti podataka o ličnosti od strane Korisnika, zlostavljanja putem interneta i drugih oblike ugrožavanja trećih lica, nezavisno od toga da li su ta lica korisnici usluga BeotelNeta. Nedozvoljeno ponašanje Korisnika detaljno je opisano u članu 10. ovih Opštih uslova.

9.2. Po raskidu Korisničkog ugovora Korisnik prestaje da koristi usluge po osnovu zaključenog Korisničkog ugovora i u obavezi je da vrati zaduženu opremu i izmiri sva svoja dugovanja prema BeotelNetu koja su proistekla iz korišćenja usluga.

9.3. Prestankom važenja Korisničkog ugovora ne prestaju i obaveze koje su nastale a nisu izvršene za vreme njegovog trajanja.

9.4. Korisnik ima pravo da raskine Korisnički ugovor bez naknade u roku od 14 dana uspostavljanja usluge uz obavezu vraćanja preuzete opreme u stanju u kojem je preuzeo. U suprotnom Korisniku će se naplatiti odgovarajuća naknada za oštećenu ili nevraćenu opremu, po cenovniku navedenom u Članu 8 ovih Opštih uslova.

9.5. Naziv domena se registruje na period od jedne do najviše deset godina, uz mogućnost produženja. Registracija i produženje registracije naziva internet domena vrše se na cele godine, računajući od datuma registracije. Korisnički ugovor o registraciji domena nije moguće raskinuti pre isteka roka na koji je domen registrovan.

9.6. U slučaju preseljenja Korisnika na lokaciju na kojoj nema mogućnost da koristi uslugu, kao i u slučaju otkaza ili isključenja telefonskog priključka na kome je realizovan xDSL servis, po bilo kom osnovu, Korisnik se ne oslobađa od ispunjavanja svih Korisničkim ugovorom prihvaćenih obaveza.

9.7. Pri raskidu ugovora za xDSL uslugu, Korisniku se na njegov zahtev, najkasnije do isteka aktivne pretplate, može izdati migracioni kod (MIK), ukoliko je korisnik vratio opremu. MIK koji je izdat korisniku pri raskidu Ugovora, važiće 30 dana od datuma njegovog izdavanja.

9.8. U okviru specijalnih akcija u kojim se Korisniku se uz paket obezbeđuju tehnički uređaji kao posebni prodajni podsticaji tržišne vrednosti veće od 5.000 dinara (u daljem tekstu: Promotivni uređaj), Korisnik preuzima obavezu da ostane u pretplatničkom odnosu u trajanju od najmanje 24 meseca. Za vreme važenja ove promotivne ponude nije moguće ostvariti prednosti prelaskom na drugu promotivnu ponudu BeotelNeta. U slučaju prestanka pretplatničkog odnosa po bilo kom osnovu, Korisnik je u obavezi da otkupi Promotivni uređaj po ceni uređaja definisanoj u Korisničkom ugovoru i/ili Opštim uslovima pružanja usluga članom 8, stav 5, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

9.9. Korisnik može da otkaže Korisnički ugovor na neodređeno vreme, kao i ugovor na određeno vreme nakon isteka minimalnog perioda trajanja Korisničkog ugovora, na osnovu jednostranog pisanog otkaza Korisnika, uz otkazni rok od 30 dana. Korisnik pisani otkaz može dostaviti lično u prodajnim mestima BeotelNeta, poštom na adresu Bulevar vojvode Mišića 37 11000 Beograd, ili elektronskim putem na adresu backoffice@isp.beotel.net, sa registrovane adrese Korisnika u sistemu BeotelNeta. Korisnik je u obavezi da izmiri sva svoja dospela dugovanja prema BeotelNetu do stupanja otkaza na snagu i vrati korisničku opremu u stanju u kome je ista primljena.

Član 10 - NEDOZVOLJENO PONAŠANJE KORISNIKA

10.1. Ponašanje Korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima kojima se uređuje oblast elektronskih komunikacija. Takođe nije dozvoljeno ponašanje Korisnika koje na bilo koji način ugrožava rad ili nanosi štetu opremi BeotelNeta.

10.2. Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim, naročito, ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup, vrši povreda autorskog prava ili prava industrijske svojine, povreda ličnih prava građana, vrši delo nelojalne konkurencije, vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti potrošača, ugrožava rad ili funkcionalnost mreže, vrši uznemiravanje ili prouzrokovanje smetnji drugim korisnicima, vrši neovlašćen pristup tuđim informacijama ili resursima, vrši distribucija nezatraženih propagandnih poruka, vrši distribucija virusa ili drugih štetnih sadržaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.

10.3. Zabranjeno je postavljanje i prezentacija sadržaja od strane Korisnika koji može biti štetan po servere BeotelNeta ili bilo koji drugi server izložen na internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na internetu.

10.4. Ponašanje Korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko se pretplatnički telefonski broj koristi za generisanje saobraćaja koji nije obuhvaćen odredbama ovog Korisničkog ugovora, uključujući slučajeve kada se međunarodni saobraćaj mreže BeotelNeta (dolazni i odlazni) prikazuje kao nacionalni saobraćaj generisan od strane Korisnika.

10.5. Nedozvoljenim ponašanjem smatraće se uznemiravajući telefonski pozivi upućeni ka drugim korisnicima BeotelNeta ili drugim direktno ili indirektno povezanih operatora elektronskih komunikacija.

10.6. BeotelNet ne obezbeđuje neograničen prostor za online skladištenje podataka, backup-e, ili arhiviranje fajlova, dokumenata, log fajlova, skladištenje mailova itd. Nalozi koji imaju veliku količinu fajlova mogu uticati na smanjenje serverskih performansi, kao i nalozi sa prevelikim brojem MySQL/PostgreSQL tabela, upotreba dinamičkih (PHP i drugih) programskih skriptova na serverima BeotelNeta koji se izvršavaju duže od maksimalnih 60 sekundi po jednom pokretanju. Navedene aktivnosti smatraju se zabranjenim i mogu rezulirati gašenjem naloga Korisnika, sa ili bez upozorenja.

10.7. Ukoliko po svojoj oceni BeotelNet zaključi da se Korisnik ponaša na nedozvoljeni način, BeotelNet ima pravo da Korisnika upozori da sa nedozvoljenim radnjama odmah prestane kao i da suspenduje korišćenje usluga do daljnjeg istovremeno sa upozorenjem.

10.8. BeotelNet ima pravo da podatke o Korisniku i korišćenju usluge dostavi nadležnim organima Republike Srbije na njihov zahtevu skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije.

10.9. BeotelNet zadržava pravo na privremenu obustavu ili prekid servisa bez upozorenja u slučaju nepoštovanja obaveza Korisnika, a ukoliko Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem BeotelNet ima pravo da trajno isključi Korisnika i prekine pružanje usluge. BeotelNet će trajno prekinuti pružanje usluge Korisniku na osnovu izvršne presude ili rešenja nadležnog organa.

10.10. BeotelNet zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji web nalog Korisnika, njegovu komponentu ili bazu podataka za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.

10.11. Korisnik je odgovoran i za svu štetu koju prouzrokuje ovakvim svojim ponašanjem. Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način, odgovara isključivo Korisnik.

10.12. Nepoštovanje odredbi ovih Opštih uslova korišćenja servisa od strane Korisnika, poništava pravo za povraćaj novca.

Član 11 - OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI BEOTELNETA

11.1. BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost korišćenja usluge nastalih kao posledica više sile ili usled grešaka u radu telekomunikacione mreže na koje ne može da utiče, zbog unapred najavljenih radova na održavanju sistema, zbog neispravnog rada ili nemogućnosti korišćenja korisnikove opreme i programa ili telekomunikacionih kanala koje zakupljuje od drugih operatora, a koji su neophodni za pružanje usluga.

11.2. BeotelNet nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt Korisnika, Korisnik je dužan da primeni mere zaštite. Ukoliko do upada dođe, BeotelNet će suspendovati hosting Korisnika i obavestiti ga o merama bezbednosti, a Korisnik je dužan da te mere sprovede.

11.3. BeotelNet nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu. BeotelNet nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove Korisnika. Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih. Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela.

11.4. BeotelNet ne odgovara za direktnu ili indirektnu štetu nastalu kod Korisnika usled nefunkcionisanja usluge, ako do toga dođe.

11.5. BeotelNet ne odgovara za zagušenje, kašnjenje ili greške u funkcionisanju delova telekomunikacione mreže na koje objektivno ne može da utiče.

11.6. BeotelNet ne odgovara ukoliko dođe do ometanja zbog korišćenja “free licence” opsega.

11.7. BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost aktiviranja i korišćenja usluga nastale usled nedostatka kapaciteta, nedostupnosti ili prestanka pružanja neke usluge javne telekomunikacione mreže drugog javnog telekomunikacionog operatora koja je neophodna za pristup sistemu BeotelNeta.

11.8. Šteta za koju odgovara BeotelNet ni pod kojim uslovima ne može biti veća od iznosa mesečne naknade koji je Korisnik uplatio za korišćenje usluge.

11.9. Korisnik prihvata da je način korišćenja usluge u potpunosti odgovornost samog Korisnika i da BeotelNet ni u kom smislu ne snosi odgovornost za moguću neposrednu ili posrednu štetu, troškove, zahteve i gubitke nastale korišćenjem usluge.

11.10. BeotelNet ne odgovara za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima, kao ni u pogledu sigurnosti, prava pristupa i pristup internetu u okviru mreže Korisnika.

11.11. Korisnik je saglasan da nema pravo na bilo kakvu odštetu od BeotelNeta, što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uključujući troškove advokata i sudskog procesa. BeotelNet nije odgovoran u slučaju:

- povrede lica ili imovine uzrokovane korišćenjem usluge ili proizvoda u vezi sa BeotelNetom;

- da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica;

- da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim i srodnim pravima.

11.12. BeotelNet ne odgovara za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede ili zanemarivanja obaveze čuvanja tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu učinjenom od strane Korisnika.

11.13. BeotelNet ne odgovara za sadržaj, sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima telekomunikacionih usluga, kao ni za sigurnost datoteka preuzetih sa interneta. Ukoliko Korisnik bude objekat ugrožavanja u smislu prethodnog stava, BeotelNet će mu, u granicama svojih mogućnosti i bez garancija za uspeh, pružiti stručnu pomoć u otkrivanju i onemogućavanju takvih aktivnosti.

11.14. BeotelNet ne odgovara za prekid rada servisa Korisnika u slučajevima:

- kada prekid nastupi kao posledica radova BeotelNeta na infrastrukturi svoje mreže pod uslovom da BeotelNet o tome blagovremeno obavesti korisnika (jedan dan pre otpočinjanja radova) i da prekid ne traje duže od 24h;

- kada prekid nastupi kao posledica radova Telekoma Srbije ili partnera na mrežnoj infrastrukturi i u slučajevima kada Telekom Srbije ili partner blagovremeno ne obavesti BeotelNet o potrebnim radovima.

11.15. Korisnik je u obavezi da se pridržava uputstva proizvođača uređaja koje je BeotelNet obezbedio korisniku uz paket u okviru specijalnih akcija. BeotelNet ni na koji način ne utiče niti ima pristup navedenim uređajima i sadržaju koji uređaji proizvode i/ili u sebi sadrže. Sav sadržaj proizveden korišćenjem uređaja dobijenog u okviru specijalnih akcija isključivo je odgovornost Korisnika.

11.16. Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru BeotelNeta.

11.17. Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine registracije domena preko sajta BeotelNeta i plaćanje iste. BeotelNet ne snosi odgovornost ukoliko Korisnik izvrši pogrešnu narudžbinu i plati istu. Usluga će biti realizovana a naknadne promene nisu moguće. Ukoliko se desi da Korisnik poručuje domen i pri porudžbini pogrešno navede naziv domena i porudžbinu plati, domen će biti registrovan a povraćaj novca nije moguć. Moguća je jedino ponovna narudžbina i plaćanje željenog domena (pod pretpostavkom da je dostupan za registraciju). BeotelNet će zahtev za registraciju domena podneti najkasnije u roku od 1 radnog dana po evidentiranju uplate naknade za registraciju od strane Korisnika, na tekući račun BeotelNeta. Usled konkurentnosti zahteva za registraciju domena BeotelNet ne garantuje za raspoloživost domena u trenutku registracije. U slučaju da domen nije raspoloživ u trenutku registracije, BeotelNet se obavezuje da ponudi drugi raspoloživi domen za registraciju, a u suprotnom omogućava povraćaj uplaćenog iznosa naknade i korisnički odnos se smatra raskinutim.

Član 12 - OPŠTE ODREDBE

12.1. Korisnik potpisivanjem Korisničkog ugovora potvrđuje da je na jasan i nedvosmislen način obavešten o komercijalnoj ponudi BeotelNeta, o osnovnim karakteristikama usluge, prodajnoj ceni, kao i o drugim podacima određenim zakonom, a koji su svi sadržani u Korisničkom ugovoru i Opštim uslovima.

12.2. BeotelNet može da daje garancije u pogledu raspoloživosti, sigurnosti, kvaliteta i funkcionisanja samo za sopstvene servise.

12.3. Minimalna brzina prenosa podataka kod usluge pristupa internetu i internet usluge treba da bude veća ili jednaka 70% maksimalne ugovorene brzine, mereno u posmatranom periodu od 24 časa, osim usled prekida rada elektronske komunikacione mreže ili više sile. Uobičajeno dostupna brzina treba da bude veća ili jednaka 80% maksimalne ugovorene brzine i dostupna u 90% vremena, mereno na internet portu modema sa Ethernet kablom. Maksimalno ugovorena brzina prenosa podataka je brzina koju BeotelNet navede kao maksimalnu brzinu prenosa podataka u Korisničkom ugovoru, s tim da ista neće biti dostupna ukoliko uređaj korisnika nema za to potrebne tehničke mogućnosti.

12.4. Kvalitet WFi signala može biti oslabljen i fzičkim preprekama (zidovi u stanu), velikom razdaljinom od rutera do računara, povezivanjem više uređaja ili drugim uređajima koji rade na sličnoj frekvenciji kao što radi i WiFi ruter (npr. bežični fksni telefoni), usled čega može doći do neravnomernog ili slabijeg protoka interneta, pa čak i potpunim prekidom WiFi veze.

12.5. Korisnik može koristiti uslugu Telefonije koristeći telefon ili neki drugi klijentski aparat ili aplikaciju, koja je u mogućnosti da paketizuje govor i da komunicira putem SIP protokola. Uspostavljanje veze se obavlja obaveznom autorizacijom Korisnika. Autorizacija se vrši unošenjem parametara za SIP pristup.

12.6. BeotelNet Korisniku usluge Telefonije dodeljuje pretplatnički broj iz javnog plana numeracije dodeljnog Beotelnetu. Dodeljeni pretplatnički broj je vlasništvo BeotelNeta. Korisnik može zadržati pravo korišćenja pretplatničkog broja i ukoliko dođe do raskida ugovora i prelaska na drugog operatora javne telefonske usluge, a u skladu sa uslovima koji su propisani od strane Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

12.7. Usluga Telefonije je zasnovana na tehnologiji prenosa glasa putem širokopojasnog prenosa podataka i kao takva može biti nedostupna usled kvara na paketskoj mreži ili nestanka električne energije. U tom slučaju, iako BeotelNet omogućava pozivanje hitnih službi, Korisnik će morati da se osloni na drugi način pozivanja pozivanja hitnih službi, preko telefonske linije univerzalnog servisa ili mobilnog telefona.

12.8. Korisnik može da podnese prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu odnosno na kvalitet pružene usluge, u roku od 30 dana od dana dospeća računa za uslugu, kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno 30 dana od dana pružanja usluge, kada se radi o prigovoru na kvalitet usluge. Korisnik je dužan da plati nesporan deo iznosa računa, a ako osporava ceo račun, dužan je da plati prosečno mesečno zaduženje za poslednja tri meseca koji su prethodili periodu na koji se prigovor odnosi. BeotelNet će u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora odgovoriti Korisniku u pisanom obliku.

12.9. Ukoliko Korisnik nije zadovoljan uslugom ili ima tehnički problem, a u skladu sa potpisanim ugovorom za korišćenje usluge, ima pravo da uputi reklamaciju/prigovor na telefon 011/4255-155 ili na e-mail adresu: support@isp.beotel.net u roku od tri dana od uočene neregularnosti. BeotelNet će ispitati reklamaciju u roku od 3 dana, u složenijim slučajevima do 7 dana, i ako je reklamacija osnovana korigovati iznos zaduženja Korisnika.

12.10. Korisnik može zahtevati povećanje paketa Web Hosting usluge ili ukoliko ne želi da poveća paket a trenutni je popunio isti sadržajem potrebno je da ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje sajta.

12.11. BeotelNet može prekinuti distribuciju signala kako bi obavio nužne radove, popravke,održavanja, proširenja ili poboljšanja svih usluga. U slučaju prekida distribucije signala navedenog u prethodnom stavu ovog člana, kada prekid traje duže od 48 časova, Korisnik ima pravo na srazmerno umanjenje mesečne naknade.

12.12. Emiter i BeotelNet imaju pravo izmene paketa, programa i TV kanala. U slučaju promene kanala ili paketa, BeotelNet će na pogodan način obavestiti Korisnika o navedenim izmenama i početku njihove primene. BeotelNet ne odgovara Korisniku za sve izmene ili prekide koji mogu nastati od strane Emitera. BeotelNet ne odgovara za kašnjenje ili prekide u signalima koje šalje emiter.

12.13. Za vreme promotivnih akcija nije moguće ostvariti druge popuste kao ni uslugu parkiranja. Mesečna naknada za korisnike BeotelNet promotivnih akcija plaća se shodno cenovniku pripadajućoj promotivnoj akciji i smatra se sastavnim delom ugovora.

12.14. BeotelNet preduzima neohodne mere u svrhu obezbeđivanja prostora i bandwidtha za nesmetani rad hostig servisa i koristi kompleksne sisteme koji štite Korisnike i hosting sistem od zloupotreba. Ponuda “neograničenih” servisa ne uključuje nameru pojedinačnih korisnika ili grupe korisnika da ugroze kvalitet usluge ostalih korisnika. Hosting servis je deljeni (shared) hosting servis, što znači da više korisnika hostuje svoje web sajtove na istom serveru i deli serverske resurse.

12.15. BeotelNet na zahtev korisnika može da omogući besplatno korišćenje jedne e-mail adrese sa 200MB mailbox prostora, za sve vreme trajanja Korisničkog ugovora. Danom raskida ugovora prestaje i mogućnost besplatnog korišćenja e-mail adrese po tom osnovu. BeotelNet zadržava pravo da ukine dodeljenu e-mail adresu u slučaju da Korisnik ne pristupi e-mail nalogu duže od 12 meseci.

Član 13 - OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI I POVERLJIVOST PODATAKA

13.1. Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Politikom privatnosti BeotelNeta.

13.2. Podaci o ličnosti se prikupljaju iz razloga pružanja usluga, izdavanja i naplate računa za pružene usluge i legitimnih interesa BeotelNeta, a sve u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije i međunarodnim propisima.

13.3. Kada se za realizaciju usluge koristi pristupna mreža partnera, BeotelNet i partner zajednički vrše obradu podataka neophodnih za pružanje usluge. BeotelNet može angažovati obrađivače podataka s kojima deli minimalni set podataka, kao što je kurirska služba, prodajna mesta, tehnološki partneri, a koji ispunjavaju uslove za sprovođenje mera za zaštitu podataka u skladu sa zakonoskom regulativom. U slučaju neplaćanja računa, BeotelNet može dostaviti podatke Korisnika, kao što su kontakt podaci, JMBG i iznos duga, agenciji za naplatu potraživanja ili sudskim izvršiteljima.

13.4. Podaci Korisnika usluge Telefonije mogu biti uključeni u javno dostupan telefonski imenik BeotelNeta, ali samo uz saglasnost Korisnika. Korisnik će moći u svakom mometnu da povuče saglasnost, na jedan od načina opisanih u Politici privatnosti.

13.5. BeotelNet obrađuje podatke o saobraćaju i lokaciji na način propisan Zakonom o elektronskim komunikacijama koji se zadržavaju 12 meseci od momenta komunikacije bez obzira da li je Korisnički ugovor u međuvremenu raskinut, tj. da li je iz bilo kog razloga došlo do prestanka pružanja usluge. BeotelNet ne zadržava podatake koji otkrivaju sadržaj komunikacije, osim kada je to neophodno za izvršenje usluga koje je Korisnik izričito zatražio.

13.6. Potpisivanjem Korisničkog ugovora Korisnik potvrđuje da je obavešten o načinu prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. Sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti Korisnik može postaviti na način opisan u Politici privatnosti.

Član 14 - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

14.1. Korisnik ne može svoja prava i obaveze prenositi na treća lica, niti treća lica mogu postupati po Korisničkom ugovoru. Izuzetak mogu biti samo slučajevi kada se prenos izvrši uz obostranu saglasnost ugovornih strana o čemu mora postojati odgovarajuća pisana dokumentacija.

14.2. Komunikacija ili obaveštavanja ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Korisničkog ugovora, vršiće se isključivo u pisanoj formi, sa kojom se izjednačuje i slanje obaveštenja putem elektronske pošte na e-mail adresu Korisnika navedenu u Korisničkom ugovoru ili isticanjem obaveštenja na web stranici BeotelNeta (www.beotel.net). Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, u duhu poslovne saradnje i dobrih poslovnih običaja, a u slučajevima kada to nije moguće, sporovi će se rešavati pred nadležnim sudom.

14.3. BeotelNet zadržava pravo da izvrši izmenu i dopunu ovih Opštih uslova s tim da će o tome mesec dana unapred, obavestiti Korisnika na zvaničnom portalu BeotelNeta na stranici www.beotel.net/vesti. Korisnik ima pravo da, do stupanja na snagu izmene ili dopune Opštih uslova, po obaveštenju raskine Korisnički ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je Korisnički ugovor zaključen, na način koji nije na korist Korisnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima. Ukoliko Korisnik u navedenom roku ne raskine Korisnički ugovor, smatraće se da je prihvatio navedene promene.

14.4. Ovi Opšti uslovi se objavljuju na internet strani BeotelNeta danom stupanja na snagu 2.6.2023. godine i primenjuju se od 2.7.2023. godine.

Preambula

BeotelShop servis nudi Shopen e-commerce platformu za kreiranje online prodavnice koju je osnovao i kojom upravlja SHOPEN doo Beograd, Kneza Mihaila br. 19, matični broj 21185868, PIB 109455871 (u daljem tekstu: SHOPEN).

Društvo za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP doo, Beograd, Bulevar vojvode Mišića 37, matični broj 20141425, PIB 104343032 ovlašćeno je od strane SHOPEN-a za zastupanje u prodaji Shopen platforme.

Na korišćenje Shopen platforme primenjuju se Opšti uslovi korišćenja internet servisa „Shopen“ definisani od strane SHOPEN-a koji se mogu pronaći na stranici https://www.shopen.com/uslovi-koriscenja , osim ugovornih obaveza propisanih ovim Opštim uslovima. Prihvatanjem Opštih uslova BeotelShop servisa prihvataju se i Opšti uslovi propisani od strane Shopena koje možete naći na navedenoj adresi.

1. Opšte odredbe

Ovim odredbama se uređuju prava i obaveze pružanja usluga BeotelShop servisa odnosno prava i obaveze korišćenja Shopen platforme (u daljem tekstu: Opšti uslovi) između:
 1. Društva za pružanje usluga interneta BeotelNet-ISP doo (u daljem tekstu: BeotelNet-ISP) i
 2. Korisnika BeotelShop servisa odnosno korisnika Shopen platforme (u daljem tekstu: Korisnik)

I oni su u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative kojom se uređuje oblast pružanja usluga elektronskim putem i e-trgovine. Detaljna specifikacija paketa i cenovnik u vezi sa pružanjem servisa BeotelShop-a objavljuju se na web stranici BeotelNet-ISP.

2. Definicija usluge

 1. Servis BeotelShop odnosno Shopen platforma predstavlja e-commerce platformu za jednostavno i brzo kreiranje online prodavnica kao kompletnog prodajnog rešenje koje obuhvata sve što je potrebno za uspešnu online prodaju. Od jednostavnog pokretanja prodavnice, savremenog personalizovanog dizajna, SEO optimizacije i automatizacije procesa, do upravljanja proizvodima, prodajom i kupcima, detaljnih izveštaja, više načina naplate, više opcija isporuke i više kanala prodaje.

3. Predmet Opštih uslova

 1. BeotelNet-ISP omogućava Korisniku korišćenje Shopen platforme kako bi Korisnik kreirao online prodavnicu i preko nje vršio online prodaju proizvoda i usluga.
 2. Korišćenjem Shopen platforme i bilo kojeg od njegovih delova, Korisnik je saglasan sa odredbama BeotelNet ISP opštih uslova kao i opštih uslova kreiranih od strane Shopena.

4. Korisnički nalog

 1. Preduslov za korišćenje servisa BeotelShop-a odnosno korišćenja Shopen platforme od strane Korisnika je registracija korisničkog naloga za kreiranje online prodavnice(u daljem tekstu: Nalog) na sajtu BeotelNet-a.
 2. Prilikom registracije Naloga, Korisnik je u obavezi da dostavi, između ostalog, sledeće podatke:
  • prilikom kreiranja i registracije online prodavnice: Naziv Online prodavnice, kategoriju, e-mail, adresa, grad i poštanski broj, broj telefona online prodavnice;
  • prilikom aktiviranja online prodavnice: Naziv online prodavnice, kategoriju, poslovno ime, sedište (adresa, grad i poštanski broj), broj telefona, e-mejl adresa, matični broj i PIB, tekući račun, naziv i šifra delatnosti Korisnika preko koga se odvija prodaja putem online prodavnice;
 3. Korisnik Shopen platforme koja se otvara preko BeotelNet ISP-a mogu biti isključivo pravna lica ili preduzetnici. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i otvaranjem i registracijom Naloga, Korisnik izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji Republike Srbije.
 4. BeotelNet-ISP zadržava pravo da odbije zahtev Korisnika za registraciju Naloga, ili da ukine postojeći Nalog, iz bilo kog razloga po sopstvenoj diskrecionoj oceni i bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja ili obrazloženja Korisniku.
 5. BeotelNet-ISP neće dozvoliti otvaranje i registraciju novog Naloga za Korisnika koji ima neizmirene obaveze po osnovu ranije registrovanih Naloga.
 6. Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga, kao i svog korisničkog imena i lozinke. BeotelNet-ISP ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.
 7. Korisnik je u obavezi da BeotelNet-ISP da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja i registracije Naloga, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene.
 8. Korisnik snosi celokupnu odgovornost i jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga.
 9. U slučaju spora u vezi prava vlasništva nad Nalogom, BeotelNet-ISP zadržava pravo da traži dokumentaciju kako bi utvrdio ili potvrdio prava vlasništva nad Nalogom.
 10. BeotelNet-ISP zadržava pravo da utvrdi, po svojoj diskrecionoj oceni, pravo vlasništva na Nalogu i da prenese Nalog na pravog vlasnika. Ako nije moguće utvrditi pravog vlasnika Naloga, BeotelNet-ISP zadržava pravo da privremeno suspenduje Nalog, dok se ne razreši spor između zainteresovanih strana uz saglasnost sa Shopen-om.
 11. Korisnik ne sme da koristi Shopen platformu u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom korišćenja Shopen platforme, nije dozvoljeno kršenje nijednog relevantnog zakona.

5. Podaci o ličnosti

 1. Za potrebe korišćenja servisa BeotelShop-a odnosno Shopen platforme BeotelNet-ISP ne obrađuje podatke o ličnosti osim u slučaju kada su dostavljeni od strane Korisnika prilikom registracije Naloga na koje se primenjuje Politika privatnosti.
 2. Korisnici BeotelShopa odnosno Shopen platforme dužni su da podatke o ličnosti krajnjih kupaca i posetilaca online prodavnice obrađuju na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i drugim važećim propisima koji regulišu predmetu materiju, a naročito da na veb-sajtu online prodavnice istaknu odgovarajuće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti koje sadrži informacije o načinu na koji online prodavnica obrađuje podatke o ličnosti krajnjih kupaca i posetilaca online prodavnice, uključujući informaciju o tome da je SHOPEN, kao provajder Shopen platforme, obrađivač njihovih podataka o ličnosti.

6. Intelektualna svojina / licenca

 1. Shopen platforma i online prodavnica su zaštićeni zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine. SHOPEN zadržava sva prava u vezi sa Shopen platformom i online prodavnicom uključujući, bez ograničenja, bilo koje autorsko ili srodno pravo, pravo intelektualne svojine, kao i ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Korisnik je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu Shopen platforme.
 2. U skladu sa ovim Opštim uslovima i prihvatanjem istih od strane Korisnika, Korisnik ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu (u daljem tekstu: Licenca) da Korisnik registruje Nalog i koristi BeotelShop servis odnosno Shopen platformu za potrebe kreiranja online prodavnice i vršenja prodaje proizvoda i usluga preko online prodavnice.

7. Obaveze i odgovornosti korisnika

 1. Korisnik se obavezuje da neće postavljati, dodavati, objavljivati i prenositi korisnički sadržaj koji:
  • krši, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost;
  • krši ili podstiče ponašanje kojim se krši, važeći zakon ili propis ili dovodi do građanske ili krivične odgovornosti;
  • je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujući;
  • propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa;
  • je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv lica ili entiteta;
  • propagira nezakonite ili štetne aktivnosti ili supstance.
 2. Korisnik se obavezuje da Licencu koristi samo za sopstvene potrebe, u svemu u skladu sa Opštim uslovima.
 3. Korisnik obavezuje na poštovanje autorskih prava i prava intelektualne svojine SHOPEN-a, kao davaoca softvera.
 4. BeoelNet-ISP zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Nalozima za koje utvrdi da krše važeće propise.

8. Obaveze BeotelNet-ISP

BeotelNet-ISP se obavezuje da Korisniku:
 1. Omogući korišćenje BeotelShopa odnosno Shopen platforme kako bi Korisnik kreirao online prodavnicu i preko nje vršio on-line prodaju proizvoda i usluga.
 2. Pruži prodajni i administrativni nivo podrške u vidu obaveštavanja Korisnika o isporuci softvera i plaćanju po računu.
 3. U slučaju da se krajnji korisnik javi BeotelNet-u za sa prigovorom BeotelNet je u obavezi da u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 24 (dvadeset četiri) časa od prijema prigovora od Krajnjeg korisnika vezanog za ostale nivoe podrške (aktivacija i tehnička podrška vezana za korišćenje softvera) isti prosledi SHOPEN-u.

9. Obaveze Shopena

 1. Pružanje korisničke podršku za korišenje Shopen.com platforme putem telefona, radnim danima u periodu od 9-17h kao i mailom svaki dan 24h sedam dana u nedelji.

10. Plaćanje

 1. U okviru svoje ponude BeotelNet ISP korisnicima BeotelShopa odnosno Shopen platforme nudi pakete bez ugovorne obaveze za koje je predviđeno pre paid plaćanje, odnosno plaćanje pre samog početka korišćenja usluge i pakete koji imaju ugovornu obavezu na period od 12 meseci koji se plaćaju post paid, odnosno nakon što je usluga iskorišćena.
 2. Iznos Naknade za korišćenje, u zavisnosti od paketa usluga koji Korisnik izabere, je dat na sajtu BeotelNet-a.
 3. Naknade za korišćenje BeotelShop paketa se vrši na mesečnom nivou (u tekućem mesecu za naredni mesec za pre paid pakete, odnosno prvog dana u sledećem mesecu za post paid pakete ), i to u roku od 10 (deset) dana od dana slanja predračuna odnosno računa od strane BeotelNet-a putem e-maila označenog od strane Korisnika prilikom registracije Naloga. Nakon plaćanja Naknade od strane Korisnika, BeotelNet će Korisniku izdati odgovarajući račun.
 4. Uslov za pokretanje pre paid usluge je plaćanje dogovorenog iznosa dok je uslov za pokretanje pod paid usluge slanje potpisanog ugovora na adresu BeotelNet-a i pozitivna provera istih od strane Beotel zaposlenih.
 5. Za korisnike post paid usluge Korisniku se odobrava probni period besplatnog korišćenja BeotelShopa, odnosno Shopen platforme, koji traje 30 (trideset) dana od dana registracije konkretne Online prodavnice („Probni period“), osim u slučaju da se Korisnik odlučio da iskoristi neku drugu promotivnu akciju. U slučaju kreiranja više Online prodavnica putem istog korisničkog naloga, Probni period važi samo za prvu registrovanu Online prodavnicu. U Probnom periodu, Korisnik će moći da koristi sve opcije Shopen platforme.

11. Otkazivanje i ukidanje Naloga

 1. U slučaju neispunjavanja obaveze plaćanja, BeotelNet ima pravo da Online prodavnicu zamrzne sa obavezom da podatke koji se nalaze na platformi čuva narednih 30 (trideset) dana od dana zamrzavanja Online prodavnice. Trenutak neispunjavanja obaveze plaćanja smatra se rok od 10 dana od momenta izdavanja predračuna, odnosno računa, od strane Beotela ka Korisniku za predviđeni period. Nakon isteka perioda zamrzavanja, svi podaci i Online prodavnica koja je kreirana se brišu nepovratno.
 2. Nije moguće ustupiti, prodati ili preneti prava na korišćenje Shopen platforme koja su predmet ovih Opštih uslova trećem fizičkom ili pravnom licu.

12. Ograničenje odgovornosti

 1. Korisnik izričito ističe da razume i prihvata da BeotelNet-ISP ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz:
  • korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Shopen platforme;
  • troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko ili iz Shopen platforme;
  • neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika;
  • izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Shopen platforme;
  • ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Shopen platformu i njihovo korišćenje.

13. Izmene ugovora

 1. BeotelNet-ISP zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, izvrši reviziju, ažurira, izmeni, modifikuje, dopuni ili izbriše određene uslove u Opštim uslovima. Ukoliko BeotelNet-ISP izmeni Opšte uslove, u obavezi je da objavi izmenu na internet stranici i/ili obavesti Korisnika o istoj putem e-maila.
 2. Ukoliko neke od izmena Opštih uslova postanu neprihvatljive za Korisnika ili zbog njih Korisnik više nije u saglasnosti i skladu sa Opštim uslovima, Korisnik je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi Shopen platformu. Ukoliko Korisnik nastavi da koristi Shopen platformu, čak i nakon izmene Opštih uslova, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Korisnik u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

14. Ostale odredbe

 1. Ovi Opšti uslovi predstavljaju dogovor o korišćenju Shopen platforme između BeotelNet-ISPa i Korisnika, a Korisnik se saglašava sa istim registracijom Naloga na Shopen platformi.
 2. BeotelNet-ISP ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja i neizvršavanja do kojih dolazi usled okolnosti koje su van njegove kontrole, uključujući bilo kakvo neizvršavanje usled nepredviđenih okolnosti, razloga koji su van njegove kontrole poput više sile, rata, terorizma, pobuna, embarga, civilnih i vojnih dejstava, požara, poplava, nesreća, štrajkova, nestašica transportnih objekata, goriva, energije, radne snage i materijala.
 3. Shopen platformom rukuje SHOPEN u Republici Srbiji. Korisnici koji odluče da koriste online prodavnicu, sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.
 4. Eventualne sporove u vezi sa primenom Opštih uslova, BeotelNet-ISP i Korisnik će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, BeotelNet-ISP i Korisnik su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Republici Srbiji u smislu relevantnih propisa.
 5. Registracijom Naloga Korisnik se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovih Opštih uslova.

Cenovnik za ”Standardni internet”:

Brzina (Mb/s) Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
do 10/2 2.226 5.000
do 20/2 2.366 5.000
do 20/4 2.506 5.000
do 30/4 2.646 5.000
do 50/8 2.786 5.000
do 100/10 3.486 5.000
*Cene su u dinarima sa uračunatim pdv-om

Cenovnik za ”Optički internet”:

Brzina (Mb/s) Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
do 50/5 2.226 10.000
do 100/10 2.506 10.000
do 200/20 2.786 10.000
do 500/50 3.986 10.000
do 1000/100 4.986 10.000
*Cene su u dinarima sa uračunatim pdv-om

Cenovnik za ”Solo TV, Duo i Trio pakete”:

Solo Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Solo TV 1390 10.000
Duo Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Internet + TV 3.090 10.000
Internet + Mini TV 2.090 10.000
Trio Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Internet + TV + Fiksna 3.490 13.500
Dodatne TV usluge Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Arena 399 0
Odrasli 299 0
CineStar 499 0
Discovery 399 0
Beo2Go 100 0
72h unazad 100 0
Arena + Odrasli 499 0
*Cene su u dinarima sa uračunatim pdv-om

Cenovnik za Duo i Trio pakete od 15.01.2021. godine:

Duo Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Standard - Internet+TV 3.190 10.000
Smart - Internet+TV 3.690 10.000
Smart Plus - Internet+TV 4.190 10.000
Giga Smart Plus - Internet+TV 4.990 10.000
Trio Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Standard - Internet+TV+fiksna 3.490 10.000
Smart - Internet+TV+fiksna 3.990 10.000
Smart Plus - Internet+TV+fiksna 4.490 10.000
Giga Smart Plus - Internet+TV+fiksna 5.290 10.000
*Cene su u dinarima sa uračunatim pdv-om

Cenovnik za nove ”Solo TV, Duo i Trio pakete” od 10.12.2018. godine:

Solo Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Solo TV 2.090 10.000
Duo Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Internet 20Mbps + Free TV 2.090 10.000
Internet 10Mbps + TV 3.090 10.000
Internet 20Mbps + TV 3.190 10.000
Internet 50Mbps + TV 3.290 10.000
Internet 100Mbps + TV 3.390 10.000
Internet 200Mbps + TV 3.490 10.000
Trio Paket Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Internet 10Mbps + TV + Fiksna 3.190 13.500
Internet 20Mbps + TV + Fiksna 3.290 13.500
Internet 50Mbps + TV + Fiksna 3.390 13.500
Internet 100Mbps + TV + Fiksna 3.490 13.500
Internet 200Mbps + TV + Fiksna 3.590 13.500
Dodatne TV usluge Mesečna cena paketa Aktivacija servisa
Sportski 190 0
Porodični 290 0
Odrasli 190 0
HD 290 0
Pink 290 0
Filmski 290 0
Beo2Go 100 0
72h unazad 100 0
*Cene su u dinarima sa uračunatim pdv-om

VRSTA RADA I USLUGE JED. MERE CENA
IZLAZAK NA TEREN TEHNIČKE SLUŽBE
Intervencija na lokaciji do 10km h 1.000 rsd
Intervencija na lokaciji preko 10km h 1.000 rsd + 30 rsd/km
Cena svakog započetog sata h 1.000 rsd
IZLAZAK NA TEREN INŽENJERSKE SLUŽBE
Intervencija na lokaciji do 10km h 2.000 rsd
Intervencija na lokaciji preko 10km h 2.000 rsd + 30 rsd/km
Cena svakog započetog sata h 2.000 rsd
BAKARNI KABLOVI
Razvlačenje UTP/STP kabla sa materijalom m 100 rsd
Završavanje četvoroparičnog kabla na modulu tipa RJ45 sa materijalom kom 700 rsd
Završavanje dvoparičnog/četvoroparičnog kabla na priključku tipa RJ45/RJ11 sa materijalom kom 200 rsd
*Cene su u dinarima bez pdv-a

Korisnik može podneti Reklamaciju usmenim ili pisanim putem na jedan od sledećih načina:

Telefonskim putem besplatnim pozivom Sektora za korisničku podršku na broj 0800/50 50 50

Telefonskim putem pozivom Sektora za korisničku podršku na broj 011/4255 000

Elektronskom poštom na backoffice@isp.beotel.net

Pisanim putem na adresu Bulevar vojvode Mišića 37, 11000 Beograd

U prodajnim mestima BeotelNeta

Kod ovlašćenih distributera BeotelNeta

Reklamaciju može uputiti isključivo potpisnik korisničkog ugovora (Korisnik), koji je dužan da se prethodno identifikuje, advokat koga je Korisnik ovlastio, odnosno drugo lice koje je Korisnik ovlastio punomoćjem overenim od strane javnog beležnika.

Rok za dostavljanje odgovora na Reklamaciju je 8 (osam) dana od dana prijema Reklamacije.

Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija možete pronaći ovde.

U skladu sа Pravilnikom o registru potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje telefonom ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023) kojim se propisuju način upisa i ispisa, uslovi i način korišćenja i vođenja registra potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje telefonom (u daljem tekstu: Registar), svi korisnici usluge fiksne telefonije BeotelNet-a koji ne žele da primaju pozive ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje telefonom trgovca, mogu da upišu svoj broj telefona u Registar „Ne zovi“ dostavljanjem popunjenog obrasca zahteva „NE ZOVI“ na jedan od sledećih načina:

- elektronskom poštom na backoffice@isp.beotel.net sa e-mail adrese registrovane u sistemu BeotelNet-a,

- pisanim putem na adresu Bulevar vojvode Mišića 37, 11000 Beograd,

- u prodajnim mestima BeotelNet-a.

U slučaju promene odluke o upisu u Registar, korisnik u svakom trenutku može podneti zahtev „NE ZOVI“ za brisanje iz Registra koji dostavlja na isti način kao i zahtev za upis u Registar.

Zahtev može uputiti isključivo potpisnik korisničkog ugovora (korisnik), koji je dužan da se prethodno identifikuje, advokat koga je korisnik ovlastio, odnosno drugo lice koje je korisnik ovlastio punomoćjem overenim od strane javnog beležnika.

Upisane brojeve moguće je proveriti na internet stranici Ratela.

Za prigovore u slučaju neželjenog poziva je nadležno Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Sektor za zaštitu potrošača, mail: zastita.potrosaca@must.gov.rs, telefon: 0800-103-104.

BeotelNet-ISP koristi "kolačiće" (eng. cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva, funkcionalnosti sajta, analize posete sajtu i marketinških aktivnosti.
Daljim korišćenjem sajta smatraće se da ste obavešteni o načinu upotrebe "kolačića" i sadržaju Politike privatnosti. Više o politici "kolačića" pročitajte ovde.
U redu